1-5-4- خصوصیات مورفولوژیكی بارلی                                                         12

1-5-5- اصلاح نژاد و واریته های مختلف توتون بارلی                                         13

1-5-6- نیازهای اكولوژیک توتون بارلی                                                           13

1-5-7- مزرعه مناسب برای توتون بارلی                                                          14

1-5-8- تناوب زراعی توتون بارلی                                                                14

1-5-9- فاصله كاشت در مزرعه                                                                   14

1-5-10- نشاء كاری بذر توتون                                                                    15

1-6-مراحل مختلف رشد نشاء                                                                     15

1-7– انواع خزانه و چگونگی آن                                                                   16

1-7-1- خزانه آزاد                                                                                  16

1-7-2- خزانه شاسی                                                                                16

1-7-3- خزانه شناور                                                                                16

1-7-3-1- نكات قابل توجه در كیفیت آب خزانه شناور                                        17

1-7-3-2-پركردن سینی های خزانه شناور                                                        18

1-7-3-3- بذر گذاری در سینی های خزانه شناور                                               18

1-8-جوانه زنی بذر                                                                                  19

1-9-قدرت بذر                                                                                      19

1-9-1-جنبه های مهم فعالیت و عملكرد بذر,ISTA)2010)

1-10-عوامل موثر بر قدرت بذر                                                                    21

1-11- آزمونهای قدرت بذر                                                                        22

1-11-1- آزمونهای هدایت الكتریكی                                                              23

1-11-2-  آزمون رشد گیاهچه                                                                     23

1-11-3- آزمون سرعت جوانه زنی                                                                24

1-12- پرایمبنگ بذر                                                                                24

1-13-اثرات مثبت پرایمینگ                                                                        25

1-14 تكنیكهای پرایمینگ                                                                           27

1-14-1-اسمو پرایمینگ                                                                            27

1-14-2-پیش تیمار نمكی                                                                          29

1-14-3-پیش تیمار آبی                                                                             31

1-14-4- پیش تیمار با مواد ماتریكسی                                                            32

1-14-5- پیش تیمار دمائی                                                                         33

1-14-6- پیش تیمار هورمونی                                                                      33

1-14-7-هاردنینگ                                                                                   34

1-14-8- پرایمینگ با ریز مغذی ها                                                                34

فصل دوم :مواد وروش ها

2-1- مشخصات محل اجرای آزمایش                                                             36

2-2- مواد گیاهی                                                                                     37

2-3- طرح و تیمارهای آزمایش                                                                    37

2-4- عملیات آزمایشگاهی                                                                         38

2-4-1- پیش تیمار بذور                                                                            38

2-4-2- كاشت بذور در ژرمیناتور                                                                 39

2-5-ااندازه گیری صفات مورد مطالعه                                                             42

2-5-1-میانگین سرعت جوانه زنی                                                                 42

2-5-2-میانگین زمان جوانه زنی                                                                    43

2-5-3- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                43

2-5-4- شاخص جوانه زنی                                                                        44

2-6-محاسبات آماری:                                                                               44

فصل سوم:نتایج و بحث

3-1- تجزیه واریانس                                                                                45

3-2- مقایسه میانگین                                                                                 46

3-2-1- زمان جوانه زنی                                                                            46

3-2-2- درصد جوانه زنی                                                                          48

3-3- مقایسه میانگین مستقل نوع غلظت ماده پرایمینگ                                48

3-3-1- زمان جوانه زنی                                                                            48

3-3-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                49

3-3-3- سرعت جوانه زنی                                                                         50

3-3-4- درصد جوانه زنی                                                                          51

3-4- مقایسه مستقل مدت زمان پرایمینگ بذر                                                    52

3-4-1-زمان جوانه زنی                                                                             53

3-4-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                53

3-4-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               54

3-4-4- سرعت جوانه زنی                                                                         55

3-4-5- درصد جوانه زنی                                                                          55

3-6- تجزیه واریانس نتایج در بخش دوم آزمایش                                               56

3-6-1- زمان جوانه زنی                                                                            58

3-6-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                59

3-6-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               60

3-6-4- سرعت جوانه زنی                                                                         61

3-6-5- درصد جوانه زنی                                                                          63

مقایسه میانگین صفات در بخش دوم آزمایش (مدت زمان پرایمینگ)                          63

3-7-1- زمان جوانه زنی                                                                            63

3-7-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                64

3-7-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               66

3-7-4- سرعت جوانه زنی                                                                         66

3-7-3- درصد جوانه زنی                                                                          67

3-9- مقایسه میانگین صفات بخش دوم آزمایش (عامل شوری)                                70

3-8-1- زمان جوانه زنی                                                                            70

3-8-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                71

3-8-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                   71

3-8-4- سرعت جوانه زنی                                                                    72

اثرات متقابل عامل شوری و نوع ماده پرایمینگ                             74

3-9-1- زمان جوانه زنی                                                                            74

4-3- نتیجه گیری                                                                                     76

4-4-پیشنهادها                                                                                        77

منابع مورد استفاده:                                                                                78

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در خصوصیات جوانه زنی بذر توتون رقم بارلی 21 ، تحقیقی در دو بخش در آزمایشگاه مركز تحقیقات توتون ارومیه در سال 1392 انجام یافت. در بخش اول، طرح در قالب کرت كاملاً تصادفی با 26 تیمار و 3 تكرار انجام یافت که تیمارها عبارت از شاهد، مصرف غلظت 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پلی اتیلن گلیکول (PEG14700) به تفکیک در مدت زمان‌های 1، 2، 3، 5 و 10 روز، مصرف آب (هیدروپرایمینگ) به تفکیک در مدت زمان‌های 1، 2، 3، 5 و 10 روز بود. در بخش دوم، طرح به صورت فاکتوریل در قالب کرت كاملاً تصادفی با 3 عامل و 3 تكرار انجام یافت که عامل اول، غلظت های 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد PEG147000و آب مقطر، عامل دوم مدت 1، 2، 3، 5 و 10 روز پرایمینگ و عامل سوم شوری1، 2، 3و4 و دسی زیمنس بر متر آب پتری دیش بود. در بخش اول آزمایش، تیمارها بر زمان و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. میانگین زمان جوانه زنی با بهره گرفتن از پرایمینگ بذر توتون با PEG147000و همچنین آب مقطر به طور معنی دار کاهش یافت. درصد جوانه زنی در اثر هیدروپرایمینگ به مدت 3، 5 و 10 روز به طور معنی دار کاهش یافت. میانگین زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در استفاده از غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول در فرایند پرایمینگ بذر در مقایسه با میزان آن در استفاده از آب مقطر به طور معنی دار کاهش یافته ولی میانگین درصد جوانه زنی افزایش یافت. تاثیر مدت زمان پرایمینگ دو روز در مقایسه با یک روز، سرعت جوانه زنی را به طور معنی دار افزایش داد. درصد جوانه زنی در مدت زمان پرایمینگ 5 روز به طور معنی دار کاهش یافت. در بخش دوم آزمایش، عامل پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد، عامل مدت زمان پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد و عامل شوری بر زمان جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت.  میانگین زمان جوانه زنی، درصد جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در استفاده از غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول در فرایند پرایمینگ بذر در مقایسه با میزان آن در استفاده از آب مقطر کاهش یافته و میانگین شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی به طور معنی دار افزایش یافت. یک روز زمان پرایمینگ، منجر به کاهش معنی دار زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و افزایش شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی شد. زمان جوانه زنی با افزایش میزان شوری آب پتری دیش به طور معنی دار افزایش و شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. طبق نتیجه گیری کلی، پرایمینگ بذر توتون منجر به بهبود ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه‌زنی شد. بهترین مدت زمان پرایمینگ بذر در استفاده از غلظت 1 و 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول، مدت زمان یک روز بود. با عنایت به اهمیت زیاد سرعت جوانه زنی بذر لازم است بذر توتون با بهره گرفتن از غلظت های 1 یا 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول به مدت یک روز پیش تیمار شود.

فصل اول: کلیات و بررسی منابع

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *