1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………………..     5
1-5- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق …………………………………………………………………..      5
1-6- اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………..     5
1-7- فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………….      5
1-8- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) …….       6
فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق
2-1- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………..      8
2-2- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق …………………………………      10
2-2-1- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق ……………………………….      10
2-2-2- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی ………………………………………….      10
2-2-3- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق …………………………………………..    11
2-2-4- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب …………………………………….     13
2-3- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی …………………………………………………      14
2-4- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق …………………………………………………..      17
2-4-1- صلاحیت در مکان …………………………………………………………………………….       17
2-4-2- صلاحیت دادگاه در زمان …………………………………………………………………….       18
2-4-3- صلاحیت موضوعی ……………………………………………………………………………       18
2-4-3-1- جنایت های جنگی ………………………………………………………………….        19
2-4-3-2- جنایت های ضد انسانی …………………………………………………………..        20
2-4-3-3- جنایت نسل کشی ……………………………………………………………………        22
2-4-4- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی ………………………………………………..        23
2-4-5- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان ………………………….        24
2-5- سازمان و ساختار دادگاه …………………………………………………………………………        25
2-5-1-  انتخاب قضات …………………………………………………………………………………     25
2-5-2- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها) …………………………..     26
2-5-3- سیستم دادستانی ……………………………………………………………………………….     27
2-5-4- رئیس دفتر دادگاه ………………………………………………………………………………     27
2-5-5- آیین دادرسی معمول در دادگاه …………………………………………………………..     28
2-5-5-1- وسایل دفاعی متهم ……………………………………………………………………..    33
2-5-5-2- آرای دادگاه …………………………………………………………………………………    33
2-5-5-3- مجازات ها ……………………………………………………………………………………    35
2-5-5-4- اجرای آرا ……………………………………………………………………………………..    39
2-5-5-5- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان ………………………………………………………..   40
فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
3-1- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل ……………………………………………………………….   42
3-2- شورای امنیت و صلح جهانی …………………………………………………………………………   43
3-2-1- حفظ صلح و امنیت جهانی ……………………………………………………………………   45
3-2-1-1- رای مثبت و رای منفی ………………………………………………………………….   48
3-2-1-2- آیین رسیدگی …………………………………………………………………………….    48
3-2-2- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها …………………………………………………..   48
3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ……………………………..   53
3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ……….   55
3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح …………………………………………………………………..  55
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ……………………………………………………………….  55
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ……………………………………….  56
الف) وضعیت انفجار آمیز ………………………………………………………………………..  57
1)فعلیت داشتن تهدید …………………………………………………………………………  58
2)استمرار و تداوم تهدید ……………………………………………………………………   60
ب) وضعیت غیر مشروع ………………………………………………………………………….    61
3-3-1-2- نقض صلح ……………………………………………………………………………………   62
3-3-1-3- تجاوز ………………………………………………………………………………………….    64
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ……………………………………………….   64
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) ……………………………………………………………    67
الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 ……………………………………………………………    68
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ………………………………………………………..    69
3-4- استدراک ………………………………………………………………………………………………….    78
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)
جنگ بین الملل اول 1914-1918…………………………………………………………………………..   81
4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) …………………………………………………….   83
4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ……………………………………………………….   84
4-3- دادگاه توکیو ……………………………………………………………………………………………..    86
4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی…………………………………………………………………………………………………………..    87
4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87
4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ……………………………………………………..    87
4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ………………………………………………………………………..    88
4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی …………………………………………………………….    89
4-4-2- صلاحیت ………………………………………………………………………………………….    90
4-4-2-1- صلاحیت ذاتی …………………………………………………………………………..    90
1) صلاحیت از حیث اشخاص …………………………………………………………………..    90
2) صلاحیت از حیث جرایم ………………………………………………………………………    92
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو ……………………………    94
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ ……………………………….   95
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ……………………………………………………….   99
4-4-2-2- صلاحیت نسبی ……………………………………………………………………..   101
1) صلاحیت از حیث زمان …………………………………………………………………..    101
2) صلاحیت از حیث مکان ………………………………………………………………….   103
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106
5-2- آینده دادگاه ……………………………………………………………………………………………..   115
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………..    118
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..   118
فهرست منابع انگلیسی ولاتین ………………………………………………………………………..    119
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………    120
چکیده:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *