فصل اول: مقدمه

1-1) اهمیت پیش بینی بار سیستم های قدرت………………………………………………………………………………………….. .5

1-1-1) بررسی اهمیت پیش بینی باراز لحاظ فنی…………………………………………………………………………………….5

1-1-2) بررسی اهمیت پیش بینی باراز لحاظ اقتصادی……………………………………………………………………………..6

1-2) راهکارها……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3) پیش بینی بار ازدیدگاه دوره های زمانی…………………………………………………………………………………………..9

1-3-1) برنامه ریزی دراز مدت………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2) برنامه ریزی میان مدت……………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-3)  برنامه ریزی كوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-4)  برنامه ریزی لحظه ای / چند دقیقه تا چند ساعت………………………………………………………………………10  

1-4)  عوامل موثر در پیش بینی بار الکتریکی…………………………………………………………………………………………11

1-4-1)  عوامل اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4-2)  عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………12

1-4-3)  تاثیر زمان بر بار مصرفی………………………………………………………………………………………………………….12

 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. …………………….12

 

فصل دوم: روش های مدل سازی

2-1) پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………………16

    عنوان                                                                                                                صفحه

 

2-2) دقت پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3) معیار سنجش خطا در پیش بینی………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4) روش های پیش بینی……………………………………………………………………………………………………17

2-4-1) روش سری زمانی……………………………………………………………………………………………………………………18

2-4-2) روش رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-4-3) پیش بینی باربا بهره گرفتن ازآمارهای مستقل………………………………………………………………………………27

 

2-4-4)روش مصرف نهایی    28

2-4-5) روش كاربری ارضی………………………………………………………………………………………………………………..29

2-4-6)  روش عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………30

2-5) پیش بینی بارکوتاه مدت استان مازندران با بهره گرفتن از روش رگرسیون…………………………………………38

2-5-1) برازش مدل رگرسیون در محیط SAS …………………………………………………………………………………..38

2-5-2) تحلیل نتایج حاصل ازمدل رگرسیون………………………………………………………………………………………41

–  جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….   44

 

 

فصل سوم: مدل سازی به روش فازی

3-1) ضرورت استفاده از سیستم خبره فازی جهت پیش بینی بار………………………………………………. ……47

3-2)  توابع عضویت………………………………………………………………………………………………………………… ……49

3-3) مراحل طراحی یک سیستم فازی………………………………………………………………………………….  ………52

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

 

 

3-4) کاربرد نرم افزار MATLAB……………………………………………………………………………………… ………..55

3-4-1) ویرایشگر توابع عضویت (The Membership function editor)………………………………….. 59

3-4-2)  ویرایشگر قواعد (The Rule editor)……………………………………………………………………………..63

3-4-3)  نمایشگر قواعد(The Rule viewer………………………………………………………………………………64

3-4-4) نمایشگر سطوح(The surface viewer)…………………………………………………………………………..65

 

فصل چهارم : طراحی مدل  فازی جهت پیش بینی بار کوتاه مدت استان مازندران

4-1) طراحی  مدل  فازی جهت پیش بینی بار کوتاه مدت……………………………………………………………..68

4-1-1)  مشخص کردن ورودی ها، خروجی ها و روش مورد استفاده برای غیر فازی کردن………………………….68

4-1-2) تعیین مجموعه های فازی و تابع عضویت برای ورودی ها و خروجی ها…………………………………………..70

4-1-3) شاخت قواعد با شناخت از مجموعه های فازی………………………………………………………...76

4-1-4) معتبرسازی و بازنگری قواعد………………………………………………………………………………………………………81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….88

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *