ازدواج، خانواده، طبقه اجتماعی و تحصیلات. ۱۷

سیر اختلال ۱۷

درمان اختلال وسواسی-جبری. ۱۷

تعریف درمان ACT. 18

مبنای فلسفی ACT. 18

زمینه گرایی عملکردی. ۱۸

مبنای نظری ACT. 19

نظریه چهارچوب رابطه‌های ذهنی. ۱۹

فرایند‌های زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ۲۱

پذیرش. ۲۱

گسلش شناختی. ۲۱

خود به عنوان زمینه: حسی متعالی از خود. ۲۱

ارتیاط با زمان حال ۲۱

ارزشها ۲۲

عمل متعهد ۲۲

آمیختگی شناختی. ۲۴

ارزشیابی. ۲۴

اجتناب تجربه‌ای. ۲۴

دلیل آوری. ۲۴

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری. ۲۶

سرکوبی فکر و اختلال وسواس فکری-عملی. ۲۸

کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری. ۳۰

جمع بندی و نتیجه گیری. ۳۴

فصل سومروش پژوهش ۳۵

طرح پژوهش. ۳۵

شرکت کنندگان (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری) ۳۵

ابزار پژوهش. ۳۷

مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون (YBOCS) 37

پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI) 37

مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. ۳۷

مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل. ۳۸

سیاهه فرونشانی افکار. ۳۸

روند اجرای پژوهش. ۳۹

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۹

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، ۲۰۰۴): ۴۰

فصل چهارمیافته‌های پژوهش ۴۲

مقدمه. ۴۲

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۲

بررسی جمعیت شناختی. ۴۳

بررسی فرضیه‌ها ۴۳

فرضیه‌های اصلی. ۴۴

فرضیه اول: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد. ۴۴

فرضیه دوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد. ۴۶

فرضیه سوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری وجود دارد. ۴۸

فرضیه چهارم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان درهم آمیختگی فکرعمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد. ۵۰

فرضیه پنجم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد. ۵۲

فصل پنجمبحث و نتیجه‌گیری. ۵۴

مقدمه. ۵۴

بحث و نتیجه گیری. ۵۴

محدودیت‌های مطالعه. ۶۳

پیشنهادات. ۶۳

منــابع. ۶۴

منابع فارسی. ۶۴

English Refernces. 66

پیوست‌ها ۷۱

مقدمه

اختلال وسواسی ـ اجباری (OCD[1]) یک نارسایی عصبی نسبتاً شایع است که افراد زیادی با علائم و نشانگان مختلف آن را تجربه می‌کنند و به همین علت برای دریافت کمک به روانپزشکان، کلینیک‌ها و مراکز مشاوره روانی مراجعه می‌کنند (کاپلان و سادوک[۲]، ۲۰۰۳؛ روزنهان، سلیگمن و والکر[۳]، ۲۰۰۱). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی اختلال وسواس- اجبار دهمین عارضه‌ای است که فرد را به سوی معلولیت (ناتوانی) سوق می‌دهد و همراه با تخریب عملکرد اجتماعی و کیفیت پایین زندگی است (اسلامی‌نسب، ۱۳۸۳). اختلال وسواس شستشو[۴] شایع ترین تابلوی بالینی اختلال وسواسی- اجباری است (دی سیلوا و راچمن[۵]، ۱۹۹۹؛ به نقل از اندوز، صاحبی و طباطبایی، ۱۳۸۱).

یکی از ویژگی‌های روانشناختی که تحت تاثیر اختلال وسواسی قرار می‌گیرد کیفیت زندگی می‌باشد. مفهوم کیفیت زندگی[۶] طی قرن‌های متمادی همواره موضوعی چالش برانگیز و متأثر از نوع جهان بینی افراد بوده است (غفاری و رضایی، ۱۳۹۲). از سوی دیگر برخی شواهد نشان می‌دهند که هم آمیختگی فکر- عمل[۷] (مثل راشین[۸]، مرکل باخ[۹]، موریس و اسپن[۱۰]، ۱۹۹۹؛ به نقل از راسین، دیپس تراتن[۱۱]، مرکل باخ و موریس، ۲۰۰۱) و هم فرونشانی فکر[۱۲] (بررسی کنید پوردن[۱۳]، ۱۹۹۹) در شناسایی بیماری وسواس فکری ـ عملی نقش دارند.

برای درمان این اختلال علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی متعددی نیز در طول سال‌های متوالی ابداع شده است. امروزه با نسل سوم این نوع درمان‌ها مواجه هستیم که آن را می‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (هایس[۱۴]، ۲۰۰۴).

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه تا کنون اثر بخشی این درمان بر روی درهم آمیختگی فکر-عمل و فرونشانی فکر و بهبود کیفیت زندگی بررسی نشده هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر – عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو می‌باشد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *