۳-۱- روش‌شناسی ترکیبی۷۵
۳-۲- بخش کیفی۷۸
۳-۲-۱-نقاط قوت و ضعف روش کیفی.۷۹
۳-۲-۱-۱-نقاط قوت پژوهش کیفی.۷۹
۳-۲-۱-۲-مشکلات و چالش‌های پژوهش کیفی.۸۰
۳-۲-۲-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی.۸۰
۳-۲-۳- نمونه‌گیری در بخش کیفی.۸۲
۳-۳ – بخش کمی.۸۳
۳-۳-۱- پیمایش۸۳
۳-۳-۲-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی.۸۴
۳-۳-۳-جامعه آماری.۸۴
۳-۳-۳-حجم نمونه.۸۵
۳-۳-۴-اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری.۸۷
فصل چهارم- یافته‌های پژوهش
مقدمه۹۰
۴-۱-آشنایی با جامعه نمونه.۹۱
۴-۲- مفاهیم کلیدی.۹۹
۴-۲- ۱-اجرای نقش‌های (خانگی- اجتماعی)۹۲
۴-۲- ۲- احساس مسئولیت۹۳
۴-۲- ۳-احساس استقلال.۹۷
۴-۲-۳-۱- سطح دارایی و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد.۹۷
۴-۲- ۴- برداشت زنان از احساس قدرت.۱۰۲
۴-۲- ۵-زنان و پول۱۰۷
۴-۲- ۶- تمایل زنان برای کار بیرون از خانه۱۰۹
۴-۲-۶-۱- فشار کار خانگی۱۰۹
۴-۲- ۷-پیامد اشتغال زنان در بخش غیررسمی۱۱۳
فصل پنجم  نتیجه‌گیری
۵-۱- جمع بندی و نتیجه‌گیری.۱۱۸
۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.۱۲۷
۵-۳- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش۱۲۷
منابع.۱۲۹
 
 
 
فهرست جداول
جدول۴-١: تنوع نظرات زنان درمورد احساس مسئولیت
جدول۴-۲: توزیع فراوانی برحسب احساس مسئولیت
جدول۴-۳: جدول دو بعدی رابطه بین احساس مسئولیت زنان و تأهل
جدول۴-۴: تنوع نظرات زنان درمورد احساس استقلال
جدول۴-۵: توزیع فراوانی برحسب احساس استقلال
جدول۴-۶: جدول دوبعدی رابطه بین احساس استقلال و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد
جدول۴-۷: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و احساس استقلال
جدول۴-۸: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد
جدول۴-۹: تنوع نظرات زنان در مورد  احساس قدرت
جدول۴-۱۰: توزیع فراوانی زنان برحسب احساس قدرت
جدول۴-۱۱: توزیع فراوانی زنان برحسب سطح دارایی
جدول۴-۱۲: جدول دو بعدی رابطه بین احساس قدرت زن و سطح دارایی
جدول۴-۱۳: توزیع فراوانی زنان برحسب امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد
جدول۴-۱۴: جدول دوبعدی رابطه بین احساس قدرت و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد   جدول۴-۱۵: تنوع نظرات زنان در مورد نحوه خرج کردن پول
جدول۴-۱۶: دلایل و پیامدهای زنان برای خروج از خانه
جدول۴-۱۷: توزیع فراوانی تمایل زن برای خروج از خانه
جدول۴-۱۸: توزیع فراوانی زنان برحسب میزان فشار کار خانگی
جدول۴-۱۹: مشکلات اشتغال زنان در بخش غیررسمی
جدول۴-۲۰: توزیع فراوانی زنان برحسب کار در  بخش غیررسمی
 
 
 
چکیده
تحقیق حاضر برای بررسی اشتغال زنان در بخش غیررسمی از کار و دستمزد در استان سمنان انجام شده‌است. با توجه به اینکه برخی از زنان با داشتن توانایی‌های شغلی بهتر و انگیزه کاری بیش‌تر، در قبال کار انجام شده در این بخش دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصت‌های شغلی مردان اشغال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا زنان به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ به رغم این که اینگونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل، زن شاغل، لیسانس و بالاتر مجرد) داده‌ها گردآوری شد.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که اشتغال زنان در بخش غیررسمی، انتخاب خود آنان نیست، اما به دلیل نیاز به استقلال مالی و احساس مسئولیتی که زنان نسبت به خانواده‌های خود دارند و همچنین قدرتی که از طریق شغل در خانواده به دست می‌آورند، به کار خود ادامه می‌دهند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *