3-1-1-2   مدل رقابتی 43
3-1-2 نکات قابل توجه در توسعه منابع تولید پراکنده.. 44
3-2 انتخاب نوع تکنولوژی.. 45
3-3 مدل سازی مسئله.. 46
3-3-1 تأثیر DG بر تلفات.. 47
3-3-2 تأثیر DG بر قابلیت اطمینان.. 47
3-3-2-1   شاخصهای مورد کاربرد در ارزیابی قابلیت اطمینان توزیع 48
3-4 تصمیم گیری چند معیاره.. 51
3-4-1 بهینه سازی چند خصیصه ای.. 51
3-4-2 بهینه سازی چندهدفه.. 52
3-4-2-1   روش بهینه سازی ترتیبی 52
3-4-2-2   روش ضرایب وزنی 53
3-4-2-3   روش محدودیت 53
4 فرمول بندی توسعه منابع DG در شبکه های توزیع.. 56
4-1 فرمول بندی پخش بار.. 56
4-2 محدودیت های پخش بار.. 59
4-3 محدودیت خرید توان از شبکه.. 60
4-4 هزینه خرید توان از بازار عمده فروشی.. 61
4-5 مدل سازی تولید پراکنده.. 62
4-6 فرمول بندی توسعه منابع تولیدپراکنده.. 63
4-7 هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری  DG.. 63
4-7-1 هزینه سرمایه گذاری DG.. 63
4-7-2 هزینه بهره برداری DG.. 64
4-8 فرمول بندی هزینه تلفات.. 65
4-9 فرموله بندی قابلیت اطمینان.. 65
5 مطالعات عددی و شبیه سازی.. 72
5-1 مطالعه نخست : مدل انحصاری DisCo بدون حضور DG های خصوصی.. 72
5-1-1 سیستم مورد مطالعه.. 73
5-1-1-1   نتایج مطالعه نخست 78
5-1-1-2   جمع بندی 85
5-1-2 اثر تغییر نرخ رشد بار.. 86
5-1-2-1   جمع بندی 92
5-2 مطالعه دوم: حضور توأم DG های خصوصی و غیر خصوصی.. 92
5-2-1      شبیه سازی 1. 96
5-2-2      جمع بندی.. 101
5-3 مطالعه سوم : توسعه DG در حضور ترانزیت.. 102
5-3-1      تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت   102
5-3-1-1   شبیه سازی 2 102
5-3-1-2   شبیه سازی 3 104
5-3-1-3   اثر تغییر ظرفیت ترانزیت 110
5-3-1-4   جمع بندی 114
6 نتیجه گیری و پیشنهاد.. 117
6-1 نتیجه گیری.. 117
6-2 پیشنهادات.. 118
7 منابع و مراجع.. 119
فهرست شکل­ها                                                                                                        صفحه
شکل  ‏1‑1: نحوه ارسال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مصرف 4
شکل  ‏1‑2: ارتباط بخشهای سیستم قدرت از نگاه سطوح ولتاژ. 5
شکل  ‏1‑3 : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع 7
شکل  ‏1‑4 : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده 8
شکل  ‏1‑5 : عملکرد جزیره ای در شبکه های قدرت 9
شکل  ‏1‑6 :  تابع خسارت برای انواع مختلف مشترکین 10
شکل  ‏1‑7 :  ارزیابی هزینه قابلیت اطمینان 11
شکل  ‏2‑1 :  شمایی از نحوه عملکرد یک توربین گاز 16
شکل  ‏2‑2 : نحوه عملکرد موتور های پیستونی 19
شکل  ‏2‑3  :  ساختار و نحوه عملکرد میکروتوربین 20
شکل  ‏3‑1: محدوده تحت تملک DisCo در حالت انحصاری 41
شکل  ‏3‑2 : محدوده تحت تملک DisCo در حالت عدم انحصار 42
شکل  ‏3‑3 :  نحوه تأثیر گذاری DG بر تلفات 47
شکل  ‏3‑4 : شبکه شعاعی در حضور منبع تولید پراکنده 49
شکل  ‏4‑1 :  تقریب پروفایل بار با دو سطح بار 58
شکل  ‏4‑2  : فلوچارت محاسبه هزینه بار تأمین نشده 68
شکل  ‏4‑3  : فلوچارت توسعه منابع تولید پراکنده از نگاه برنامه و فرمول بندی مسئله 70
شکل  ‏5‑1 دیاگرام تک خطی سیستم مورد مطالعه 74
شکل  ‏5‑2 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-1) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 80
شکل  ‏5‑3 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-2) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 81
شکل  ‏5‑4 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-3) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 82
شکل  ‏5‑5 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-1) از مطالعه نخست. 83
شکل  ‏5‑6 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-2) از مطالعه نخست. 83
شکل  ‏5‑7 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-3) از مطالعه نخست. 84
شکل  ‏5‑8 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-1). 84
شکل  ‏5‑9 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-2). 85
شکل  ‏5‑10 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-3). 85
شکل  ‏5‑11 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 88
شکل  ‏5‑12 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 89
شکل  ‏5‑13 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-3). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. 90
شکل  ‏5‑14 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-1). 91
شکل  ‏5‑15 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-2). 91
شکل  ‏5‑16 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-3). 92
شکل  ‏5‑17 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-1) 98
شکل  ‏5‑18 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-1) 98
شکل  ‏5‑19 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-2) 98
شکل  ‏5‑20 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-2) 98
شکل  ‏5‑21 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-3) 98
شکل  ‏5‑22 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-3) 98
شکل  ‏5‑23 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-1) 99
شکل  ‏5‑24 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-1) 99
شکل  ‏5‑25 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-2) 100
شکل  ‏5‑26 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-2) 100
شکل  ‏5‑27 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-3) 100
شکل  ‏5‑28 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-3) 101
شکل  ‏5‑29 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در حالت پایه. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم 105
شکل  ‏5‑30 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در حالت پایه. 105
شکل  ‏5‑31 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریوی (3-1-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم 106
شکل  ‏5‑32 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-1). 106
شکل  ‏5‑33 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریوی (3-1-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم 107
شکل  ‏5‑34 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-2). 107
شکل  ‏5‑35 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریوی (3-1-3). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم 108
شکل  ‏5‑36 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-3). 108
شکل  ‏5‑37 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریوی (3-1-4). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم 109
شکل  ‏5‑38 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-4). 109
شکل  ‏5‑39 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریو (3-2-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم 112
شکل  ‏5‑40 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره  در سناریو (3-2-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم 113
شکل  ‏5‑41 : خلاصه جمع بندی مطالعات انجام شده در پایان نامه مطابق روند انجام مطالعات 115

فهرست جداول                                                                                                                  صفحه

جدول ‏2‑1 : مقایسه ویژگیهای تکنولوژی های مختلف 27
جدول ‏2‑2 مطالعات انجام شده در رابطه با منابع تولید پراکنده 37
جدول ‏5‑1 مشخصات هادی های خطوط 75
جدول ‏5‑2 مشخصات بار سیستم در سال پایه 75
جدول ‏5‑3 : فرضیات اقتصادی صورت گرفته در مطالعه 76
جدول ‏5‑4 : مشخصات فنی DG مورد استفاده 77
جدول ‏5‑5 : اطلاعات نرخ های بازار استفاده شده در مطالعه 77
جدول ‏5‑6 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در مطالعه نخست 78
جدول ‏5‑7 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در مطالعه نخست 78
جدول ‏5‑8: نرخ های مفروض برای بازار 86
جدول ‏5‑9: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در سناریو های مختلف نرخ رشد بار 86
جدول ‏5‑10: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در سناریوهای مختلف نرخ رشد با 87
جدول ‏5‑11 : فرضیات اقتصادی مورد استفاده در مطالعه 95

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *