1-6-4. تعاریف عملیاتی: 14

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. تصویر بدنی.. 16

2-1-1. علل تصویر بدنی.. 17

2-2. عزت نفس…. 19

2-2-1. علل عزت نفس…. 21

2-3. سازگاری زناشویی.. 22

2-3-1. علل سازگاری زناشویی.. 25

2-4. تحقیقات داخلی.. 29

2-5. تحقیقات خارجی.. 32

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوری داده‌ها: 36

3-3-1. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: 36

3-3-2. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: 37

3-3-3. سازگاری زناشویی انریچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان.. 40

4-1-1. وضعیت سن پاسخگویان: 40

4-1-2. وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان.. 42

4-2. توصیف وضعیت متغیرها 43

4-2-1. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه است؟. 43

4-2-2: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه است؟. 45

4-2-3: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه است؟. 47

4-3. بررسی فرضیه اصلی.. 49

4-3-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها رابطه دارد. 49

4-4. بررسی فرضیه‌های فرعی.. 52

4-4-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52

4-4-2. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها رابطه دارد. 55

4-4-3. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها رابطه دارد. 57

4-4-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60

4-4-5. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62

4-4-6. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان رابطه معناداری وجود دارد. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتایج.. 68

5-1-1. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69

5-1-2. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ ها رابطه دارد. 69

5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ ها رابطه دارد. 69

5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70

5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71

5-2. محدودیت‌ها 71

5-3. پیشنهادات… 72

5-3-1. پیشنهادات كاربردی: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

فهرست جداول

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات.. 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

جدول 4-4 توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 47

جدول 4-6. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 49

جدول 4-7. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 50

جدول 4-8. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 55

جدول 4-11. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 56

جدول 4-12. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 58

جدول 4-13. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

جدول 4-14. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 65

 

فهرست نمودارها

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1: درصد فراوانی سن پاسخگویان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

نمودار 4-4 توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

نمودار 4-6: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-8: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-9. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 51

نمودار 4-10. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 57

نمودار 4-12. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

نمودار 4-13. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراكنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 66

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. براساس نمونه‌گیری تصادفی 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین رابطه را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی است. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

 

 

1-1. مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *