۲-۴-۵ منابع طبیعی ومیزان بُر در خاک ۴۶
۲-۴-۶ عوامل مؤثر در جذب بُر در خاک ها ۴۸
۲-۴-۷ کمبود بُر و روش‌‌های اصلاح آن ۴۸
۲-۴-۸ اصلاح سمیت بُر. ۵۲
۲-۴-۹ اثرات متقابل بُر با سایر عناصر غذایی ۵۳
۲-۴-۱۰ کودهای محتوی بُر و روش‌‌های مصرف آنها ۵۳
۲-۴-۱۱ روش تأمین، مقدار و زمان مصرف کودهای محتوی بُر. ۵۴
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱ زمان و محل اجرای‌ تحقیق ۵۸
۳-۲ مشخصات جغرافیایی و آب وهوایی محل تحقیق ۵۸
۳-۳ مشخصات خاک محل اجرای طرح آزمایشی ۵۸
۳-۴ طرح آزمایش ۵۹
۳-۵‌ مراحل اجرای طرح ۵۹
۳-۵-۱ آماده سازی زمین ۵۹
۳-۵-۲ کاشت ۵۹
۳-۵-۳ عملیات‌‌های داشت ۵۹
۳-۵-۴ روش‌‌های نمونه برداری و برداشت ۶۰
فصل چهارم: بحث و نتایج
۴-۱ صفات فنولوژیک. ۶۵
۴-۱-۱ زمان ظهور ۵۰ درصد تاسل دهی ۶۵
۴-۱-۲ زمان ظهور ۵۰ درصد ابریشم دهی ۶۶
۴-۱-۳ زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۷
۴-۲ شاخصهای رشد ۷۳
۴-۲-۱ سطح برگ. ۷۳
۴-۲-۲ شاخص سطح برگ. ۷۴
۴-۲-۳ تعداد برگ. ۷۵
۴-۳ صفات مرفولوژیک. ۷۷
۴-۳-۱ ارتفاع بلال از سطح خاک ۷۷
۴-۳-۲ ارتفاع بوته. ۷۹
۴-۳-۳ قطر ساقه. ۸۲
۴-۳-۴ تعداد پنجه. ۸۳
۴-۳-۵ تعداد بلال در بوته. ۸۳
۴-۳-۶ طول بلال ۸۴
۴-۳-۷ قطر بلال ۸۶
۴-۳-۸ محیط بلال ۸۷
۴-۳-۹ وزن خشک بلال ۸۷
۴-۴ اجزاء عملکرد و عملکرد دانه. ۹۰
۴-۴-۱ تعداد ردیف دانه. ۹۰
۴-۴-۲ تعداد دانه در ردیف ۹۱
۴-۴-۳ تعداد دانه در بلال ۹۳
۴-۴-۴ وزن صد دانه. ۹۵
۴-۴-۵ عملکرد دانه. ۹۶
۴-۵ سایر صفات. ۱۰۰
۴-۵-۱ ماده خشک کل ۱۰۰
۴-۵-۲ شاخص برداشت ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۵
پیشنهادها ۱۰۵
منابع ۱۰۶
فهرست جدول‌ها
عنوان                  ‌‌                                                                                         صفحه
جدول ۲-۱ اثر کمبود کود روی بر فعالیت آنزیم‌‌های برگ‌‌های ذرت، که در محیط بدون روی رشد کرده اند(الف). ۲۰
جدول۲-۲ اثر کمبود کود روی ومصرف دوباره‌ی آن بر میزان روی و قند برگ‌‌های کلم ۲۱
جدول ۲-۳ اثر مصرف روی بر وزن تر، فعالیت آر. ان‌. آز و ازت پروتئین در سویا ۲۳
جدول ۲-۴ اثر مصرف روی به صورت Zn- EDTA به یک خاک قلیایی، که کمبود روی دارد، بر میزان تریپتوفان دانه‌‌های برنج ۲۴
جدول ۲-۵ بررسی اثرات مصرف متعادل کوده خصوصاً بُراسیت در افزایش عملکرد ذرت دانه‌ای   ۴۶
جدول ۲-۶: نیاز گیاهان به بُر. ۴۹
جدول ۲-۷: میزان بُر موجود در بافت برگ گونه‌‌های گیاهی، که در یک جای یکسان رشد کرده‌اند  ۵۰
جدول ۲-۸: مقدار بُر موجود در ترکیبات معدنی محتلف ۵۴
جدول ۲-۹: مقدار بُر در آب آبیاری. ۵۵
جدول ۲-۱۰ متوسط افزایش عملکرد در اثر مصرف عناصر میکر
و همراه با NPK‌ در برخی از زراعت ها ۵۶
جدول ۳-۱: نتایج تجزیه آزمایشگاهی خاک مزرعه محل آزمایش‌ آزمایشگاه خاکشناسی سپهر مناطق گرمسیری. ۵۸
جدول ۴-۱: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات فنولوژیک. ۷۱
جدول ۴-۲: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر صفات فنولوژیک. ۷۲
جدول۴-۳: مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر زمان ۷۵ رسیدگی کامل ۷۲
جدول ۴-۴: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۷۶
جدول ۴-۵: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر شاخص‌‌های رشد ۷۷
جدول ۴-۶: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۵
جدول ۴-۷: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۶
جدول ۴-۸: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۸
جدول ۴-۹: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۸۹
جدول ۴-۱۰: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۹۹
جدول ۴-۱۱: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۰
جدول ۴-۱۲: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۳
جدول ۴-۱۳: مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی ۱۰۴
 
 
 
 
    
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                     ‌                                                                             صفحه
شکل ۲-۱ رابطه‌ی میان میزان روی در پهنک‌‌های برگ و فتوسنتز خالص ™         ™‌ و فعالیت آنزیم—       ‌—کربنیک آنهیداز‌ در پنبه. ۱۹
شکل۲-۲ تغییرات شمار ریبوزوم‌ها در سلول (واحدنسبی) در جلبک یوگلینا، نسبت به کمبود روی. ۲۲
شکل۲ -۳ اثر کمبود بُر بر رشد طولی (الف) و برآنزیم‌ LAA- اکسیداز(ب) در مقاطع ۵ میلی متری انتهای ریشه‌ی کدو.از‌ سرگیری مصرف بُر پس از ۱۲ ساعت(بُردار) کمبود بُر،کلید ‌:        ‌ —             —،‌ همراه با بُر:‌ ™          ™ کمبود بُر. ۳۴
شکل ۲-۴: اثر مصرف بُر بر وزن خشک‌  —        —،و رشد الیاف‌ ™           ™ تخمک‌‌های بارور نشده‌ی پنبه، که با بودن اُکسی IAA)‌  ( اسید جیبرلیک و سیوکینین کشت داده شده اند. میزان میزان کل واحدهای الیاف بر حسب گرم وزن خشک،‌ نمایانگرنسبت طول الیاف به گرم وزن خشک است ۳۵
شکل ۲-۵: اثر غلظت گوناگون بُر بر رویش دانه‌ی گرده، رشد لوله‌ی گرده ونشت قند به محیط در زنبق   ۴۱
شکل ۲-۶:گونه‌‌های بُر در محلول خاک. این معادله براساس سطوح متوسط بُر در ۴۹ نمونه خاک سوئد ترسیم شده است ۴۷
شکل ۲-۷: نمونه‌ای از کچلی بلال‌‌های ذرت در آثر کمبود بر. ۵۲
شکل ۴-۱: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۹
شکل ۴-۲: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر زمان ۷۵ درصد رسیدگی کامل ۶۹
شکل ۴-۳: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر شاخص سطح برگ. ۷۵
شکل ۴-۴: اثر متقابل بوریک اسید و سولفات روی بر ارتفاع بلال از سطح خاک ۷۸
شکل ۴-۵: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر ارتفاع بوته. ۸۰
شکل ۴-۶: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر ارتفاع بوته. ۸۱
شکل ۴-۷: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر تعداد دانه در ردیف ۹۲
شکل ۴-۸: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر تعداد دانه در بلال ۹۴
شکل ۴-۹: اثر متقابل تاریخ کاشت و سولفات روی بر عملکرد دانه. ۹۷
شکل ۴-۱۰: اثر متقابل تاریخ کاشت و بوریک اسید بر عملکرد دانه. ۹۷
 
 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 
 
 

۱-۱ مقدمه

‌ ‌ هر سال حدود ۸۰ میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می‌شود به نحوی که جمعیت دنیا تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. از سویی ۹۷% این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه می‌باشد که نیازیی برابر با دو برابر مقدار غذایی تولیدی در حال حاضر را می‌طلبد. اثر ضمنی این افزایش جمعیت بر کشاورزی جهان بسیار متعدد و مفصل است. این پدیده علاوه بر فشار بر محیط زیست، امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه را به خطر خواهد انداخت.

‌ ‌ اکثر مردم جهان هم اکنون در شرایطی زندگی می‌کنند که برای امرار معاش خود و خانوارهایشان از هر طریق ممکن می‌کوشند. گرچه علوم وفنون کشاورزی ظرفیت آن را دارد که برای تمام مردم دنیا عملاً فراوانی را به ارمغان بیاورد، لکن نبرد بر علیه گرسنگی می‌بایستی سالیان دراز و حتی نسل‌ها ادامه یابد. برای غلبه بر این مشکل لازم است که تمامی جهان و مخصوصاً کشورهای با کشاورزی غنی مردم را به عمق مسأله آشنا و آگاه سازند.

‌ ‌  در کشورهای جهان سوم و در حال پیشرفت به ویژه در خاورمیا قوه قهریه طبیعت نظیر خشکسالی و شرایط نامساعد و بدآب وهوایی نیز عقب ماندگی و وابستگی را چند برابر نموده است. با توجه به کلیه جوانب تنها کشوری می‌تواند ادعای استقلال نماید که عملاً غذای خود را حداقل در حد خودکفایی تأمین کند.

‌ ‌ در کشور ما ساختارهای زیربنایی در بخش کشاورزی به ویژه بعد از جنگ تحمیلی بشدت تقویت وگسترش یافته بخصوص در مهار آبهای سطحی و تهیه ماشین آلات کشاورزی موفقیت‌های بسیار‌ چشم‌گیری داشته است. اما این موارد اگر چه لازم‌اند ولی کافی نیستند. تحقیقات در زمینه‌‌های دیگری نیز بایستی انجام گیرد.‌ در همین راستا عوامل دیگری نیز در بخش کشاورزی بسیار مؤثرند از جمله تحقیقات در به زراعی، به نژادی، عناصر غذایی، عوامل اقلیمی و اهمیت استراتژیکی محصول.

‌ ‌ لذا پژوهش حاضر در سه بُعد، به زراعی (تاریخ کاشت) ،عناصر غذایی(روی و بُر) واهمیت استراتژیکی محصول (ذرت پاپ کورن) تعریف شده است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *