2-2- روش تولید نمونه نخ های خاب………………………………………………………..27
2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد …………………………………………………………….27
2-2-2- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف ……………..28
2-2-3- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با  تغییر شکل سطح مقطع همزمان باافزایش نمره (dpf) الیاف….29
2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی ………………………………………………………….30
2-4- رنگرزی نخ های خاب………………………………………………………………………..32
2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده……………………………………………………….32
2-6- تکمیل ……………………………………………………………………………………33
2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی………………………………35
2-7-1-  آزمون های بارگذاری فرش………………………………………………………..35
2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی……………………………………………………..35
2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی…………………………………………………..37
2-7-2- آزمون بصری………………………………………………………………………….39
فصل سوم: نتیجه گیری و بحث
3-1-  نتایج آزمون بارگذاری استاتیكی………………………………………………44
3-1-1-  كلیات…………………………………………………………………………………44
3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری………………………………………………….46
3-1-2-1-  روش نسبی………………………………………………………………………46
3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی…………………………………………………..46
3-1-3- بررسی تأثیراصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش….47
3-1-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…47
3-1-3-2- بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…54
3-1-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش……………………………………61
3-2-  نتایج آزمون بارگذاری دینامیكی………………………………………………68
3-2-1-  كلیات………………………………………………………………………….68
3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری……………………………………………70
3-2-2-1- روش نسبی……………………………………………………………………..70
3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………….70
3-2-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی  فرش… 70
3-2-3-بررسی تأثیر اصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش…..70
3-2-3-2-بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش….74
3-2-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش……………………………………………………78
3-3-  نتایج آزمون بصری…………………………………………………………..82
3-3-1- مقایسه میزان پركنندگی 3 كد فرش مورد آزمون……………….83
3-3-2- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ زیردست……………84
3-3-3- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) ………….84
3-3-4- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ برق و جلا………………..85

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *