2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16

2-3- پرخاشگری.. 25

2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26

2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27

2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28

2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32

2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32

2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34

2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35

2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36

2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36

2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37

فصل سوم: روش پژوهش…. 38

مقدمه39

3-1- نوع تحقیق.. 41

3-2- انواع متغیرها 41

3-2-1- متغیرپیش بین.. 41

3-2-2- متغیرهای  ملاک… 41

3-2-3- متغیرهای تعدیلگر41

3-3- داده های مورد نیاز41

3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات… 41

3-5- ابزارهای تحقیق.. 42

3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت… 42

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43

3-6- جامعه آماری.. 43

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-8- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 44

3-8-1- روش های آماری توصیفی.. 44

3-8-2- روش های آماری استنباطی.. 44

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44

4-1– توصیف ویژگی های دموگرافیک… 46

4-1-1- وضعیت میزان تحصیلات همسر: 46

4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47

4-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 48

4-3- بررسی سوالات تحقیق.. 69

 

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

5-1- نتایج و بحث و بررسی سوالات… 85

5-1-1- فرضیات تحقیق.. 85

5- 1- 2-بررسی سوالات پژوهش…. 90

5-2-:پیشنهادات… 94

5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94

5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95

5-3- محدودیتهای تحقیق.. 95

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 101

پیوست… 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی   47

جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان   49

جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان   51

جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی   53

جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی   55

جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان   57

جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان   59

جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان   61

جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان   63

جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان   65

جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان   67

جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69

جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71

جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73

جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75

جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 77

جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79

جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81

جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 83

جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48

نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان50

نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی  با پرخاشگری زنان52

نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54

نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56

نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان58

نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان60

نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان62

نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان64

نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان66

نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان68

نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….70

نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان70

نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان72

نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان74

نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان74

نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان76

نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 78

نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان 80

نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان82

نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 84

نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. 86

 

چکیده:

 رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *