۲-۴-۲. جنبه های فردی و اجتماعی جرم. ۶۴
۲-۴-۲-۱. عوامل فردی ۶۵
۲-۴-۲-۲. عوامل جسمی ۶۵
۲-۴-۲-۳. سن و جنس و بزهکاری ۶۶
۲-۴-۲-۴. عوامل روحی و روانی ۷۰
۲-۴-۲-۵. عوامل اجتماعی (بیرونی) ۷۱
۲-۴-۲-۵-۱. عوامل خانوادگی (محیط اصلی) ۷۲
۲-۴-۲-۵-۲.محیط جغرافیایی ۷۴
۲-۴-۲-۵-۳. تأثیر آب و هوا و موقعیت جغرافیایی شهرستان ایلام بر ارتکاب جرائم. ۸۰
۲-۴-۲-۵-۴. محیط آموزشی و تحصیلی (گروه همسالان) ۸۲
۲-۴-۲-۵-۵. محیط اقتصادی (عوامل اقتصادی) ۸۵
۲-۴-۲-۵-۶.محیط سیاسی ۹۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه. ۱۰۰
۳-۲.روش تحقیق. ۱۰۰
۳-۳. روش گرد آوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۴.جامعه آماری و محدوه مکانی و زمان تحقیق. ۱۰۱
۳-۵ .حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۱۰۱
۳-۶. واحد تحلیل و مشاهده ۱۰۲
۳-۷. ابزار‌های گردآوری داده ۱۰۲
۳-۸. روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳
۳-۹.آزمون مورد استفاده در پژوهش. ۱۰۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱. مقدمه. ۱۰۵
۴-۲. آمار توصیفی ۱۰۵
۴-۳.  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۰۵
۴-۳- بخش دوم آمار استنباطی: ۱۲۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱.بحث ۱۳۲
۵-۲. تاثیر سلاح گرم  غیر مجاز در جرائم. ۱۳۵
۵-۳. نتیجه گیری ۱۳۷
۵-۴. پیشنهادات ۱۴۲
۵-۵. پیشنهادات برخواسته از تحقیق. ۱۴۶
منابع و ماخذ. ۱۵۰
ضمائم. ۱۵۷
چکیده انگلیسی ۱۹۳

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                     صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جرم. ۱۰۶
جدول ۴-۲: فراوانی پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب (خود کشی ) ۱۰۷
جدول ۴-۳: فراوانی  پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب  قتل. ۱۰۸
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب جنسیت ۱۰۹
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب سن ۱۱۰
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی و در صد فراوانی   مرتکبین بر حسب  وضعیت تاهل. ۱۱۱
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و در صد فراوانی سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح در شهر ایلام. ۱۱۲
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب محل وقوع جرم. ۱۱۳
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین  بر حسب  سابقه ی قبلی ۱۱۴
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی و در صد فراوانی علت حادثه در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۵
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب سال وقوع. ۱۱۸
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب ماه وقوع. ۱۱۹
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۱
جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۱
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۲
جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۲
جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۳
جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۳
جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۴
جدول ۴-۲۰: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۴
جدول ۴-۲۱: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۵
جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۶
جدول ۴-۲۳: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۶
جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۷
جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۷
جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۸
جدول ۴-۲۷: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۸
جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۲۹
جدول ۴-۲۹: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۳۰
جدول ۴-۳۰: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. ۱۳۰
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار۴-۱: وضعیت نوع جرم در بین  پاسخگویان  شهر ایلام. ۱۰۶
نمودار۴-۲: وضعیت نوع وسیله در ارتکاب خودکشی ۱۰۷
نمودار ۴-۳: فراوانی پاسخگویان بر اساس وسیله قتل. ۱۰۸
نمودار۴-۴: وضعیت جنسیت مجرمین استفاده کننده از سلاح. ۱۰۹
نمودار۴-۵: وضعیت سنی مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۰
نمودار۴-۶: وضعیت  تاهل مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۱
نمودار۴-۷: وضعیت سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح. ۱۱۲
نمودار۴-۸: وضعیت محل وقوع جرم در بین استفاده کنندگان  از سلاح. ۱۱۳
نمودار۴-۹: وضعیت سابقه ی قبلی  در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح گرم. ۱۱۴
نمودار۴-۱۰: وضعیت علت حادثه در بین مرتکبین  استفاده کننده از سلاح. ۱۱۷
نمودار۴-۱۱: وضعیت جرم بر حسب سال وقوع جرم. ۱۱۸
نمودار۴-۱۲: وضعیت  ارتکاب جرم بر حسب ماه وقوع. ۱۱۹
 
 

 چکیده

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان‌گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرم زائی وجود سلاح‌های گرم غیر مجاز در شهر ایلام می باشد .
در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی، توصیفی در جهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه  اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان  جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است.
نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل و عوامل گوناگونی می‌دانند مکاتب مختلف از جنبه‌ی زیست شناسی، روان‌شناسی و جامعه شناسی و . شکل‌گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی‌تواند تاثیر گذار باشد و ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و . است.
نتایج این تحقیق که با بهره گرفتن از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با بهره گرفتن از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام  به  سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام  که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند، با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن  مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی، ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش‌ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.
کلید واژه ها: ایلام ،سلاح گرم، قتل، سرقت مسلحانه. قاچاق، خودکشی.

فصل اول

کلیات

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *