۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسأله. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۲

۱-۴-۱- هدف کلی ۱۲

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۱۲

۱-۵- سوالات و فرضیه های پژوهش ۱۲

۱-۵-۱- فرض کلی ۱۲

۱-۵-۲- فرضیات اختصاصی ۱۳

۱-۶- تعاریف متغیرها و واژهها ۱۳

۱-۶-۱- پرسشنامهی اطلاعات عمومی(جمعیتشناختی) ۱۳

۱-۶-۲- مشارکت در ورزش ۱۳

۱-۶-۳- ورزش همگانی ۱۴

۱-۶-۴- کیفیت زندگی ۱۴

۱-۶-۵- سالمندی ۱۴

۱-۸- قلمروهای پژوهش ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۹

۲-۲- مبانی نظری ۱۹

۲-۲-۱- ورزش همگانی ۱۹

۲-۲-۱-۱- تعاریف ورزش همگانی ۱۹

۲-۲-۱-۲- همگانی شدن ورزش ۲۱

۲-۲-۱-۳- انواع ورزش های همگانی ۲۱

۲-۲-۱-۴- فواید ورزش همگانی ۲۲

۲-۲-۱-۵- اوقات فراغت. ۲۲

۲-۲-۱-۶- تفریحات سالم. ۲۵

۲-۲-۱-۷- مفاهیم ورزش همگانی ۳۰

۲-۲-۱-۸- تاریخچه ورزش همگانی ۳۲

۲-۲-۱-۸-۱- ورزش همگانی در جهان امروز. ۳۳

۲-۲-۱-۹- بیان مفهومی گرایش به مشارکت. ۳۶

۲-۲-۱-۱۰- گونه های مشارکت اجتماعی ۳۸

۲-۲-۱-۱۱- نظریه های مربوط به گرایش ۴۰

۲-۲-۱-۱۲- نظریه های موجود در زمینه مشارکت. ۴۱

۲-۲-۱-۱۳- پارادایم واقعیت اجتماعی ۴۲

۲-۲-۱-۱۴- پارادایم رفتار اجتماعی ۴۷

۲-۲-۱-۱۵- کارکرد اجتماعی ورزش ۴۸

۲-۲-۲- مبانی نظری کیفیت زندگی ۵۳

۲-۲-۲-۱- تاریخچه کیفیت زندگی ۵۴

۲-۲-۲-۲- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی ۵۶

۲-۲-۲-۳- هویت و کیفیت زندگی ۵۶

۲-۲-۲-۴- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی ۵۷

۲-۲-۲-۵- رویکردهای مختلف نظری به مفهوم کیفیت زندگی ۵۹

۲-۲-۲-۶- مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان. ۷۷

۲-۲-۲-۷- عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۷۹

۲-۲-۲-۸- ویژگی های کیفیت زندگی ۸۱

۲-۲-۲-۹- ابعاد کیفیت زندگی ۸۲

۲-۲-۲-۱۰- مولفه های کیفیت زندگی ۸۴

۲-۲-۲-۱۱- عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی ۸۶

۲-۲-۲-۱۲- متغیرهای کیفیت زندگی ۸۶

۲-۳- پیشینه پژوهش ۹۰

۲-۳-۱- مطالعات داخلی ۹۰

۲-۴-جمع‌بندی ۱۰۰

فصل سوم: تبیین پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۱۰۵

۳-۲- روش شناسی تحقیق ۱۰۵

۳-۳- جامعه آماری ۱۰۶

۳-۴- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۱۰۶

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات. ۱۰۶

۳-۶- روایی و پایایی آزمون. ۱۰۷

۳-۶-۱- پایایی ۱۰۸

۳-۶-۲- روایی ۱۰۸

۳-۷- روش جمع آوری داده ها ۱۰۸

۳-۸- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۱۱۳

۴-۲- نتایج توصیفی ۱۱۳

۴-۲-۱- وضعیت جنسیت پاسخگویان. ۱۱۴

۴-۲-۶- وضعیت مشارکت پاسخگویان. ۱۱۷

۴-۲-۷- توصیف کلی مولفه مشارکت در ورزش ۱۱۷

۴-۲-۸- آماره های توصیفی ابعاد کیفیت زندگی پاسخگویان. ۱۱۸

۴-۳- آمار استنباطی ۱۱۹

فصل پنجم: استنباط و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه. ۱۳۳

۵-۳- بحث و بررسی نتایج ۱۳۶

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱۳۶

۵-۳-۲- فرضیه اول. ۱۳۷

۵-۳-۳- فرضیه دوم. ۱۳۸

۵-۳-۴- فرضیه سوم. ۱۳۹

۵-۳-۵- فرضیه چهارم. ۱۴۰

۵-۳-۶- فرضیه پنجم. ۱۴۱

۵-۵- پیشنهادات. ۱۴۳

۵-۵-۱- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ۱۴۳

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۱۴۴

۵-۶- محدودیت‌های پژوهش ۱۴۴

۵-۶-۱- محدودیت‌های در کنترل محقق ۱۴۴

منابع ۱۴۹

 

 

فهرست جداول

عنوان.صفحه

جدول۲- ۱طبقه بندی کانیون از گونه‌های مشارکت در ورزش ۳۳

جدول۴- ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۱۱۴

جدول۴- ۲توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۱۴

جدول۴- ۳توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان. ۱۱۵

جدول۴- ۴ توزیع فراوانی درآمد پاسخگویان. ۱۱۶

جدول۴- ۵ توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان. ۱۱۶

جدول۴- ۶ توزیع فراوانی مشارکت پاسخگویان. ۱۱۷

جدول۴- ۷ آماره های توصیفی شرکت در ورزش پاسخگویان. ۱۱۷

جدول۴- ۸ آمار توصیفی کیفیت زندگی و ابعاد آن. ۱۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان.صفحه

شکل۱- ۱ مدل مفهومی پژوهش ۸

شکل۲- ۱مدل سلسله مراتبی بخش های اصلی ورزش ۲۹

شکل۲- ۲مدل نظریه فیش باین-آیزن. ۴۰

شکل۲- ۳عواملی که ورزش و اجتماعی شدن ورزش را تقویت می کنند. ۵۰

شکل۲- ۴ ابعاد کیفیت زندگی ۸۳

شکل۲- ۵ مدل ۷ مولفه ای کیفیت زندگی مارتین و مندوزا ۸۵

نمودار۴-۱ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر سلامت جسمانی ۱۱۱

نمودار۴-۲ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر روابط اجتماعی ۱۱۳

نمودار۴-۳ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر وضعیت روانی ۱۱۵

 نمودار۴-۴ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر قلمرومحیطی ۱۱۷

 نمودار۴-۵ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی ۱۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- مقدمه

بشر از بدو تولد مهمترین عامل بقای خود را تحرک می دانست. فرار از دست حیوانات قدرتمند و وحشی، حمله به حیوانات دیگر برای شکار و مصرف گوشت وغذا، به این شکل حرکت مهمترین رکن زندگی بود. با افزایش جمعیت بر روی زمین، افرادی که دارای قدرت بدنی بالا بودند، برای بدست آوردن آنچه که نیاز و میلشان را برطرف می کرد با مشکلات کمتری مواجه بودند و براحتی هر دشت یا مکانی را که می خواستند، بدست می آوردند.

هر جامعه­ای برای پیشرفت و توسعه نیازمند جمعیت سالم و پویا می­باشد. موضوع ورزش از آنجا که موجب ارتقاء بهداشت و سلامت و افزایش امید به زندگی می­ شود، تا اندازه­ای مهم است که یکی از ارکان مهم پیشرفت جوامع و یکی از شاخص ­های توسعه قلمداد می­ شود. اهمیت ورزش برای سلامت جامعه و اعضای آن به قدری است که برخی از جامعه­شناسان آن را دین مدنی جامعه معاصر دانسته اند (شارعپور، ۱۳۸۱: ۱۱۶).

امروزه موضوع سلامت انسان ها بسیار مورد توجه محققان صورت گرفته است. تعریف سازمان جهانی بهداشت از واژه سلامت و دیگر تعریف ها به نوعی بر بهزیستی همه جانبه ی انسان تأکید می کند (رستمی، ۱۳۸۰). بحث دنیای امروز بر خلاف گذشته که به دنبال افزایش امید به زندگی و افزایش شاخص طول عمر افراد بود، داشتن زندگی شاد و توأم با رضایت از زندگی می باشد. یکی از مسئله های که روز به روز در جوامع جایگاه خود را نمایان می کند، نحوه گذران زندگی و کیفیت زندگی می باشد. کیفیت زندگی از جنبه های گوناگون قابل بررسی می باشد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی به ابعاد جسمی، روان شناختی و اجتماعی سلامت تأکید دارد و به نظر می رسد حیطه ی مجزا و روشنی است که تحت تاثیر عقاید، احساسات و انتظارات افراد قرار می گیرد (فلچر[۱]، ۱۹۹۲). گروه بررسی کیفیت زندگی در سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را پندارهای فرد از وضعیت زندگی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این پندارها با اهداف، انتظارات، معیارها و اولویتهای مورد نظر فرد تعریف می کند(ژوزف[۲]، ۱۹۹۷).

در زندگی ماشینی امروز، تحرک بدنی افراد بسیار کم و مخصوصأ در بین شهرنشین ها باعث ایجاد ناراحتی ها و بیماری های مختلف شده است؛ و ورزش تنها عاملی است که می تواند این کمبود فقر حرکتی را جبران کند و سلامتی را تأمین نماید. از طرف دیگر، برخورداری از یک زندگی پرثمر و لذت بخش در صورتی میسرمی شود که شخص درسنین بالا از سلامتی برخوردار باشند.

ورزش همگانی می تواند به عنوان یک عامل اساسی در تأمین سلامتی و کیفیت زندگی افراد جامعه باشد، ولی مردم بر اساس فرهنگ و نگرش، باورها و همچنین با توجه به ویژگی های فردی (سن،جنس، شغل) و وضعیت مادی خود در ورزش همگانی شرکت می کنند. مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماری های روانی محدود می شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم در زمینه های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهوم چند بعدی ارتقا یافته(عنبری، ۱۳۸۹: ۱۵۲) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه های مطالعاتی قرار گرفته است. از این روست که بر اساس پایگاه داده های موسسه اطلاعات علمی، از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵ بیش از ۵۵ هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است(رضوانی و منصوریان ، ۱۳۸۷ : ۲).

امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصر کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام می برند. این سازه بعد از طرح اولیه در دهه ۱۹۳۰ تاکنون تحولات بسیاری یافته و برای اندازه گیری میزان پیشرفت و ترقی جوامع از آن استفاده روزافزونی می شود.

مفهوم کیفیت زندگی چندین دهه است که بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سطوح مدیریت و برنامه ریزی محلی، ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به رشد نقاط شهری و جمعیت شهرنشین در سال های اخیر، موضوع کیفیت زندگی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به مهم تلقی بودن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، تلاش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران اجتماعی و مدیر و مسئولان حکومتی در هر جامعه و کشوری است. لذا به جرأت می توان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات های اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه است.

مفهوم کیفیت زندگی در حال حاضر بعنوان یک مفهوم حساس فردی- اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد تا معنایی از احترام و توجه به انسانیت را از نقطه نظر انسانی منعکس کند. این مفهوم با تمرکز بر شرایط فرد و محیط زیست وی، به دنبال فراهم ساختن چارچوبی است که بوسیله آن مجموعه عواملی که ابعاد مختلف زندگی انسان را می سازند مورد شناخت، ارزیابی و نظارت قرار داد تا در کنار جنبه های کمی، در راستای بهبود بخشیدن به جنبه های کیفی زندگی انسان گام بردارد؛ به عبارت دیگر، هدف غایی پژوهش پیرامون کیفیت زندگی عبارت است از ارتقاء احساس سعادت فردی و همکاری در راستای برنامه ریزی اجتماعی و اجرای سیاست های معطوف به تغییرات مثبت در شیوه زندگی افراد (شالوک[۳]، ۲۰۰۴).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *