2-3  سرمازدگی و یخبندان. 10

2-3-1 تنش سرما 12

2-3-2 تنش یخبندان. 12

2-3-3 تعریف و مفهوم یخبندان. 13

2-4-4 عوامل مؤثر بر یخبندان. 13

الف-  عوامل مکانی.. 13

ب- عوامل زمانی.. 15

2-3-5  انواع یخبندان. 16

الف- یخبندان فرارفتی.. 16

ب- یخبندان تابشی.. 16

2-4  پیش بینی یخبندان. 18

2-4-1  پیش بینی کوتاه مدت یخبندان. 18

2-4-2 پیشبینی محلی یخبندان. 18

2-4-3  پیشبینی سینوپتیکی یخبندان. 18

2-4-4  پیش بینی آماری.. 19

2-5  دمای هوا و یخبندان. 19

2-6  خسارتهای ناشی از سرمازدگی.. 26

2-7  روش های محافظت از سرما و یخبندان. 26

2-7-1 روش های غیر فعال مقابله با سرمازدگی.. 27

2-7-2 روش های فعال در زمان بروز سرما  برای مقابله با سرما زدگی.. 32

2-8  استفاده از کشاورزی دقیق به عنوان یک راهکار جدید. 56

2-8-1 تعریف کشاورزی دقیق. 56

2-8-2 GPS (سیستم مکان یاب جهانی) 57

2-8-3 GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) 57

2-8-4  RS  (سیستم سنجش از راه دور) 60

2-9 جمع بندی.. 62

فصل سوم  : مواد  و  روش ها 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش کار. 65

3-2-1 تهیه نقشه توسط نرم افزار Google Earth. 65

3-2-2 مکان یابی حدود باغ توسط گیرنده GPS. 66

3-2-3 ثبت درجه حرارت باغ. 67

3-2-4 تهیه نقشه های دمایی.. 69

3-2-5 انتخاب یک سیستم حفاظت مناسب.. 70

3-2-6 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 79

فصل چهارم : نتایج و بحث.. 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 مکان یابی نقاط پر خطر. 86

4-3  به کار گیری نقشه های دمایی سه بعدی.. 93

4-4  تعیین مکان یک سیستم حفاظت مناسب.. 99

4-4-1 کاربرد نقشه های دمایی در مکان یابی برای هرنوع سیستم. 99

4-4-2 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس.. 100

4-4-3  تعیین موقعیت بخاری های باغی.. 102

4-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 110

4-5-1 اثر متقابل دو بخاری شبیه سازی شده 112

شبیه سازی به وسیله نرم افزار Fluent 112

فصل پنجم : نتیجه گیری  و پیشنهادات.. 114

5-1 مقدمه. 115

5-2 نتایج حاصل از مکان یابی نقاط پر خطر. 115

5-3 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس با بهره گرفتن از نقشه های دمایی.. 116

5-4 تعیین موقعیت بخاری های باغی با بهره گرفتن از نقشه های دمایی.. 116

5-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 117

5-6 پیشنهادات.. 117

منابع فارسی.. 119

منابع انگلیسی.. 122

(پیوست 1) 128

(پیوست 2) 134

(پیوست 3) 135

(پیوست 4) 136

(پیوست 5) 149

(پیوست 6) 150

(پیوست 7) 151

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *