1-3-0فرضیه تحقیق 6

1-4. روش کار و تحقیق 6

1-5 -0 پیشینه ‌تحقیق 6

فصل دوم بررسی اوضاع سیاسی،  اجتماعی اقتصادی،  فرهنگی و ادبی عصر جبران و می‌زیاده

2-1. اوضاع سیاسی لبنان در عصر جبران و می‌ 8

2-02اوضاع اجتماعی و اقتصادی لبنان در عصر جبران و می‌ 10

2-03 اوضاع ادبی لبنان در قرن نوزدهم 12

2-3-1 انجمن‌های ادبی 14

2-04اوضاع فرهنگی، علمی لبنان در عصر جبران و می‌ 14

2-4-1انواع مدارس در شام 16

فصل سوم سیری در زندگی،  آثار و  اندیشه‌ی جبران خلیل جبران و می‌زیاده

3-1-1تولد و خانواده 19

3-1-2تحصیل 20

3-1-3 وفات 22

3-1-4 عوامل موثر در شکل‌گیری اندیشه‌های جبران خلیل جبران 22

3-1-5 ادبیات مهجر 27

3-1-5-1 علل و عوامل شکل‌گیری ادبیات مهجر 28

3-1-5-2 گرایشهای ادبی مهجر 28

3-1-6 سبک جبران 29

3-1-7 جبران و رمانتیسم 31

3-1-8 جبران و رمزگرایی(سمبولیسم) 33

3-1-9آثار و تألیفات ادبی جبران خلیل جبران 34

3-2-1 تولد 38

3-2-2خانواده 39

3-2-3تحصیل 40

3-2-4مهاجرت به مصر 41

3-2-5. شخصیت می‌ 43

3-2-6. زندگی عاطفی می ‌و علاقه اش به جبران 44

3-2-7. حوادث ناگوار 44

3-2-8. بازگشت به زندگی 46

3-2-9. سرانجام می‌ 47

3-2-10. فعالیت‌های بارز ادبی- اجتماعی می‌زیاده 49

3-2-10-1. مبارزات برای نهضت و بیداری زنان 49

3-2-10-2. همایش ادبی زبان 50

3-2-11. آثار می 54

3-2-11-1. شعر 54

3-2-11-2. نثر 55

3-2-11-3. آثار گمشده‌ی او 49

فصل چهارم  بررسی دین و پلورالیزم

4-01 منظور ازپلورالیسم دینی 61

4-02تامل در باب خداوند 62

4-2-1در جستجوی حقیقت غایی 62

4-3-0هویت و چیستی دین 62

4-4- 0 شیوه تحقیق و ارزیابی در عقاید دینی 65

4- 5- 0 وحدت دین و تکثرشرایع 66

4-06چیستی پلورالیسم 68

4-7. پیشینه‌پلورالیسم دینی 69

4-7-1. انحصار‌گرایی 70

4-7-2. شمول‌گرایی 70

4-7-3- 0 کثرت‌گرایی 71

4-8-0 اسلام مطلق در برابر خداوند 72

4-9. تساهل و تسامح در قرآن کریم و سیره‌ی معصومین 73

4-9-1. قرآن و بردباری مذهبی و اجتماعی 73

4-9-2سیره پیامبر 75

4-9-3 سیره امام علی‌(ع) 77

فصل پنجم بررسی و مقایسه‌ی تکثر‌گرایی دینی در آثار و اندیشه‌ی می‌زیاده و جبران

5-1-1 دین 79

5-1-2. وحدت و یگانگی 85

5-1-3 کمال 89

5-1-4 جبران وتقابل با انحصار‌گرایی 92

5-1-5. حقیقت یابی در چهار چوب تساهل و تسامح 94

5-1-6. جبران و تکثر‌گرایی 97

5-1-7 تکثرگرایی‌گرایی دینی تا اتحاد ادیان 98

5-2-1. پلورالیزم یا کثرت‌گرایی دینی در اندیشه می‌زیاده 101

5-2-2. موضع‌گیری او درباره اختلافات مذهبی و قومی 101

5-2-3 0 اندیشه دینی می‌زیاده 104

5-2-3-1 0 نظریه می‌زیاده درباره حقیقت دین و غایت زندگی 104

5-2-4. نظر و اندیشه می‌درباره شرق و میراث شرق برای دوری از اختلافات 107

5-2-4-1 افتخار به شرق و فرهنگ و ادب آن 107

5-2-5. شکوه اسلام از زبان مَی 113

5-3-1. عقاید دینی جبران و می‌ 115

5-3-2. حقیقت نماز از دیدگاه جبران و مَی 116

5-3-3. تأثیر‌پذیری از قرآن 119

5-3-4. پلورالیسم در اندیشه‌ی جبران و می 122

5-3-4-1.جبران……………………………………………………………………………………………………………122

5 -3-4-2.پلورالیزم در اندیشه ی می در مقایسه با جبران…………………………………………………….127

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *