فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
1-1 مقدمه 13
1-2 ضرورت پژوهش 15
1-3 اهداف پژوهش 16
1-4 فرضیه ها و سؤالات پژوهش 16
1-5 تعاریف اصطلاحات: 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
2-1  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety) 19
2-2 همه گیر شناسی 19
2-3 سبب شناسی 20
2-4  تشخیص و ویژگی‌های بالینی 21
2-5- سیر و پیش آگهی 24
2-6 درمان 24
2-7 سبک‌های دلبستگی 25
2-8  دلبستگی در بزرگسالان 26
2-9 پیامد های دلبستگی 30
2-10 اضطراب 31
2-11  علائم اضطراب 36
2-12 بیماری‌هایی كه در اثر اضطراب ایجاد می‌شود: 37
2-13 نظریه‌های روانكاوی 40
2-14 اضطراب امتحان 44
2-15 اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی 46
فصل سوم: روش اجرا  
3-1 روش و نوع پژوهش: 50
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 50
3-3     ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی 50
3-3     روش اجرای پژوهش: 51
3-4     تجزیه و تحلیل داده‌ها: 54
فصل چهارم: نتایج 

و

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
5-1 بحث 69
5-2 نتیجه گیری 70
5-3 پیشنهادها: 70
منایع: 71
چکیده انگلیسی 75
پیوست‌ها 78

 

 فهرست جدول‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی  
جدول4-2: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه پسران  
جدول 4-3: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه دختران  
جدول 4-4: توزیع فراوانی اضطراب امتحان در دانش آموزان بر حسب جنسیت  
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-6 : خلاصه نتایج آزمون تی مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان پسر و دختر  
جدول4-7: ضرایب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه  
جدول 4-9 : شیوع اضطراب امتحان در گروه پسران بر حسب اضطراب جدایی  
بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت (36/0=X2، 2=df، 83/0=P)  
جدول 4-10: شیوع اضطراب امتحان در گروه دختران بر حسب اضطراب جدایی  
جدول 4-11: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی پسران  
جدول 4-12: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی دختران  
جدول 4-13 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرها