۲-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت ۱۵

۶-۱-۲-۲مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی. ۱۸

۱-۶-۱-۲-۲سیستم کاملا قابل مشاهده ۱۸

۲-۶-۱-۲-۲ -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده  جزیی. ۲۰

۲-۳- نقد ادبیات ۲۳

۲-۴- استراتژی تعمیرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۲۶

۲-۴-۱- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. ۲۸

۲-۵- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. ۲۹

۲-۵-۱- ایمنی. ۲۹

۲-۵-۲هزینه. ۳۰

۲-۵-۳- کیفیت محصول. ۳۱

۲-۵-۴- درجه اهمیت دستگاه ۳۱

۲-۵-۵-قابلیت تعمیرپذیری. ۳۲

۲-۵-۶- قابلیت اطمینان. ۳۲

۲-۵-۷- قابلیت دسترس ۳۳

-۸-۵-۲ارزش افزوده ۳۳

-۹-۵-۲توجیه پذیری. ۳۴

۲-۶- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. ۳۸

۲-۶-۱- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM 38

۲-۶-۲- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM 38

۲-۷-علم مدیریت فازی: ۴۰

۲-۷-۱- اعداد فازی و عملیات جبری. ۴۲

۲–۷۲- اعداد فازی نوع LR 43

۲-۷-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. ۴۴

۲-۸- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP. 45

۲-۸-۱-  معرفی تکینیک ANP. 45

۲-۸-۲- تکینکANP فازی. ۵۳

۲-۹- معرفی تکنیک TOPSIS. 56

۲-۹-۱- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. ۵۷

۲-۱۰- جمع بندی. ۶۰

فصل سوم. ۶۱

طراحی چارچوب تحقیق. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- الگوریتم پیشنهادی. ۶۳

۳-۲-۱- تشکیل تیم خبرگان شرکت ۶۳

۳-۲-۲ – خصوصیات افراد خبره ۶۳

۳-۳ مشخص نمودن معیارها ۶۷

۳-۴- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. ۷۵

۳-۵- رتبه بندی تجهیزات ۸۰

۳-۶- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات ۸۰

۳-۷- روش انجام تحقیق. ۸۰

۳-۸- روش شناسی پژوهش. ۸۳

۳-۸-۱- سوالات پژوهشی : ۸۳

۳-۸-۲- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات ۸۳

۳-۹-  روایی وپایایی پژوهش. ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی. ۸۶

فصل چهارم. ۸۷

اجرای مدل و تحلیل نتایج. ۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۱- سن مصاحبه شوندگان. ۸۸

۴-۲-۲- تحصیلات مصاحبه شوندگان. ۸۹

۴-۲-۳-سابقه کار مصاحبه شوندگان. ۹۰

۴-۲-۴- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. ۹۱

۴-۲-۵- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: ۹۲

۴-۳- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. ۹۳

۴-۳-۱-محاسبه وزن هریک از مناظر ۹۳

۴-۳-۲- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. ۹۹

۴-۳-۳-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. ۱۰۳

۴-۳-۴- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. ۱۱۰

۴-۳-۵- محاسبه وزن منظر انسانی. ۱۱۳

۴-۴- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ ۱۱۳

۴-۵- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. ۱۱۵

۴-۵-۱- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس ۱۳۴

۴-۵-۲- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. ۱۳۵

۴-۵-۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : ۱۳۵

۴-۵-۴- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ ۱۳۶

۴-۶- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر ۱۴۰

۴-۷- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات ۱۴۳

۴-۸- جمع بندی. ۱۴۳

فصل پنجم. ۱۴۴

نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۴۴

۵-۱- مقدمه. ۱۴۵

۵-۲-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. ۱۴۵

۵-۳- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. ۱۴۷

۵-۴- مزایای الگوریتم پیشنهادی. ۱۴۹

۵-۵ – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات ۱۵۰

۵-۶پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. ۱۵۰

۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۵۱

۵-۸-جمع بندی. ۱۵۲

منابع ومأخذ فارسی. ۱۵۳

منابع ومأخذ خارجی: ۱۵۵

ضمائم. ۱۵۹

[۱]Condition Monitoring

[۲]Fuzzy Analytic network process

[۳] Fuzzy Technique For Order Preference By Similarirty To Ideal Solution

-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با بهره گرفتن از متدهای تصمیم‌گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با بهره گرفتن از تکنیکهای تصمیم‌گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.

۱-۲-تعریف مساله

نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات بر عهده دارد. بنگاه‌ها‌ی تولیدی همواره درصدد کاهش هزینه‌ها‌ی تولید هستند. یکی از هزینه‌ها‌ی اساسی این بنگا ه‌ها‌ هزینه تعمیرات است که عمدتاً با توجه به نوع صنعت، ۱۵ تا ۷۵ درصد هزینه‌ها‌ی تولید را تشکیل می‌دهد. سیاست مناسب تعمیرات می تواند نقش بسیار مهمی در دسترس پذیری  و پایایی ، کیفیت تولید، و ایمنی سیستم داشته باشد. اما متأسفانه، در مقایسه با مباحث تولید که بسیار مورد توجه محققان و نویسندگان است ، به نگهداری و تعمیرات چندان اهمیت داده نشده است . همین مسأله یکی از دلایل کارآیی پایین تر بخش نگهداری وتعمیرات نسبت به سایر بخش‌ها‌ست. بعنوان مثال در حدود یک سوم هزینه‌ها‌ی تعمیرات صرف فعالیتهای زائد می‌شود. (Mobley،۲۰۰۲)

همانطور که قبلا ذکر شد یکی از روش های نگهداری وتعمیرات CMمی باشد که با توجه به استفاده از تجهیزات خاص روش بسیار هزینه‌بری است و شرکتهای مختلف سعی دارند تا تجهیزاتی که واقعا نیاز به پایش مداوم دارند تحتCM  قرار دهند. مشکلی که در اینجا وجود دارداین است که معیار‌ها‌ی کاملا تبیین شده‌ای که بتوان بر اساس آن تجهیزات را انتخاب نمود وجود ندارد وهمچنین اهمیت تجهیزات مختلف در مقایسه با تجهیزات دیگر مشخص نمی‌باشد .و تجهیزات امتیاز خاصی بر اساس اهمیت دارا نیستند.

واین امردر حالی است که در صورت عدم دقت در انتخاب تجهیزات شرکت هزینه اضا فه‌ای را برای CM  به همراه  داشته و این مساله نیزباعث می‌شود که تجهیزاتی که واقعا باید تحتCM  قرار گیرند انتخاب نمی‌گردند ودر حقیقت این کار باعث هم به هدر رفتن سرمایه شرکت شده و هم اینکه در بعضی از مواقع خسارات جبران ناپذیری را به خاطر توقفات ناگهانی تجهیزات به شرکت تحمیل می کند که با توجه به وضعیت تامین قطعات یدکی تجهیزات این لطمه چندین برابر تا ثیر از خود نشان می‌دهد.

۱-۳- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق

هدف از این پروژه  این است که با معیارهای علمی‌ و تکنیکهای تصمیم‌گیری که هم اکنون درجها ن مرسوم است اولویت بندی برای تمام تجهیزات حساس کارخانه انجام گرفته و طبق آن مشخص کنیم که چه تجهیزاتی نیاز به پایش مداوم دارند و چه تجهیزاتی در مرحله بعدی اولویت قرار می‌گیرند.به گونه‌ای که برای تمام تجهیزات حساس امتیاز بندی انجام گردد.لازم بذکر است که این هدف در حقیت لازمه اجرای یک سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس پایش مداوم می باشد زیرا هیچگاه نمی توان تمام تجهیزات حساس یک شرکت را تحت پایش مداوم قرار داد بلکه باید یک اولویت بندی از آنها صورت گیرد تا بتوان بر اساس بودجه و همچنین زیر ساختها تجهیزاتی که دارای بیشترین اولویت هستند انتخاب نمود.

۱-۳-۱- اهداف کلی:

 • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
 • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
 • افزایش راندمان تجهیزات)منظور از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

۱-۳-۲- اهداف جزیی

 • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
 • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
 • اولویت بندی تجهیزات مهم
 • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

۱-۴- فرضیات پژوهشی

هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی تجهیزاتی است که باید تحت پایش وضعیت گیرند.در همین راستا سه سوال پژوهشی به ترتیب ذیل مطرح می‌شود:

 1. معیارهایی که برا ساس آن می‌ توان تجهیزات را اولویت بندی نمود کدام است ؟
 2. وزن معیارهایی که برای اولویت بندی مشخص می‌ گردد چه مقدار است ؟
 3. اولویت بندی تجهیزاتی که باید تحت CM قرار بگیرند با بهره گرفتن از معیارهای وزن داده شده چگونه است؟

۱-۵-ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر در شرکت فولاد آلیاژی ایران یکی از روش هایی که برایPM[1] از آن استفاده می‌گردد روش CM می‌باشد. این روش که یکی از روش های پیشرفته درعلم نگهداری و تعمیرات محسوب می‌شود دارای مزیتهای زیادی نسبت به روش های گذشته نگهداری و تعمیرات که قبلا توضیح داده شد می باشد این روش دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی است. به این معنی که احتمال توقف تجهیزی که تحت این روش نگهداری و تعمیرات قرار گیرد، بسیار پایین می آید و در ضمن باعث افزایش عمر اینگونه تجهیزات نیز می‌گردد البته مطلب حائز اهمیت این است که این روش به هزینه‌ زیاد نیاز دارد و برای اجرای آن می بایست  بر آوردهای اقتصادی لازم صورت پذیرد. اجرای این روش در شرکت فولاد آلیاژی ایران از سال ۱۳۸۳ شروع گردید و به طور کلی به پیمانکار واگذار شد. رو‌شهایی که برایCM  درفولاد آلیاژی ایران انجام می‌گردد شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • آنالیز روغن
 • آنالیز ارتعاش تجهیزات دوار
 • حرارت سنجی
 • ضخامت‌سنجی شبکه سیالات

در شرکت فولاد آلیاژی ایران انتخاب تجهیزاتی که باید تحت CM قرار بگیرند در ابتدا بر عهده واحد بازرسی کارخانه بود وا ین واحد نیز با مشخص نمودن۹ معیار زیر از واحدهای مختلف خواستار اعلام لیست تجهیزاتی که با‌ید تحت CM  قرار بگیرند شد که این ۹ معیار‌به شرح ذیل می‌باشند :

 • میزان اهمیت تجهیزوتاثیر توقف تجهیز در خط تولید
 • توان موتور
 • میزان کارکرد در شبانه روز
 • میزان کارکرد در سیکل کاری
 • میزان خسارت تجهیز در اثر توقف ناگهانی
 • میزان استعداد تجهیز برای نابالانسی (به عنوان مثال فن‌هااستعداد بالایی برای نابالانسی دارند).
 • میزان سرمایه‌گذاری یا قیمت تجهیز
 • محدودیتهای موجود نظیر تعداد تجهیز طرف قرار داد ،نفرات پرسنل پیمانکار ،تعداد دستگاه اندازه گیری ،مبلغ قرارداد
 • میزان استعداد تجهیز برای ناهم محوری[۲]

در واحدهای مختلف برای  انتخاب این تجهیزات از معیار‌ها‌ی فوق الذکر در بالا وسایر معیارها استفاده می شود.

درمورد ضرورت انجام این تحقیق با توجه موارد زیر امر نگهداری وتعمیرات تجهیزات  بسیار مهم  می‌باشد:

 • وجود فلز مذاب در داخل سیستم‌ها‌ی تولیدی که در صورت خرابی ماشین و سیستم‌ها‌ی انتقال و انجماد فلز در مسیر ،تخلیه فلز منجمد را مستلزم صرف وقت وهزینه زیاد می کند.
 • وجود مواد با حرارت‌ها‌ی بالا و دارای خواص خورندگی ،چسبندگی ،که روند فرسایش تجهیزات را افزایش می‌دهد.
 • پیوستگی خط تولید ودرنتیجه رکوددر مراحل تولید در اثر از کار افتادگی یکی اززیر سیستم‌ها‌
 • وسعت سطح کارگاه‌ها‌ و فواصل زیاد بین کارگاه‌ها‌ که امکان دریافت سریع خدمات اضطراری را کاهش می‌دهد.
 • کاریکنواخت وشبانه روزی که نیاز به وجود گروه‌ها‌ی آماده به کار نگهداری وتعمیرات وهمچنین دسترسی سریع به خدمات مهندسی وخدمات پشتیبانی نظیر دسترسی به نقشه‌ها‌ و قطعات یدکی که نیاز به برنامه ریزی و مهیا نمودن زیر ساختها دارد.

با توجه به مراتب یاد شده باید اذعان نمود که در شرکت فولاد موقعیت امور نگهداری وتعمیرات حداقل در سطوحی همسان با امور تولید قرار می‌گیرد.

با توجه به استفاده از تجهیزات خاص روشCM بسیار هزینه بر است  و شرکت‌ها‌ی مختلف تجهیزاتی راکه واقعا نیاز به پایش مداوم دارند تحت CM  قرار می دهند مشکلی که در اینجا وجود دارداین است که معیار‌ها‌ی کاملا تبیین شده ای  که بتوان بر اساس آن تجهیزات را انتخاب نمود وجود ندارد وهمچنین اهمیت تجهیزات مختلف در مقایسه با تجهیزات دیگر مشخص نمی‌باشد .و تجهیزات امتیاز خاصی بر اساس اهمیت دارا نیستند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *