فصل دوم:پیشینه پژوهش ۱۱

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ گفتار اول:مبانی نظری امید وامید درمانی ۱۴

۲-۲-۲ پیشینه روانشناسی مثبت وامید ۱۵

۲-۲-۳ تعریف امید ومؤلفه های امید ۱۸

۲-۲-۴ تحول امید ۲۱

۲-۲-۵اصول اساسی امید درمانی ۲۲

۲-۲-۶ تمایز امیدواری با آرزو و خیال پردازی و خوش بینی ۲۴

۲-۲-۷ بیولژی امید ۲۵

۲-۲-۸ جایگاه امید در فرهنگ دینی ۲۶

۲-۲-۹ مفروضه ها و اهداف اساسی امید درمانی ۲۷

۲-۲-۱۰ فرایند و مراحل امید درمانی ۲۸

۲-۲-۱۰-۱ گام اول:القای امید ۲۸

۲-۲-۱۰-۲ فهم امید به شیوه روایتی ۳۱

۲-۲-۱۰-۳ فهم امید بااستفاده ازارزیابیهای رسمی ۳۲

۲-۲-۱۰-۴ گام دوم:افزایش امید ۳۷

۲-۲-۱۱امید و افسردگی ۳۷

۲-۲-۱۱-۱ تشخیص افسردگی بر مبنای نظریه امید ۳۹

۲-۲-۱۱-۲عوامل زمینه ساز افسردگی بر طبق نظریه امید ۴۲

۲-۳ تعریف شادکامی ۴۳

۲-۳-۱جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها ۴۴

۲-۳-۲ شاخص شادکامی ۴۵

۲-۳-۳ دیدگاه شناختی در موردشادکامی ۴۶

۲-۳-۴دیدگاه های نظری در مورد شادکامی ۴۶

۲-۳-۴-۱دیدگاه لذت گرایی ۴۷

۲-۳-۴-۲  دیدگاه معنوی ۴۸

۲-۳-۴-۳نظریه داینر و همکاران ۴۹

۲-۳-۴-۴ نظریه آرگایل وهمکاران ۴۹

۲-۳-۴-۵ دیدگاه شناختی وشادی ۵۱

۲-۳-۴-۶ نظریه روابط وفعالیتهای اجتماعی ۵۱

۲-۳-۴-۷ نظریه تعادل حالات هیجانی ۵۲

۲-۳-۴-۸ شادی در نظریه فروید ۵۲

۲-۳-۴-۹ شادی درنظریه الیس ۵۴

۲-۳-۴-۱۰ شادی درنظریه مزلو ۵۴

۲-۳-۴-۱۱ شادی در نظریه مارتین سلیگمن ۵۶

۲-۳-۴-۱۲ شادی درنظریه فوردایس ۶۰

۲-۳-۵ عوامل ثأثیرگذار برشادکامی ۶۵

۲-۴ دلزدگی زناشویی ۷۱

۲-۴-۱ کیفیت زندگی زناشویی ۷۱

۲-۴-۲ رضایت زناشویی ۷۲

۲-۴-۳ سازگاری زناشویی ۷۲

۲-۴-۴ تعارض زناشویی ۷۳

۲-۴-۵ تعهدزناشویی ۷۴۷۴۸۰

۵-۲ سوابق وپیشینه پژوهش۵-۲-۱ سوابق وپیشینه تحقیق درداخل کشور۵-۲-۲ سوابق وپیشینه پژوهش درخارج

  ۸۵

فصل سوم: روش تحقیق ۸۶

۳-۱  مقدمه ۸۶

۳-۲ روش تحقیق ۸۷

۳-۳ جامعه آماری ۸۷

۳-۴ نمونه وروش نمونه گیری ۸۸

۳-۵ابزار پژوهش ۸۹

۳-۶ روش تجزیه تحلیل آماری ۸۹

۳-۷ شیوه اجرای پژوهش

  92

فصل چهارم:یافته های پژوهش ۹۳

۴-۱ مقدمه ۹۳

۴-۲ یافته های کمی ۱۰۰

۴-۳ یافته های کیفی

۱۰۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۷

مقدمه ۱۰۸

۵-۱ خلاصه طرح و نتیجه پژوهش ۱۱۲

۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۱۱۳

۵-۳ محدودیتهای پژوهش ۱۱۴

۵-۴ پیشنهادات پژوهش

۱۱۵

پیوست ها ۱۴۶

منابع و مأخذ

 

  فهرست جداول
صفحه عنوان
۹۳ جدول(۴-۱ )توزیع افراد نمونه براساس تعداد در هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل
۹۴ جدول(۴-۲) میانگین و انحراف استاندارد نمرات دلزدگی زناشویی
۹۵ جدول(۴-۳) میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاس خستگی عاطفی
۹۶ جدول(۴-۴) میانگین و انحراف استاندارد نمرات  خرده مقیاس خستگی روانی
۹۶ جدول(۴-۵) میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده مقیاس  خستگی جسمانی
۹۸ جدول(۴-۶) میانگین و انحراف استاندارد نمرات شادکامی
۹۹ جدول ) ۴-۷) خلاصه آزمون کولموگروف –اسمیرنوف
۹۹ جدول ) ۴-۸) خلاصه آزمون نتایج آزمون لوین
۱۰۰ جدول (۴- ۹) نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات دلزدگی
۱۰۱ جدول (۴- ۱۰) نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس خستگی عاطفی
۱۰۲ جدول (۴- ۱۱) نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس خستگی روانی
۱۰۳ جدول (۴- ۱۲) نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس خستگی جسمانی
۱۰۴ جدول (۴- ۱۳) نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمره‌های شادکامی
۱۰۵ جدول ) ۴-۱۴) میانگین­های نمرات دلزدگی و ابعاد آن و شادمانی در پس آزمون پس از حذف اثر پیش­آزمون

 

چکیده

 

این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی رویکردامیددرمانی برکاهش دلزدگی زناشویی وافزایش شادکامی زناشویی انجام گرفته است.

روش پژوهش:شبه تجربی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بوده است.به منظوراجرای پژوهش ۳۰ زن متأهل که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.بر روی گروه آزمایش ۸ جلسه آموزشی انجام شدوبر روی گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت.نتایج پژوهش باآزمون تحلیل کوواریانس نشان دادکه امیددرمانی برکاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل وخستگی عاطفی وخستگی روانی زنان متأهل (p<0/001)ودربعدکاهش خستگی جسمانی زنان متأهل(p<0/05)وهمچنین برافزایش شادکامی زنان متأهل(p<0/01) مؤثربوده است.

نتیجه گیری:براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش امیددرمانی برکاهش دلزدگی زناشویی وکاهش خستگی عاطفی، روانی وجسمانی وافزایش شادکامی در بین زوجین مؤثربوده است.

کلیدواژه ها:امیددرمانی،دلزدگی زناشویی،شادکامی.

  • مقدمه:

دلزدگی زناشویی همه ساله کیفیت زندگی رادرخانواده های زیادی  کاهش داده و سبب بروز نارضایتی و دلسردی از زندگی می شود. تعارضات زناشویی خود زمینه دلزدگی و فرسودگی زناشویی را فراهم می آورند. فرسودگی زناشویی سبب به هم خوردن تعادل در زندگی شده و رضایت و سازگاری زناشویی راتحت تاثیر قرار می دهد(پانیز،۱۹۹۶).

تعارض به طور طبیعی در تمام زمینه‌های شغلی،تحصیلی، خانوادگی، ازدواج و در سطح فردی و جمعی روی می‌دهد. روابط خانوادگی فشرده‌ترین موقعیت برای تعارضات بین فردی است. روابط عاطفی و عاشقانه زمینه را برای محک زدن جدی مهارت های آموخته شده برای زندگی مهیا می‌کنند. در ارتباط بین افراد تعارض وقتی بروز می‌کند که فرد بین اهداف،نیازها، یا امیال شخصی خودش و اهداف، نیازها و امیال شخصی طرف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی می‌بیند (براتی،۱۳۷۵).

به طورکلی، طراوت و سلامت خانواده تا اندازه‌ای به میزان تعارض در خانواده و نوع تعارضی که تجربه می‌کنند، بستگی دارد. تعارضات در خانواده اغلب منجر به استرس می‌شود، می‌تواند پیش بینی کننده شروع افسردگی، اضطراب و بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی باشد. (براتی،۱۳۷۵).

وقتی تعارض بروز می‌کند، طرفین رابطه دست بکار می‌شوند تا با اقدام برای برطرف کردن آن دوباره آرامش را به رابطه بازگردانند. تجارب، دانش، باورها و ارزش های افراد شیوه‌های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آنها می‌گذارد.‌ این شیوه ها به “سبک ها و تاکتیک ها ی حل تعارض” موسومند (فرحبخش،۱۳۸۳)

به اعتقاد بهاری (۱۳۹۰) وجود دلزدگی و فرسودگی زناشویی ، سبب کاهش کیفیت زندگی وافزایش تعارض واختلافات در زوجها می گردد. به اعتقاد مارکمن(۲۰۰۵) در خانواده های با الگوی سرپرستی تک والدی ، میزان تعارضات زناشویی و به تبع دلزدگی زناشویی بالاتر از زوجهایی گزارش شده است که با والدین زندگی داشته اند. در این میان دلزدگی زناشویی خود منجر به کاهش شادکامی در بین زوجها می گردد. لذا هر روشی که بتواند به نوعی از دلزدگی زناشویی بکاهد و بر شادکامی آنها بیفزاید حایز اهمیت می باشد. (بهاری ، ۱۳۹۰)

در سالهای اخیر حوزه ی روانشناسی، شاهد ظهور رویکرد جدید، هر چند با سابقه ای کهن به نام روان شناسی مثبت گرا بوده است که به جای پرداختن به آسیبها یا اختلالهای روانی به استعدادها و توانایی ها، مهارت ها و به طور کلی به ابعاد ثبت وجود آدمی نظر دارد. (حیدری،مظاهری،۱۳۸۴). سخن این دیدگاه چنین است که روان شناسان نه تنها به توانایی ها و قابلیت های آدمی و جنبه های مثبت و فضایل درون انسان توجه کافی نکرده اند بلکه صرفاً به آسیب­ها پرداخته اند، البته تأکیدمثبت­گرایی به معنای نفی آسیب ­شناسی­روانی نیست، بلکه نکته اینجاست که افکاروهیجانهای مثبت و امیدتأثیر بی­نظیری در سلامت روانی و جسمانی آدمی دارد که مورد غفلت قرار گرفته است(داوودی،مدنی وهمکاران، ۱۳۸۷). اسنایدر،(۲۰۰۰)اعتقادداردامید،در مراجعان و درمانگران، چارچوبی را برای دستیابی به نتایج مثبت درمانی و درک چگونگی وقوع این نتایج، فراهم می­ کند.

۲-۱- بیان مساله:

ازدواج سودای عمر و خانواده ثمره آن است. زندگی مشترک با این اسطوره   که”تنها مرگ ممکن است ما را جدا کند” آغاز می شود و تقریبا هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی کنند اما تحولات مادام التغییری که ذاتی زندگی است زن و شوهرها را به سمت اختلاف و درگیری، جدایی روانی و عاطفی و گاه طلاق سوق می دهند.گاه شرایط زن و شوهر چنان سخت میشود که از یکدیگر قطع امید می کنند ویا قادر به گذشت و بخشودن اعمال، افکار و احساسات یکدیگر نیستند(بهاری، ۱۳۸۷).

با انجام ازدواج هریک از زوجین انتظار دارند که خانواده جدید همان شکلی را پیدا کنند که برای او مطلوب و آشناست. بنابراین هرکدام از آنها می کوشد که واحد زن و شوهری را در راستای مطلوب و مورد ترجیح خود سازمان داده و دیگری را برای برون سازی، تحت فشار قرار دهد. خانواده را کانون التیام، پاتولوژی و خاستگاه هویت اعضای خودمی دانند(گلادینگ،ترجمه بهاری وهمکاران،۱۳۸۶).

درک وجود آدمی بدون فرض خانواده،” تلخ” است . هرکسی نیاز دارد به جایی تعلق خاطر داشته باشد و خانواده ریشه اعضای خود است. حیات خانواده جز با ثبات آن محقق نمی شود وثبات هرخانواده ای مستلزم  تغییرکردن وکنار آمدن اعضاء با تحولات روز افزون است.درچنین تعامل پی در پی میان سیستم خانواده به ویژه زیر منظومه زن و شوهری به عنوان رکن خانواده و محیط، سیستم زناشویی می باید برای حفظ عضویت در سیستم دوتایی توانایی مقابله با موانع(معضلات) زندگی را داشته باشد. این توانایی ایجاب می کند که زن و شوهر نگرشهای کارسازتر و مهارت هایی بیشتر از قبل داشته باشند(قربانعلی پور، ۱۳۸۴).

 

با این وجود در روابط زناشویی معضل دلزدگی زناشویی و غمگینی بسیار شایع می باشد. لذا شناسایی روش هایی که بتواند بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش شادکامی کمک نماید بسیار اهمیت دارد.

 

۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق:

ضرورت این پژوهش موقعی بیشتر روشن می شود که مطالعات نشان  می دهد که در زمینه کیفیت روابط زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی در خارج کشور پژوهشها رو به افزایش است ولی در داخل کشور کار نشده است، همچنین، اغلب روان شناسان و روان پزشکان برای تشخیص و اندازه گیری شاخص های مختلف خانوادگی نیاز به یک ابزار دقیق و پایا دارند که بتوانند در کمترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر دست یابند. در همین راستا، یکی از سازه های مهم که اغلب مشاوران خانواده در مراکز مشاوره ای با آن برخورد می کنند، دلزدگی زناشویی   می باشد. در حال حاضر در مراکز مشاوره خانواده، درمانگران برای تشخیص و شناسایی کیفیت دلزدگی زناشویی از ابزارهای گوناگون بدون این که در ایران اعتباریابی شده باشد و از پایایی و روایی مناسب برخوردار باشد، استفاده می کنند، که ممکن است درمانگر به نتیجه دلخواه نرسد. اهمیت این تحقیق از انجا است که روش امید درمانی کمتر در تحقیقات رشته مشاوره کاربرد داشته است. از سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق در غنی نمودن تئوری ها و دیدگاه های نظری پیرامون دلزدگی زناشویی است.

 4-1- اهداف تحقیق:

هدف علمی این تحقیق تعیین اثربخشی رویکرد امید درمانی بر کاهش دلزدگی زناشویی وافزایش شادکامی زناشویی می­باشد.

اهداف فرعی:

تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی برکاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهراصفهان.

تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی عاطفی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .

تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی روانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .

تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی جسمانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .

تعیین اثربخشی آموزش امید درمانی بر افزایش شادکامی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .

۵-۱- سوالات تحقیق:

آیا آموزش امید درمانی برکاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهراصفهان تأثیر دارد؟

آیا آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی عاطفی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد؟

آیا آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی روانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد؟

آیا آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی جسمانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد؟

آیا آموزش امید درمانی بر افزایش شادکامی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد؟

۶-۱- فرضیه های  تحقیق:

آموزش امید درمانی برکاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهراصفهان تأثیر دارد.

آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی عاطفی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد.

آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی روانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد.

آموزش امید درمانی بر کاهش خستگی جسمانی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد.

آموزش امید درمانی بر افزایش شادکامی زنان متاهل مراجعه نموده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تاثیر دارد.

7-1-تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

تعریف نظری

 

شادکامی: شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود و زندگیشان به عمل می آورند. این ارزشیابی می تواند جبنه ی شناختی داشته باشد مانند قضاوت هایی که درمورد رضایت درزندگی صورت می گیرد و یا جنبه ی عاطفی که شامل خود وهیجان هایی است که درواکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می شود .بنابراین شادکامی ٬از چها رجزء تشکیل یافته که عبارت است از:رضایت از زندگی ، خلق و هیجان های مثبت و خوشایند، نبود خلق و هیجانهای منفی و عوامل دیگر مانند خوش بینی ،عزت نفس و احساس شکوفایی( آرگایل،۲۰۰۳).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *