۲-۲۶-۲- پژوهش خارجی- ۶۰
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۲- روش پژوهش– ۶۳
۳-۳- متغیرهای پژوهش– ۶۳
۳-۴- جامعه آماری و روش نمونه گیری- ۶۴
۳-۵- روش نمونه گیری- ۶۴
۳-۶- ابزارهای اندازه گیری- ۶۴
۳-۶-۱-پرسشنامه نشخوار فکری- ۶۴
۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی آزمون- ۶۵
۳-۶-۱-۲- روش اجراء نمرهگذاری- ۶۵
۳-۶-۲- پرسشنامه ابراز وجود- ۶۶
۳-۶-۲-۱- روایی و پایایی آزمون- ۶۶
۳-۷- طرح اجرای پژوهش– ۶۶
۳-۸- جلسات آموزشی درمان ذهن آگاهی- ۶۷
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه- ۷۰
۴-۲- ویژگی جمعیت شناختی- ۷۰
۴-۳- آمار توصیفی- ۷۱
۴-۴- آمار استنباطی- ۷۳
۴-۵- نتیجه فرضیه های پژوهش– ۷۴
۴-۵-۱-  فرضیه اول- ۷۴
۴-۵-۲-  فرضیه دوم- ۷۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- یافته ها ۷۷
۵-۲- خلاصه طرح- ۷۷
۵-۳- یافته ها ۷۷
۵-۳-۱- آموزش ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری در افراد معتاد تحت درمان با متادون مؤثر است. ۷۷
۵-۳-۲- آموزش ذهن آگاهی در افزایش ابراز وجود در افراد معتاد تحت درمان با متادون مؤثر است. ۷۸
۵-۳- نتیجه گیری- ۷۹
۵-۴- محدودیتهای پژوهش– ۸۰
۵-۵- محدودیت های محقق- ۸۰
۵-۶- پیشنهادات پژوهش– ۸۱
۵-۶-۱- پیشنهادات پژوهشی- ۸۱
۵-۶-۲- پیشنهادات کاربردی- ۸۱
منابع و مأخذ- ۸۳
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                  شماره صفحه
جدول ۳-۱- مختصری از جلسات درمانی— ۶۷
جدول ۴-۱: ویژگی سنی گروه نمونه ۷۰
جدول ۴-۲- فراوانی گروه آزمایش و کنترل– ۷۱
جدول ۴-۳- میانگین، انحراف معیار پرسشنامه نشخوار فکری، در پیش آزمون- پس آزمون– ۷۲
جدول ۴-۴- میانگین، انحراف معیار ابراز وجود، در پیش آزمون-پس آزمون– ۷۲
جدول۴-۵- آزمون نرمال بودن توزیع نمرات در پس آزمون– ۷۳
جدول ۴-۶- همگنی شیب های رگرسیون– ۷۴
جدول ۴-۷- آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها ۷۴
جدول ۴-۸- تحلیل کواریانس تأثیر تأثیر روش درمانی “ذهن آگاهی” بر روی نشخوارفکری– ۷۵
جدول ۴-۹- تحلیل کواریانس تأثیر روش درمانی “ذهن آگاهی” بر روی ابراز وجود ۷۵
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
نمودار ۳- ۱- طرح تحقیق– ۶۳
نمودار ۴-۱- نمودار ویژگی سنی گروه نمونه– ۷۱
چکیده
امروزه سبک تفکر و نشخوار فکری در بین افراد مورد توجه متخصصین و پژوهشگران قرار گرفته است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن­آگاهی بر نشخوارفکری و ابراز وجود مردان معتاد تحت درمان با متادون می­باشد. جامعه مورد بررسی در این مطالعه را کلیه مردان معتاد تحت درمان متادون مراجعه کننده به کلینیک­های درمانی ترک اعتیاد استان یزد در سال ۹۳-۹۴ تشکیل داده­اند. بدین منظور ۳۰ نفر از مردان معتاد تحت درمان با متادون به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و کنترل جهت انجام آزمایش گمارده شدند، هر دو گروه پرسشنامه نشخوار فکری و ابراز وجود را تکمیل کردند. مداخلات درمانی ذهن­آگاهی روی گروه آزمایش به صورت گروهی، طی ۸ جلسه ۱ ساعته، هفته­ای یکبار، برگزار شد. در نهایت اطلاعات جمع­آوری شده بوسیله پرسشنامه، توسط نرم افزار spss، و با بهره گرفتن از روش آماری کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته­ های حاصل از پژوهش نشان داد روش درمانی ذهن­آگاهی بر کاهش میزان نشخوار فکری معنی داری بوده ­است. همچنین ذهن­آگاهی در افزایش ابرازوجود نیز تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. نتیجه ­گیری می شود، درمان ذهن­آگاهی توانست میزان نشخوارفکری افراد معتاد را کاهش دهد و در مقابل میزان ابراز وجود آنان را بالا ببرد.
کلیدواژه ­ها : درمان ذهن­آگاهی، نشخوار فکری، ابراز وجود،  متادون.
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

  • مقدمه

سوء مصرف مواد و هم چنین اعتیاد، از غم­انگیزترین معضلات جوامع امروزی می­باشد. وابستگی به مواد اختلال مزمن و عودکننده ­ای است که شروع و تداوم آن متأثر از تعامل عوامل ژنتیکی، روانی، اجتماعی و محیطی است. یافته­ های شیوع شناسی نشان می­دهدکه حدود ۲ میلیون معتاد در قشر جوان وجود دارد که با توجه به پایین آمدن سن اعتیاد این آمار رو به افزایش است از سوی دیگر صدها نفر به دلیل عوامل مرتبط با اعتیاد (از جمله خرید و فروش) زندانی هستند و این زنگ هشداری است که تحقیقات در حیطه­های مختلف این معضل را نشان می­دهد (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۲).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *