همان طوركه عنوان این سخنرانی پیشنهادمی كند،موضوعی كه من تصمیم دارم برآن تمركز كنم نقشی است كه تعهدات سیاسی ، وارزشها باید دركارجامعه شناسی آموزشی ایفا كند.اكنون در سخنرانی های افتتاحی متداول است تا به سراسر كارهمكارانی اشاره كندكه خصوصا احساس نزدیكی وبدهی می كنند.اما ،چون موضوعی را انتخاب كرده ام كه مستقیما براساس اكثر همكارانه ای را ترسیم نمی كندكه انجام داده ام. من اینكار را دنبال نخواهم كرد بلكه،می خواهم با شناخت افرادی شروع كنم كه طی این سالها با آن ها كاركرده ام، كسانیكه دارای دوستی وهمكاری زیاد نسبت به من هستند وكسانیكه نمونه داوطلبی را زیاد در فكر من مشاركت داده اند. دراینجا خصوصاً به فكر جامعه شناسی تحقیق آموزشی وتدریس همكارانی مثل ،استفن بال،ریچارد بو،مارنی دیكسون، دیوید هالپین، مگ مگیور، جنی از گا،سامی پاور وجواف ویتی هستم – و همچنین به فكر همكاران مكتوب سیاست اجتماعی در دانشگاه آزاد- خصوصاً ،جان كلارك ،آلان كوچران ،گیل لویس واوجن مك لوین هستم.
همكاری بیشتری وجود داردكه باید بشناسیم كدام مستقیما تمركز این سخنرانی را تغذیه می كندواین كار من با همكاران آلان كاریب است. من وآلان اخیراً كتابی می نویسیم كه درجستجوی توسعه آن چیزی است كه ازنظر اخلاقی جامعه شناسی منعكس كننده آموزش می نامیم .از آلان سپاسگزارم كه به من اجازه دادتا كارپیوندی را برای اهداف این سخنرانی استخراج كنم.
بنابراین اكنون اجازه دهید جوهر اصلی سخنرانی را مشخص كنم.
جامعه شناسی آموزش علم سیاست وعلم اخلاق
جامعه شناسی آموزش موضوعی را رسیدگی می كندكه ازنظر اخلاقی اساسی وازنظر سیاسی برجسته هستند.
بعضی از مثالهای سوالات نمونه كه جامعه شناسان آموزشی می پرسند- وآن اینكه دانش آموزان ، با تكالیف خود دست به گریبان می شوند- این است:
در فرایند سیاست
چه كسی سیاست آموزش را ایجادمی كند وچگونه آنرا می سازد؟
به صداهای چه كسانی گوش داده می شود وصدای چه كسی حاشیه ای می شود ویا نادیده گرفته می شود؟
مكانیزم هایی كه توسط بعضی از صداها شنیده می شوند ودیگران شنیده نمی شوند چه هستند؟
چگونه سیاست ها چالش انگیز با ثبت می شوند وبا چه نتایجی؟
براساس دسترسی وحصول
چگونه نابرابریهای حصول را درمدارس در رابطه با طبقه بندی های نژادی اجتماعی،طبقه یا جنس توضیح دهیم ؟
چگونه سیستم ها وفرایندهای مدرسه،كالج یا انتخاب HE باسود متوسط دانش آموزان كلاس وضرركاری دانش آموزان كلاس كارمی كنند؟
براساس برنامه درسی
درمدارس چه دانشی با ارزش است؟
برای محتوای برنامه درسی چه كسی تصمیم می گیرد؟
چه منفعتی دارد؟
براساس فرهنگ وشخصیت
فرایندهای مدرسه،زیر فرهنگ های گروه همتاوفرهنگ های خانگی وداخلی چه نقشی را درایجاد نابرابری ها درجامعه ایفا می كنند؟
مدرسه در ساخت شخصیت،چه مشاركتی دارد- چگونه خودمان را می بینیم وفكر می كنیم چه كسی هستیم؟

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *