• از مسئولیت مدنی.. 23
 • مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی… 24
  گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

  1. عنصر مادی تقصیر. 25
  2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

  2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27
  2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27
  2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28
  گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

  1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…. 30
  1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31

  2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31
  2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31
  مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی… 33
  گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33
  1ـ حقوق ایران. 33
  2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37
  گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

  1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
  2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

  گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

  1. هیئت مدیره (مدیران) 43

  1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43
  1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
  1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
  1ـ3ـ1. اهلیت… 44
  1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45
  1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
  1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
  1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46
  1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46
  الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46
  ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48
  ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50
  دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51
  1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52
  الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
  ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54
  ج. مدیران به عنوان Trustee. 54
  د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
  نتیجه‌گیری.. 55
  2ـ مدیر عامل.. 56
  2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56
  2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56
  2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57
  2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
  2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
  3ـ مربیان. 63
  4ـ بازیکنان. 67
  5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
  مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70

  1. نظریه تقصیر. 70
  2. نظریه خطر. 74

  2ـ1. حقوق ایران. 74
  2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75
  2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77
  2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

  1. نظریه فرض تقصیر. 79

  3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
  3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80
  3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81
  3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
  3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82
  3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83
  4ـ نظریه مختلط.. 85
  5ـ نظریه تضمین حق.. 85
  نتیجه‌گیری.. 86
  فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
  مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88
  گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88
  ‌1. نقاط اشتراک…. 88

  1. نقاط افتراق.. 91

  گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92
  نتیجه‌گیری.. 94
  مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95
  گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

  1. حقوق ایران. 95

  ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

  1. حقوق كشورهای اروپایی.. 105

  گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشكاران و مربیان.. 107

  1. حقوق ایران. 107

  1-1. تعهدات بازیکن.. 110
  1-2. تعهدات مربیان‏ 117

  1. حقوق كشورهای اروپایی.. 121

  مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی… 124
  گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاه ها و مؤسسات ورزشی.. 124

  1. جبران خسارات مادی.. 124

  1ـ1. حقوق ایران. 124
  1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

  1. جبران خسارات معنوى.. 129

  2ـ1. حقوق ایران. 129
  2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131
  گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه  134

  1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

  1ـ1. حقوق ایران. 134
  1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136
  ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137
  ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141
  ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141
  1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران  142
  1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی.. 142
  1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144
  الف. قاعده اقدام. 144
  ب. رضایت زیان‌دیده 145
  ج. پذیرش خطر. 146
  د. قاعده تحذیر. 146
  1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

  ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153
  2-1. حقوق ایران. 153
  2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154
  گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

  1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف…. 156

  شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157
  1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
  1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157
  1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158
  1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159
  ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161
  1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

  1. جبران خسارات وارده بر تماشاگران. 165

  2ـ1. حقوق ایران. 165
  2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 170
  گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاه های ورزشی.. 175
  1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی.. 175
  2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.. 177
  3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی.. 178
  4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی.. 179
  4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت… 179
  4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن. 179
  4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی.. 181
  4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت… 181
  4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181
  4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی.. 182
  4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی.. 183
  نتیجه. 184
  5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت… 185
  5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 185
  5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی.. 185
  5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین.. 186
  5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی.. 186
  5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی.. 187
  5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 187
  ـ مبنای اول: حسن نیت… 187
  ـ مبنای دوم: نظم عمومی.. 188
  ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…. 188
  نقد و بررسی این مبانی.. 188
  5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص…. 189
  نتیجه‌گیری.. 190
  گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت… 191

  1. در خسارات مادی.. 191

  1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191
  1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 192
  1ـ2ـ1. دادن مثل.. 192
  1ـ 2ـ 2. دادن قیمت… 193

  1. در خسارات معنوی.. 194

  2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت… 194
  2ـ2. پرداخت غرامت… 195
  مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…. 196
  گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196
  1- تعریف بیمه. 196
  ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه. 197

  1. خطر. 197
  2. حق بیمه. 198
  3. خسارت… 198

  2ـ انواع بیمه. 198
  گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی.. 199

  1. حقوق ایران. 199
  2. حقوق کشورهای اروپایی.. 201

  خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *