1-8-1- مفاهیم مشارکت… 13

2-8-1- تاریخچه مشارکت… 14

3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA) 14

1-3-8-1- توانمندسازی.. 15

2-3-8-1- تغییر جهت… 15

3-3-8-1- محلّی کردن.. 15

4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی.. 15

5-3-8-1- جامعیت… 16

4-8-1- انواع مشارکت… 23

1-4-8-1- مشارکت تحمیل شده 16

2-4-8-1- مشارکت ابزاری.. 16

3-4-8-1- مشارکت توسعه­ای.. 16

5-8-1- نظریه­ های مشارکت… 17

1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی.. 17

2-5-8-1- نظریه ژلیوس نیرره 17

3-5-8-1- نظریه عبید الله خان.. 17

4-5-8-1- نظریه ویتز. 18

5-5-8-1- نظریه فریدمن و ویوور 18

6-5-8-1- نظریه کاردل انگیز (شارل فوریه) 18

9-1- مدیریت مشارکتی.. 18

10-1- ضرورت مشارکت در توسعه پایدار روستایی.. 19

11-1- نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار روستایی.. 20

12-1- مشارکت جوامع محلّی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و کشاورزی.. 20

13-1- تعاریف واژه ­ها و متغیرها 21

1-13-1- مفهوم توسعه. 21

2-13-1- توسعه اقتصادی.. 21

3-13-1- توسعه اجتماعی.. 22

4-13-1- مفهوم پروژه 22

5-13-1- مسائل زیست­محیطی.. 22

6-13-1- شاخص ­های زیست­محیطی.. 22

7-13-1- بیابان­زایی.. 23

8-13-1- بیابان­زدایی.. 23

9-13-1- مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی.. 23

10-13-1- طرح­های مدیریت منابع طبیعی.. 24

11-13-1- مفهوم انسجام سازمانی.. 24

12-13-1- صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) 24

13-13-1- برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) 25

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- پژوهش­های انجام گرفته در داخل کشور 27

2-2- پژوهش­های انجام گرفته در خارج از کشور 31

فصل سوم: مواد و روش­ها

پیش درآمد. 35

1-3- مروری بر جغرافیای منطقه مورد مطالعه. 35

1-1-3- روستای کیخا 37

1-1-1-3- وضعیت اقتصادی روستای كیخا 37

2-1-1-3- وضعیت اجتماعی روستای كیخا 37

2-1-3- روستای بلند. 38

1-2-1-3- وضعیت اقتصادی روستای بلند. 38

2-2-1-3- وضعیت اجتماعی روستای بلند. 38

3-1-3- روستای پودینه. 38

1-3-1-3- وضعیت اقتصادی روستای پودینه. 38

2-3-1-3- وضعیت اجتماعی روستای پودینه. 39

4-1-3- روستای سنچولی.. 39

1-4-1-3- وضعیت اقتصادی روستای سنچولی.. 39

2-4-1-3- وضعیت اجتماعی روستای سنچولی.. 40

2-3- روش تحقیق.. 40

1-2-3- نوع مطالعه و روش اجرا 40

2-2-3- جامعه آماری.. 40

3-2-3- شیوه­ نمونه گیری .. 41

4-2-3- ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل.. 42

5-2-3- بررسی متغیّرها و شاخص ­های مورد پژوهش…. 43

6-2-3- تعیین روایی و پایایی پژوهش…. 45

فصل چهارم: نتایج وبحث

پیش درآمد. 48

1-4- آمارتوصیفی.. 49

1-1-4- جنسیت پاسخگویان ساکن روستاهای پایلوت.. 49

2-1-4- روستای محل سکونت پاسخگویان.. 50

3-1-4-  تحصیلات پاسخگویان.. 51

4-1-4-  وضعیت شغلی.. 52

5-1-4-  سابقه سکونت… 53

6-1-4-  زمین زراعی.. 54

7-1-4-  اراضی زیر کشت… 55

8-1-4-  اراضی زیرکشت به کمک پروژه 56

9-1-4-  درآمد کشاورزی.. 57

10-1-4-  وضعیت مسکن.. 58

11-1-4-  فعالیت­های اقتصادی موردعلاقه. 59

12-1-4-  فعالیت­های زیست­محیطی موردعلاقه. 60

2-4- تحلیل استنباطی.. 61

1-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس جنسیت… 61

2-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس روستا 62

3-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سطح تحصیلات ساکنان.. 63

4-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس شغل سرپرست… 64

5-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سابقه سکونت… 65

6-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس میزان اراضی.. 66

7-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس میزان اراضی زیرکشت… 67

8-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس درآمد کشاورزی.. 68

9-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس وضعیت مسکن.. 69

3-4- تأثیر اجرای پروژه بر متغیّرهای اقتصادی و اجتماعی.. 70

1-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص اشتغال.. 70

2-3-4- تأثیراجرای پروژه بر شاخص سرمایه ­گذاری.. 72

3-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص معیشت و درآمد. 73

4-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص سواد و آموزش… 75

5-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مهاجرت.. 76

6-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بهداشت و امکانات رفاهی.. 78

7-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مشارکت… 80

8-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بیابان­زایی.. 83

4-4- آزمون­های همبستگی.. 84

1-4-4- رابطه اشتغال با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 84

2-4-4- رابطه سرمایه ­گذاری با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 84

3-4-4- رابطه معیشت و درآمد با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 85

4-4-4- رابطه سواد و آموزش با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 86

5-4-4- رابطه مهاجرت با آثار زیست محیطی پروژه منارید. 86

6-4-4- رابطه بهداشت و امکانات رفاهی با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 87

7-4-4- رابطه مشارکت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید. 88

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *