در میان ایجاب و استاندارد کردن، بنظر می رسد فضای کمی برای معلمان وجود دارد تا تصمیماتی را درباره برنامه درسی و طراحی تجربیات یادگیری حرفه ای خودشان هدایت کنند. اما این مقاله چیزی را در نظر می گیرید که اتّفاق می افتد، زمانیکه بررسی معلمان اجتماعی فرصت هایی را برای” جستجو، اختراع و بکارگیری در تحلیل و تحقیق” بوجود می آورد، با یک بررسی واقع شده یادگیری حرفه ای با تأکید بر کارهای تحقیقی بر چالش های علمی اساسی متمرکز شد، توضیح می دهیم چگونه معلمان مطالعات اجتماعی می توانند بار بیشتری از برنامه درسی، پداگوژی و یادگیری حرفه ای شان را اتّخاذ کنند.
کار اخیر به ارزش” تربیتی” مطالب برنامه درسی اشاره می کند تا یادگیری معلم را ارتقا بخشد، مطالبی که می توانند معلمان را در مرکز ساخت برنامه درسی قرار دهند و مرکز یادگیری معلمان را با تلاش هایی برای بهبود تدریس بسازد. چنین مطالب برنامه ریزی شامل artifacts یا ابزارهایی است که می توانند معلمان را در گفتگوهای معنی دار در مورد برنامه ریزی درسی، تدریس و یادگیری درگیر کنند و آنها را قادر کند تا دانش را کاربردی استفاده کنند و توسعه دهند. اگرچه بیشتر ادبیات مستلزم قرار دادن یادگیری معلمان در گفتگوی حرفه ای و قرینه ها می باشد، تحقیق کمی درباره چگونگی یادگیری معلمان و توسعه دانش حرفه ای از طریق گفتگو باقی می ماند. این بررسی عنوان می کند نیاز با جستجوی چگونگی اجرای ابزار تحصیلی، گفتگوهایی را بین گروه خیر خواهانه ایجاد می کند که حدوداً چند چالش علمی کلیدی می باشد. کار تیمی با (CWR) critical web reader ، وسیله ای که خواست معلمان و دانش آموزان را برای بکارگیری راهبردی با متن ها و تکنولوژی های مبتنی بر وب هدایت کند، در نتیجه گفتگوی حرفه ای بود که در آن اعضاء تیم با یکدیگر بحث کردند، چاره هایی را در نظر گرفتند و با یکدیگر تصمیماتی را اتّخاذ کردند- کار دموکراتیک اساسی مشورت را بکار گرفتند.
با قرار دادن این بررسی بین نظریه های اجتماعی- فرهنگی یادگیری معلم و نظریه های عمل واسطه ای درگیر با ابزار و artifacts در اجتماعات عمل شروع می کنیم. گام بعدی توصیف متن و روش بررسی موردی است که در این بررسی استفاده شد. سپس این تحلیل را به اشتراک می گذاریم و یافته ها را بحث می کنیم، همانند این گروه از معلمان که سر چالش علمی مذاکره کند را قالب بندی کردیم: (1) اختلاف در” اهداف” و ” ابزار” و ” تحقیق” (2) با در نظر گرفتن دو چشم انداز موضوع دانش- علل و معلول های همزمان مسائل آسیایی و ادعاها و مدارکی که مؤلفین درباره این مسائل بوجود آوردند، (3) مناظره روش هایی که دانش آموزان توانستند یادگیری شان را مشخّص کنند- فقط بر گزارش های تحقیقی سنّتی به دامنه ای از پروژه ها و محصولات چند الگویی متمرکز می کند. این مقاله با انکاری درباره روش های استفاده از ابزار جدید پایان می یابد که می تواند فرصت هایی را برای مشورت و یادگیری معلم و دانش به عنوان فرایندهای پویا، واقع شد و گفتگوی ایجاد معنی تولید کند.

  1. قالب های نظری

اجتماعات جریان با اعضاء دو جانبه مذاکره کننده جریان از طریق موجودی منابع معنی سازی مثل” جریانات، واژه ها، ابزارها، روش های انجام چیزها، داستانها، اشارات، نشان ها، انواع، اقدامات یا مفاهیمی که این اجتماع ایجاد کرده است یا بر اساس تجربه با آن سازش یافته است و بخشی که تمرین آن شده است”. اندیشه های(       ) درباره استفاده از وسیله و واسطه به طور خاص در دید فعالیت بشر به عنوان فعالیت های واسطه ای مفید هستند که نماینده های اینان با یکدیگر و (         ) از طریق استفاده از ابزارها تقابل می کنند. بر طبق این چشم اندازها، ابزارها و سیله های واسطه ای هستند مثل الگوها، کشف کننده ها، تکنولوژی و سیستم های سمبلیک که تقابلات ما را با جهان و دیگران قادر می سازند و شکل می دهند. ابزارها، مقاله ها، دانش و رفتارهای اجتماعی را جمع و هدایت می کنند. از آنجائیکه محصولات ” تکامل تدریجی فرهنگی اجتماعی”، ابزارهای هم شکل و هم با اقدام انسانی تشکیل می شوند از طریق استطاعت مالی و ساختار هایشان سازش یافته می شوند و با شرکت کننده ها بسط می یابند تا با نیازهای خاص در موقعیت های خاص برخورد کنند.
نظریه های اجتماعی فرهنگی دانش فرض می کنند که دانش و روش های دانستن در متن مشکلات مشخص ساخته می شود که مستلزم مذاکره معنی بوسیله اعضاء یک اجتماع است که چیزی را انجام می دهند، جائیکه دانش ایجاد می شود و در خطا بین مردم در انجام چیزها باهم توسعه می یابد. استفاده از ابزارها بخش برجسته این کار است زیرا ابزارها فعالیت های اجتماعی را با کد گذاری ایجاد دانش موجود واسطه قرار می دهند که منجر به تولیدشان شد. در این فرایند استفاده از این ابزارها، شرکت کننده ها نه تنها مفاهیم خودشان را می سازند بلکه ابزارهایی را برای استفاده در متن های کاری شان مجدداً مفهوم سازی می کنند و دوباره شکل می دهند. چشم اندازهای فرهنگی اجتماعی به قالب دانش معلم به عنوان قالب عقلانی تر، پویاتر، و مسئول تر کمک می کند. این امر کار lyens را شرح می دهد که ابعاد علمی کار معلم را به عنوان شبکه روابط بین باورها بین یادگیری دانش آموز، موضوع، پداگوژی و قرینه ها بحث می کند. همانطور که lyend اشاره می کند، ارزیابی معلم درباره چگونگی مشخص کردن موضوع با فهم او از دانش آموز مثل دانش هایی عمل می کند و با ثبات خود او به سمت نظم و دانش مثل ملاحظه خود به عنوان یک دانشمند اطلاع رسانی می شود.
چالش ها و تنش های تجربه معلمان در تقتطع شبکه پیچیده روابط، و این تنش ها- یا چیزهای درهم برهم schen ، مسائل دیویی، عدم موازنه(               ) و خلاف قاعده kuhn می تواند به عنوان فرصت های خوب برای یادگیری بررسی شود. در واقع Doll ، بحث می کند که توسعه مقدار درستی از ” تنش ضروری” هنر معلمان، برنامه ریزان درسی و یادگیرندگانی است که به توسعه نیاز دارند، زیرا این کار می تواند انعکاس بحرانی و کمک کننده را بر اساس عمل تحریک کند.
این بررسی از دیدگاه معلم و دانش ریشه می گیرد که بصورت گفتگویی و مشارکتی واقع می شود و از تنش های مواجه شده در عمل بوجود می آید و ما جستجو می کنیم چگونه معرفی ابزار خاص یک گروه معلمان مدرسه راهنمایی را مدیریت می کند تا 3 چالش علمی دیگر با اهداف تحقیق را جستجو کنند، آنچه به عنوان موضوع دانش محسوب می شود و روش هایی که یادگیری دانش آموز را مشخّص می کند.

  1. قرینه ها

301 مدرسه و برنامه درسی
این بررسی در یک مدرسه بین المللی برجسته خصوصی در آسیای شرقی با جمعیت دانش آموزی آمریکایی آسیایی برجسته 2200   k-12 دانش آموز واقع شده است. همه دانش آموزان باید دارای پاسپوت خارجی باشند و پذیرش اولیه به دارندگان پاسپورت ایالات متحده ارائه می شود. بیشتر دانش آموزان با پس زمینه های فراوان هستند، دو تا پاسپورت دارند و والدینی دارند که شرکت های چند ملّیتی کار می کنند. این شرکت ها بطور نمونه به تأمین هزینه های شهریه و حق الزحمه کمک می کنند که برای سالهای 2007-2006 سالانه 200/19 دلار بود( به دلار ایالات متحده). کالج مقدماتی قوی وجود دارد که در مدرسه بر انتظاراتی تمرکز می کنند که دانش آموزان به خوبی بر اساس جایگزین پیشرفته(AP) ، دبیرستان درجه دوم بین المللی (IB) و تست های SAT انجام می دهند و در دانشگاه های خوب در ایالات متحده و جاهای دیگر جهان پذیرش می شوند.
شرکت کننده ها در این تحقیق شامل سه جفت معلمان(                ) و معلمان مطالعات اجتماعی هستند که بصورت مشارکتی با برنامه درسی خیر خواهانه پایه نهم در این مدرسه کار کردند. برنامه درسی مطالعات آسیایی یک برنامه درسی جامع است که شامل 5 واحد درسی می باشد. جغرافیا و هویت ها، باورها و ارزش ها، زد و خورد و تغییر، چالش های آسیایی معاصر و واحد یادگیری تجربی بر اساس قبایل نزدیک به کشورهای آسیایی. هر واحد بر اساس فهم قالب طراحی، طراحی می شود و شامل سؤالات ضروری، نتایج مطلوب، ارزیابی مشترک و فعالیت های یادگیری است که به عنوان فایل های الکترونیکی بر اساس مشارکت اصلی ذخیره می شوند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *