عنوان                                                                                                                        صفحه 

 

فصل 1: مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-2 تعریف مسئله یا بیان اصلی تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-4 فرضیه ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-5 اهداف تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-6 جنبه های نوع آوری تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-7 استفاده كنندگان تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-8 محدودیت های تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-9 خلاصه فصل   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

16 

17

18

19

19

20

21

21

22

23

فصل 2: مروری بر ادبیات تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2-1 مقدمه   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2 انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-1 اهمیت سیستم های اطلاعات مدیران  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-2 تجزیه وتحلیل کلمه های سیستم / داده/  اطلاعات/  پردازش  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2- 3 چرخه فرایند مدیریت  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-4 چگونگی ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-5 مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-6 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-7 معماری  و ساختار برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-3 نحوه عملکرد در سازمان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-4 ویژه گیهای بکارگیری مدیریت منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

خ

2-5 مشکلات پیاده سازی مدیریت منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 

25

25

27

29

32

35

38

40

48

49

51

54

فصل 3: روش تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  . 

3-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-2 بکارگیری مدیریت منابع سازمانی در صنعت برق   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3 آماده سازی بستر برای پیاده سازی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-1 متدولوژی ASAP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-2 متدولوژی اوراکل  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-3 متدولوژی سیگنیچر  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-4 مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-5  نتیجه، دور نما و انتظاراتی که باید برآورده شود  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

59 

60

61

63

65

67

70

73

74

فصل 4: روش تجزیه و تحلیل  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  . 

4-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

4-2 استراتژی و استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم برق آذربایجان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-3 فازهای اصلی پروژه استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان  .  .  .  .  .

4-4 انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور انتخاب  ERP  برای صنعت برق ایران  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-4-1 دلایل انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5 پروژه های به اتمام رسیده در شرکت برق آذربایجان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-1 پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-2 پیاده سازی سیستم محاسبه مستمر تلفات انرژی در شرکت برق تبریز و اردبیل  .  .  .  .

4-5 تعیین فرایندهای کاری و تحلیل تطابق سیستم مدیریت سازمانی برای مطابقت  .  .  .  .  .  .  .

4-5-1  کمیته راهبردی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-2 تیم پروژه ( PTC )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-3 فرد خبره هر فرایند   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-5 متخصصین فرایندSME  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6 مدل سازی فرایندهای کاری و فواید  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-1 فرهنگ سازی ERP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

د

4-6-2 مدلسازی کلی سازمان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-3 متدولوژی فرایندسازی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-4 اولویت دهی فرِایندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

75 

76

77

79

83

84

87

87

89

92

92

92

93

93

93

93

94

96

100

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهاده  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  . 

5-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5-2 ارزیانی تاثیر اقتصادی  برنامه ریزی منابع سازمانی عملکرد شرکت برق آذربایجان  .  .  .  .  .  .

5 -3 فاکتورهای لازم برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب  .  .  .  .  .  .  .  .

5-4 تحلیل ساختار هزینه بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت برق آذربایجان  .  .

5-5 نتیجه گیری   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

109 

110

111

112

113

115

مراجع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 

 

117
پیوست‌ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

پیوست شماره1 – برنامه زمانبندی پروژه .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

119 

119

 

اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان                                                                                                                        صفحه 

 

شکل (1-1 – )برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
شکل (2-1) – توزیع کننده ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
شکل (2-2)- مفهوم شماتیک برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
شکل (2-3) – پیمانه‌های تشکیل‌دهنده ERP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
شكل (3-1) – فازهای متدولوژی ASAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
شكل (3-2) – فازهای متدولوژی AIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
شكل(3-3) – فازهای متدولوژی سیگنیچر   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
شکل (4-2) – دیاگرام نحوه مدل سازی فرایندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
شکل (4-3) – چرخه عملیاتی مستندسازی فرایندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98