۲-۱-۱- وظیفه رسانه. ۱۵

۲-۱-۲- اهمیت رسانه در گردشگری ۱۶

۲-۱-۳- اهمیت فیلم و سینما در گردشگری ۱۸

۲-۱-۴- ویژگی های اصلی فیلم ترغیب‌کننده‌ی گردشگری ۱۹

۲-۲- رفتار مصرف کننده ۲۰

۲-۳- تصویر مقصد. ۲۱

۲-۳-۱- نقش تصویر مقصد در رفتار گردشگران. ۲۳

۲-۳-۲- تصویر شناختی و تصویر عاطفی. ۲۳

۲-۳-۳- تصویر مقصد نامطلوب ۲۵

۲-۳-۴- مدیریت تصویر. ۲۶

۲-۳-۵- فرایند مدیریت تصویر. ۲۸

۲-۳-۶- شکل گیری تصویر مقصد. ۲۹

۲-۳-۶-۱- مدل شکل گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری ۳۰

۲-۳-۶-۲- مدل شکل گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین. ۳۱

۲-۳-۷- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری تصویر. ۳۳

۲-۳-۸-ابعاد تصویر ادراک‌شده ی مورد استفاده در این تحقیق. ۳۵

۲-۳-۹- تأثیر فیلم در تصویر مقصد. ۳۶

۲-۳-۱۰- مشارکت ستارگان سینما بر تصویر مقصد. ۳۷

۲-۴- جایگذاری مقصد در فیلم. ۳۸

۲-۴-۱- مزایای جایگذاری مقصد در فیلم. ۳۹

۲-۵- انگیزه گردشگری ۴۱

۲-۵-۱- سلسله‌مراتب مازلو. ۴۱

۲-۵-۲- عوامل کششی و رانشیِ دان. ۴۲

۲-۵-۳- نظریه کرامتون. ۴۳

۲-۵-۴- دیگر نظریات انگیزش ۴۴

۲-۶- انگیزه گردشگر فیلم. ۴۶

۲-۶-۱ عوامل کششی انگیزش در گردشگری فیلم. ۴۸

۲-۶-۱-۱- مکان به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. ۴۹

۲-۶-۱-۲- شخصیت ها به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. ۵۰

۲-۶-۱-۳- ویژگی های نمایشی به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. ۵۱

۲-۶-۲-  عوامل رانشی در گردشگر فیلم. ۵۱

۲-۶-۲-۱- نوجویی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. ۵۲

۲-۶-۲-۲- اعتبار به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. ۵۳

۲-۶-۲-۳- شخصی‌سازی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. ۵۳

۲-۶-۲-۴- هم ذات پنداری به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. ۵۴

۲-۷- مشکل تعیین علل انگیزش ۵۵

۲-۸- گردشگری فیلم. ۵۶

۲-۸-۱- اشکال مختلف گردشگری فیلم. ۵۷

۲-۸-۲- چارچوب مفهومی گردشگری فیلم. ۵۸

۲-۸-۳- گردشگر فیلم. ۶۰

۲-۸-۴- اثرات گردشگری فیلم. ۶۱

۲-۸-۵- نمونه های عملیاتی شده گردشگری فیلم. ۶۲

۲-۸-۶- گردشگری فیلم در ایران. ۶۴

۲-۸-۷- زمینه های مطالعات انجام‌شده در گردشگری فیلم. ۶۶

۲-۹- پیشینه تحقیق گردشگری فیلم. ۶۷

۲-۹-۱- پیشینه تحقیق در ایران. ۶۷

۲-۹-۲- پیشینه تحقیق در خارج از ایران. ۶۹

۲-۱۰- چارچوب نظری ۷۲

جمع بندی. ۷۳

فصل سوم ۷۴

مقدمه. ۷۵

۳-۱- روش تحقیق. ۷۵

۳-۲- جامعه ی آماری تحقیق. ۷۶

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۶

۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها ۷۷

۳-۵- ابزار سنجش. ۷۷

۳-۵-۱- پرسشنامه. ۷۷

۳-۶- آزمون ابزار (پرسشنامه) ۸۰

۳-۶-۱- آزمون روایی (اعتبار) پرسشنامه. ۸۰

۳-۶-۲- آزمون پایایی پرسشنامه. ۸۱

۳-۷- روش های تجزیه‌وتحلیل آماری ۸۲

۳-۸- موردمطالعه. ۸۲

۳-۸-۱- موقعیت جغرافیایی. ۸۲

۳-۸-۲- استان آذربایجان شرقی از دید آمار ۸۳

۳-۸-۲- بررسی جاذبه ها و تسهیلات گردشگری آذربایجان شرقی. ۸۵

۳-۸-۲-۱- جاذبه های طبیعی. ۸۵

۳-۸-۲-۲- جاذبه های انسانی. ۸۷

جمع‌بندی. ۸۹

فصل چهارم ۹۰

مقدمه. ۹۱

۴-۱- آمار توصیفی. ۹۱

۴-۱-۱- جنسیت گردشگران. ۹۲

۴-۱-۲- سن گردشگران. ۹۲

۴-۱-۳- مدرک تحصیلی گردشگران. ۹۳

۴-۱-۴- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. ۹۳

۴-۱-۵- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. ۹۴

۴-۱-۶- نوع فیلم موردعلاقه گردشگران. ۹۵

۴-۱-۷- انگیزه کلی گردشگران. ۹۶

۴-۱-۸- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزهی سفر گردشگران. ۹۶

۴-۱-۹- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش گردشگران نسبت به سفر. ۹۷

۴-۲- آمار استنباطی. ۹۷

۴-۲-۱- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش. ۹۸

۴-۲-۲- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش. ۹۹

۴-۲-۲-۱- شاخص کفایت حجم نمونه در متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری، محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم. ۹۹

۴-۲-۲-۲- تحلیل عاملی تأییدی ۱۰۱

۴-۲-۲-۲-۱- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر گردشگری فیلم. ۱۰۲

۴-۲-۲-۲-۲- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تصویر مقصد. ۱۰۴

۴-۲-۲-۲-۳- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر انگیزه گردشگر فیلم. ۱۰۶

۴-۲-۳- وضعیت متغیرهای پژوهش. ۱۰۸

۴-۲-۴- همبستگی متغیرهای پژوهش. ۱۱۰

۴-۲-۵- آزمون فرضیات پژوهش. ۱۱۰

جمع‌بندی. ۱۱۴

فصل پنجم ۱۱۶

مقدمه. ۱۱۷

۵-۱- جمع‌بندی یافته های تحقیق. ۱۱۷

۵-۱-۱- جمعیت شناختی. ۱۱۷

۵-۱-۲- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. ۱۱۸

۵-۱-۳- نوع فیلم مورد علاقه گردشگران. ۱۱۸

۵-۱-۴- انگیزه کلی گردشگران. ۱۱۹

۵-۱-۵- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزه ی سفر گردشگران. ۱۱۹

۵-۱-۶- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش نسبت به سفر. ۱۲۰

۵-۲- بررسی سؤالات تحقیق. ۱۲۱

۵-۲-۱- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگران. ۱۲۱

۵-۲-۲- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد. ۱۲۱

۵-۲-۳- معناداری تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران. ۱۲۱

۵-۲-۴- معناداری تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران. ۱۲۲

۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۲۳

۵-۴- پیشنهادات ۱۲۵

۵-۵- محدودیت های پژوهش. ۱۲۶

منابع. ۱۲۷

ضمائم و پیوست ها. ۱۳۸

پیوست ۱: پرسشنامه ۱۳۸

پیوست ۲:. ۱۴۱

فهرست جدول

۳-۱-گویه ­های پرسشنامه.۷۹

۳-۲-آزمون پایایی پرسشنامه.۸۲

۴-۱-توزیع فراوانی گردشگران بر اساس جنسیت۹۳

۴-۲- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس سن.۹۳

۴-۳- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس مدرک تحصیلی.۹۴

۴-۴- توزیع فراوانی اطلاعات گردشگران بر اساس منابع اطلاعاتی۹۵

۴-۵- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس وضعیت تأهل.۹۵

۴-۶- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس نوع فیلم موردعلاقه.۹۶

۴-۷-میانگین انگیزه کلی گردشگران۹۷

۴-۸-میانگین تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران.۹۷

۴-۹-توزیع فراوانی آرای گردشگران نسبت به تأثیر تماشای فیلم در انگیزش گردشگران۹۸

۴-۱۰- آزمون شاپیر و ویلکز.۹۹

۴-۱۱- آزمون KMO و بارتلت متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی ، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم۱۰۲

۴-۱۲- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش.۱۱۰

۴-۱۳- میانگین،انحراف استاندار، همبستگی بین متغیرهای پژوهش.۱۱۱

۴-۱۴-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس گردشگری فیلم۱۱۴

۴-۱۵-میزان پیش‌بینی ابعاد تصویر ذهنی بر اساس گردشگری فیلم۱۱۴

۴-۱۶-میزان پیش‌بینی ابعاد انگیزه گردشگر بر اساس تصویر ذهنی.۱۱۴

۴-۱۷-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس ابعاد تصویر ذهنی و گردشگری فیلم . ۱۱۴

 

فهرست شکل

-۱-۲مدل یکپارچه تصویر مقصد گردشگری بر رضایت و تصمیمات رفتاری۲۳

۲-۲-فرایند مدیریت تصویر.۳۰

۲-۳–مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری.۳۲

۲-۴-مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین.۳۳

۲-۵-عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری تصویر گردشگران از مقصد۳۵

۲-۶-ابعاد و ویژگی‌های مؤثر بر تصویر ادراکی۳۶

۲-۷-گونه شناسی عوامل انگیزشی۴۵

۲-۸-نقش فیلم به‌عنوان یک عامل مؤثر در انگیزش سفر به مقصد.۴۹

۲-۹-انگیزه کششی و رانشی در گردشگری فیلم۵۶

۲-۱۰-چارچوب مفهومی گردشگری فیلم۶۰

۲-۱۱-گردشگری فیلم و انواع دیگر گردشگری۶۲

۲-۱۲-چارچوب نظری تحقیق۷۴

۳-۱-نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۰۸۵

۴-۱-مدل اول اندازه‌گیری گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد.۱۰۳

۴-۲- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری گردشگری فیلم۱۰۴

۴-۳- مدل اول اندازه‌گیری تصویر مقصد در حالت تخمین استاندارد۱۰۵

۴-۴- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری تصویر مقصد.۱۰۶

۴-۵- مدل اول اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد.۱۰۸

۴-۶- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم۱۰۹

۴-۷-مدل عملیاتی پژوهش۱۱۵

۵-۱- مدل عملیاتی پژوهش۱۲۳

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *