2-3-1-1- انواع آنتی اکسیدانهای سنتزی یا مصنوعی……………………………………………………….8

2-3-2- عوامل پراکسیداسیون………………………………………………………………………………………9

2-3-2-1- فعالیت رادیکالهای آزاد……………………………………………………………………………….9

2-3-2-2- تشکیل رادیکالهای آزاد………………………………………………………………………………9

2-3-2-3- مراحل تشکیل رادیکالهای آزاد بر اثر اکسیداسیون چربی…………………………………10

2-3-2-3-1- مرحله شروع واکنش……………………………………………………………………………..10

2-3-2-3-2- مرحله گسترش…………………………………………………………………………………….10

2-3-2-3-3- مرحله پایانی………………………………………………………………………………………..10

2-3-3- مکانیسم عمل آنتی اکسیدانها………………………………………………………………………….10

2-3-3-1- شکستن زنجیره………………………………………………………………………………………..10

2-3-3-2- راه بازدارنده…………………………………………………………………………………………….11

2-4- گیاه شناسی رزماری………………………………………………………………………………………….12

2-4-1- اختصاصات رده بندی تیره نعناعیان…………………………………………………………………..12

2-5- خصوصیات عمومی خانواده نعناعیان……………………………………………………………………12

2-6- خصوصیات اختصاصی رزماری…………………………………………………………………………..13

2-7- ترکیبات شیمیایی رزماری………………………………………………………………………………….13

2-8- خواص روغن فرار……………………………………………………………………………………………14

2-9- بازده اسانس حاصل از برگ گیاه رزماری…………………………………………………………….14

2-10- اثر ضد میکروبی رزماری…………………………………………………………………………………14

2-11- اثر آنتی اکسیدانی رزماری……………………………………………………………………………….15

2-12- روش های تعیین سطوح آنتی اکسیدانهای رزماری………………………………………………..16

2-13- ویتامین E……………………………………………………………………………………………………..17

2-13-1- خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E ………………………………………………………………..17

2-13-2- مواد ضد ویتامین E……………………………………………………………………………………..18

2-14- موارد مصرف رزماری و ویتامین E در تغذیه دام…………………………………………………..18

2-15- مزایای استفاده از رزماری به عنوان طعم دهنده در صنعت طیور……………………………….19

2-16- تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت گوشت…………………………………………..20

2-17- بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از رزماری و ویتامین E درجیره های غذایی طیور………………………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم –  مواد و روشها

3-1- زمان ومحل آزمایش…………………………………………………………………………………………25

3-2- مشخصات سالن انجام آزمایش……………………………………………………………………………25

3-3- آماده سازی سالن پرورش………………………………………………………………………………….25

3-4- رعایت پیشگیری از بیماریها در طول دوره پرورش………………………………………………….26

3-5- تهیه جوجه ها و نحوه انتقال آنها به سالن مرغداری………………………………………………….26

3-6- برنامه های مدیریتی کنترلهای روزانه…………………………………………………………………….26

3-6-1- کنترل دمای سالن…………………………………………………………………………………………26

3-6-2- کنترل رطوبت……………………………………………………………………………………………..26

3-6-3- کنترل تهویه………………………………………………………………………………………………..27

3-6-4- کنترل سیستم روشنایی…………………………………………………………………………………..27

3-6-5- کنترل سیستم آبخوریها………………………………………………………………………………….27

3-6-6- کنترل مصرف آب و دان……………………………………………………………………………….28

3-6-7- برنامه واکسیناسیون……………………………………………………………………………………….28

3-6-8- تهیه مواد اولیه خوراک پایه…………………………………………………………………………….28

3-7- تهیه پودر گیاه دارویی رزماری و ویتامین E…………………………………………………………..28

3-8- تعیین مواد متشکله پودر رزماری در آزمایشگاه………………………………………………………29

3-8-1- برآورد بازده استخراج……………………………………………………………………………………29

3-9- نتایج مربوط به تعیین مواد مغذی گیاه دارویی رزماری…………………………………………….30

3-10- تعیین مواد مغذی گیاه رزماری در آزمایشگاه……………………………………………………….31

3-11- جیره ها و مواد خوراکی مورد استفاده………………………………………………………………..31

3-12- صفات مورد اندازه گیری…………………………………………………………………………………33

3-12-1- افزایش وزن جوجه ها………………………………………………………………………………….33

3-12-2- خوراک مصرفی…………………………………………………………………………………………33

3-12-3- ضریب تبدیل غذایی……………………………………………………………………………………33

3-12-4- مقادیر وزنی قسمتهای مختلف لاشه………………………………………………………………..33

3-12-5- اندازه گیری خصوصیات کیفی گوشت…………………………………………………………..34

3-12-6- فرا سنجه های خونی……………………………………………………………………………………34

3-12-7- اندازه گیری مقداراسید تیو باربیتوریک)   (TBA……………………………………………..34

3-12-7-1- محاسبه  TBAبا روش Lunch & Feri……………………………………………………….34

3-12-7-2- محاسبه اسید تیوباربیتوریک (TBA ) به روش تارلادجیس………………………………35

3-13- برآورد اقتصادی…………………………………………………………………………………………….36

3-14- طرح آماری و روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………..36

فصل چهارم  نتایج و بحث

4-1- وزن بدن…………………………………………………………………………………………………………38

4-2- افزایش وزن…………………………………………………………………………………………………….42

4-3- خوراک مصرفی………………………………………………………………………………………………43

4-4- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………..45

4-5- وزن لاشه و اندام ها…………………………………………………………………………………………..46

4-6- فرا سنجه های خونی…………………………………………………………………………………………47

4-7- تخمین ارزش اسید تیوباربیتوریک (TBA)…………………………………………………………….48

4-7-1- محاسبهTBA  درگوشت تازه………………………………………………………………………….48

4-7-2- محاسبه TBAدر گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد………………………………………49

4-7-3- محاسبه TBAدرگوشت منجمد پس از رفع انجماد و پس از حرارت دادن……………….49

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *