1-6-1 قلمرو موضوعی
1-6-2 قلمرو زمانی
1-6-3 قلمرو مکانی
1- 7 مدل مفهومی تحقیق
1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

بخش اول: آموزش های ضمن خدمت
2-1 آموزش
2-2 آموزش مدیران آموزشی
2-3 آموزش از دیدگاه اسلام
2-4 مفهوم آموزش ضمن خدمت
2-5 آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-6 تاریخچه آموزش ضمن خدمت
2-7 سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی
2-8 اهداف آموزش ضمن خدمت
2-9 دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت
2-10 اصول آموزش ضمن خدمت
2-11 فرایند آموزش کارکنان
2-11-1 تعیین نیازهای آموزشی
2-11-2  تعیین اهداف آموزشی
2-12 مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش
2-13 انتخاب روش های آموزشی
2-14 شیوه های آموزش ضمن خدمت
2-15  یادگیری
2-16  اصول یادگیری
2-16-1 راهنمایی
2-16-2 بازخورد
2-16-3 پاداش
2-16-4 انگیزش
2-16-5 انتقال
2-17  تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در آموزش و پرورش
بخش دوم: بهره وری نیروی انسانی
2-18 مقدمه
2-19 تعاریف مختلف بهره وری
2-19-1 دائره المعارف بریتانیا
2-19-2  فرهنگ آکسفورد
2-19-3 فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ
2-19-4 سازمان بین امللی کار
2-14-5 OECD
2-14-6 EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست)
2-14-7 JPC (خدمات كاهش هزینه)
2-15 موسس مرکز بهره وری ژاپن
2-16 بهره وری به یكی از طرق زیر تجلی می یابد
2-17 تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف
2-18 اثر بخشی چیست و به چه كار آید ؟
2-19 مفاهیم مرتبط با بهره وری
2-19-1  كارآیی
2-19-2 اثربخشی
2-19-3 بهره وری
2-19-4  سودآوری
2-20 چرا باید بحث بهره‌وری را جدی تلقی كرد؟
2-21 انواع بهره وری
2-21-1  بهره وری جزیی
2-21-2 بهره وری كلی
2-21 سطوح بهره وری
2-22 عوامل مؤثر بر بهره وری ملی
2-22-1 نیروی انسانی
2-22-2  تكنولوژی و سرمایه گذاری مالی
2-22-3 قوانین و مقررات دولت
2-23 بهره وری ، رضایتمندی و وفاداری مشتری
2-24 ارتباط بین بهره وری و كاهش قیمت
2-25 ارتباط بین بهره وری و كیفیت محصول
2-26 ارتباط بین بهره وری و احساس تعلق نسبت به سازمان
بخش سوم: پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
3-1 روش پژوهش
3-2 جامعه پژوهش
3-2-1 محیط پژوهش
3-2-2 نمونه پژوهش
3-3-3 حجم نمونه و روش محاسبه آن
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات
3-5 روایی و پایایی ابزار
3-6 روش گردآوری اطلاعات
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
3-9 محدودیت­های پژوهش
4-1 مقدمه
4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی
4-2-1 توصیف ویژگی های فردی
4-2-1-1 جنسیت
4-4-1-2 سن افراد
4-2-1-3 سطح تحصیلات
4-3 تجزیه و تحلیل آماری
5-1مقدمه
5-2 نتایج تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir