۲ – ۱۰ -۳  جنبه های روان شناختی    ۳۸
۲- ۱۱   توصیف فرایند مشاوره  . .  ۳۹
۲-۱۲  فنون شناختی  . .  ۴۰
۲-۱۳  فنون رفتاری   .  ۴۲
۲-۱۴  فنون هیجانی(عاطفی)  .   ۴۳
۲-۱۵  رابطۀ مشاور – مراجع  .  ۴۴
۲-۱۶  رویکرد درمانی REBT در گروه  .   ۴۴
۲-۱۷  هیجان  . . ۴۹
۲-۱۷-۱ تنظیم هیجان .   ۵۰
۲-۱۷-۲  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان .  ۵۱
۲-۱۷-۳  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهشها .   ۵۵
۲-۱۸  راهبردهای مقابله ای    ۵۹
۲-۱۸-۱  مقابله های مسأله مدار ۶۰
۲-۱۸-۲  مقابله های هیجان مدار   ۶۰
فصل سوم فرایند روش شناختی
۳-۱  مقدمه  .  ۶۴
۳-۲  روش تحقیق  .  ۶۴
۳-۳   جامعه آماری  . . ۶۴
۳ -۴  روش نمونه گیری و حجم نمونه  .   ۶۵
۳  -۵  ملاک­های ورود .  ۶۵
۳-۶  ملاک­های خروج  . . .   ۶۵
۳ -۷  ابزارهای  جمع آوری اطلاعات     ۶۶
۳ -۷-۱  پرسشنامه جمعیت شناختی   ۶۶
۳ -۷-۲  پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی (   ( CERQ.  ۶۶
۳-۷-۳  پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای موس و بلینگز . .  ۶۸
۳-۸  شیوه ی اجرای پژوهش . .  ۶۸
۳-۹  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  . ۷۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
 
۴-۱مقدمه . ۷۱
۴-۲  توصیف آماری داده ها  . . ۷۲
۴-۳ استنباط آماری (آزمون فرضیه و سوالات)  ۷۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱  مقدمه  . . ۹۹
۵-۲  بحث  در مورد یافته ها   . ۱۰۰
۵-۳  محدودیت های پژوهش . ۱۰۷
۵-۴  پیشنهادات پژوهش  . ۱۰۸
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                   صفحه

جدول ۴-۱ :توصیف آماری سن افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه آزمایش و کنترل ۷۲
جدول ۴-۲ :توزیع فراوانی تحصیلات افراد مورد مطالعه ۷۲
جدول ۴-۳توصیف آماری نمرات پیش آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل ۷۳
جدول ۴-۴ : توصیف آماری نمرات پس آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل . ۷۴
جدول ۴-۵توصیف آماری نمرات پیش آزمون – پس آزمون راهبردهای مقابله ای  گروه آزمایش و کنترل ۷۵
جدول ۴-۶نتایج آزمون کالموگروف  اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به تفکیک 
گروه  ۷۶
جدول۴-۷نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس   ۷۷
جدول۴-۸ : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی خود سرزنش گری  پس از تعدیل  پیش
آزمون    ۷۸
جدول۴-۹نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس .  ۷۹
جدول۴-۱۰  : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی پذیرش پس از تعدیل پیش آزمون ۸۰
جدول۴-۱۱نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ۸۱ 
جدول۴-۱۲نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی نشخوار فکری پس از تعدیل
پیش آزمون ۸۲                                               
جدول۴-۱۳نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ۸۳ 
جدول۴-۱۴نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی توجه مجدد مثبت پس از تعدیل
پیش آزمون ۸۴
جدول۴-۱۵ : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس   ۸۵
جدول۴-۱۶ : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پس از
تعدیل پیش آزمون . ۸۶
جدول۴-۱۷ : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ۸۷
جدول۴-۱۸ : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی ارزیابی مجدد مثبت پس از
 تعدیل پیش آزمون ۸۸
جدول۴-۱۹ : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ۸۹
جدول۴-۲۰ : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی اتخاذ دیدگاه(دیدگاه گیری)پس

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *