1-1-10 مصرف در دوران بارداری و شیردهی.. 6

1-1-11 اطلاعات جانبی.. 6

1-1-12 نگهداری دارو 7

1-2- تیمولول مالئات 7

1-2-1 مكانیسم اثر. 7

1-2-2 فارماكوكینتیك…. 7

1-2-3 موارد مصرف… 7

1-2-4 مقدار مصرف… 8

1-2-5 هشدارها 8

1-2-6 موارد احتیاط.. 8

1-2-7 تداخل دارویی.. 8

1-2-8 عوارض جانبی.. 8

1-3 کو-بایوسوپت… 9

1-3-1 مكانیسم اثر. 9

1-3-2 فارماكوكینتیك…. 9

1-3-4 موارد مصرف… 9

1-3-5 مقدار مصرف… 9

1-3-6 هشدارها 9

1-3-7 تداخل دارویی.. 10

1-3-8 عوارض جانبی.. 10

1-9- کمومتریکس…. 10

1-10- آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) 11

1-10-1 – کاربردهای آنالیز مؤلفه اصلی (PCA) 12

1-10-2-  نکته ای در خصوص کاربرد روش (PCA) 12

1-11- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 12

1-11- 1- شبكه عصبی چیست؟ 14

1-11- 2- نورون مصنوعی.. 14

1-11- 3- شبکه عصبی مصنوعی(ANN) چیست؟ 14

1-11- 4- ساختار شبکه‌های عصبی.. 15

1-11- 5- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی.. 16

1-11- 6- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ 17

1-11- 7- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 18

1-11- 8- شبکه  عصبی چه قابلیت‌هایی دارد؟ 18

1-11- 9- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 19

1-11- 10- انواع شبكه عصبی.. 21

1-11- 11- شبکه عصبی پرسپترون.. 22

1-11- 12- یادگیری یک پرسپترون.. 22

1-11- 13- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. 22

1-11- 14- توابع بولی و پرسپترون.. 23

1-11- 15- شبكه عصبی هاپفیلد. 23

1-11- 16-  شبکه عصبی همینگ…. 23

1-11- 17- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. 24

1-11- 18- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن.. 24

1-11- 19- شبکه عصبی تأ خیر زمانی.. 25

1-11-20- شبكه انتشار رو به عقب… 26

1-11- 21- معایب شبکه‌های عصبی.. 26

 

 

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده

2-1- پیشینه تحقیق.. 28

 

فصل سوم: روش کار و مواد

3-1- وسایل و ابزار 33

3-2- واكنشگرها 33

3-2-1- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. 33

3-2-2- محلول بافر(بریتون – رابینسون) 33

3-2-3- محلول استاندارد تیمولول مالئات… 34

3-3- آماده سازی نمونه حقیقی.. 34

3-4- روش عمومی اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یكدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 34

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یكدیگر به روش اسپكتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش    36

4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. 36

4-1-1-1- مطالعات اولیه. 36

4-1-1-2- بررسی اثر pH… 36

4-1-2- اندازه گیری تیمولول.. 38

4-1-2-1- مطالعات اولیه. 38

4-1-2-2- بررسی اثر pH… 39

4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات  درحضور یكدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 40

4-1-3-1- بررسی اثر pH… 41

4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب  برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول.. 42

4-1-3-3 روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43

4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45

4-1-3-5 تعیین حد تشخیص…. 46

4-1-3-6  تكرار پذیری.. 47

4-1-3-7  كاربرد روش…. 48

نتیجه گیری.. 50

منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 51

منابع لاتین.. 52

چكیده لاتین.. 54

 
فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول (4-1) داده ­های حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره 11-2 = pH (شرایط : غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، بافر بریتون –        رابینسون)………………… 38

جدول (4-2) داده ­های حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره 11-2 = pH (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون)………………………………………………………………….. 40

جدول(4-3) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست…….. 46

جدول(4-4) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست…. 46

جدول (4-5) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص…………………. 47

جدول (4-6) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر 47

جدول (4-7) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونه­های     ساختگی        48

جدول (4-8) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون 5 در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت   ارائه شده و 18/3=(3=1-N)t 49

جدول (4-9) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت  ارائه شده و     57/2=(6=1-N)t…… 49
فهرست اشكال

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *