۲-۴-۱-۱. ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس   ۴۶
۲-۴-۱-۲. تعاریف استرس   ۴۷
۲-۴-۱-۳. منابع و عوامل استرس   ۴۸
۲-۴-۱-۴. اندازه‌گیری استرس   ۴۹
۲-۴-۱-۶. مدل‌های استرس   ۴۹
۲-۴-۲. استرس شغلی   ۵۱
۲-۴-۲-۱. تعریف استرس شغلی   ۵۱
۲-۴-۲-۲. مدل‌های استرس شغلی   ۵۲
۲-۴-۲-۳. عوامل ایجاد استرس شغلی   ۵۳
۲-۴-۲-۴. استرس شغلی در کتابداران   ۵۵
۲-۵. پیشینه پژوهش   ۵۶
۲-۵-۱. روش جستجوی پیشینه‌ها   ۵۶
۲-۵-۲. نتایج حاصل از جستجوی پیشینه‌ها   ۵۹
۲-۵-۳. پیشینه در داخل   ۶۰
۲-۵-۴. پیشینه در خارج   ۶۴
۲-۶. جمع‌بندی فصل   ۷۱
فصل سوم: روش پژوهش   ۷۳
۳-۱. مقدمه   ۷۳
۳-۲. روش پژوهش   ۷۳
۳-۳. جامعه و نمونه آماری   ۷۴
۳-۴. نمونه‌گیری   ۷۴
۳-۵. ابزارهای گردآوری اطلاعات   ۷۴
۳-۵-۱. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)   ۷۵
۳-۵-۲. پرسشنامه رضایت شغلی   ۷۶
۳-۵-۳. پرسشنامه استرس شغلی   ۷۷
۳-۶. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش   ۷۷
۳-۶-۱. روایی ابزار پژوهش   ۷۸
۳-۶-۲. پایایی ابزار پژوهش   ۷۸
۳-۷. توزیع پرسشنامه   ۷۹
۳-۷-۱. کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران   ۸۰
۳-۷-۲. کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور   ۸۰
۳-۷-۳. پرسشنامه‌های تکمیل‌نشده و نسبت پاسخ‌ها   ۸۰
۳-۸. ابزار پرسشنامه برخط   ۸۱
۳-۸-۱. مزایای استفاده از پرسشنامه‌های برخط   ۸۱
۳-۸-۲. معایب استفاده از پرسشنامه‌های برخط   ۸۱
۳-۸-۳. ارزیابی و انتخاب ابزار پرسشنامه برخط   ۸۲
۳-۹. ملاحظات اخلاقی   ۸۳
۳-۱۰. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۸۳
۳-۱۱. جمع‌بندی فصل   ۸۴
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش   ۸۶
۴-۱. مقدمه   ۸۶
۴-۲. اطلاعات جمعیت‌شناختی   ۸۶
۴-۲-۱. اطلاعات جمعیت‌شناختی: وابستگی سازمانی   ۸۶
۴-۲-۲. اطلاعات جمعیت‌شناختی: جنسیت   ۸۷
۴-۲-۳. اطلاعات جمعیت‌شناختی: رشته تحصیلی   ۸۸
۴-۲-۴. اطلاعات جمعیت‌شناختی: سطح تحصیلات   ۸۹
۴-۲-۵. اطلاعات جمعیت‌شناختی: تجربه یا سابقه کاری   ۸۹
۴-۲-۶. اطلاعات جمعیت‌شناختی: بخش یا محل خدمت   ۹۱
۴-۳. آمار توصیفی   ۹۲
۴-۳-۱. اطلاعات توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران   ۹۳
۴-۳-۲. اطلاعات توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران   ۹۴
۴-۳-۲. اطلاعات توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران   ۹۵
۴-۴. آمار استنباطی   ۹۶
۴-۴-۱. آزمون فرضیه‌های تحقیق   ۹۷
۴-۴-۱-۱. آزمون فرضیه‌ی اول   ۹۷
۴-۴-۱-۲. آزمون فرضیه‌ی دوم   ۱۰۱
۴-۴-۲. بررسی سؤالات پژوهش   ۱۰۶
۴-۴-۲-۱. بررسی سؤال کلی اول   ۱۰۷
۴-۴-۲-۲. بررسی سؤال کلی دوم   ۱۰۹
۴-۵. جمع‌بندی فصل   ۱۱۱
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج   ۱۱۳
۵-۱. خلاصه‌ی پژوهش   ۱۱۳
۵-۲. نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق   ۱۱۴
۵-۳-۱. فرضیه‌ی اول   ۱۱۴
۵-۳-۲. فرضیه‌ی دوم   ۱۱۷
۵-۴. نتیجه‌گیری در مورد سؤالات پژوهش   ۱۲۰
۵-۴-۱. سؤال کلی اول   ۱۲۰
۵-۴-۲. سؤال کلی دوم   ۱۲۱
۵-۴-۳. سؤال کلی سوم   ۱۲۲
۵-۴-۴. سؤال کلی چهارم   ۱۲۳
۵-۵. پیشنهادهای کاربردی پژوهش   ۱۲۳
۵-۶. محدودیت‌های تحقیق   ۱۲۵
۵-۷. پیشنهادهای پژوهشی   ۱۲۶
۵-۸. جمع‌بندی فصل   ۱۲۷
فهرست منابع و مآخذ   ۱۲۹
بخش اول: منابع فارسی   ۱۲۹
بخش دوم: منابع انگلیسی   ۱۳۳
پیوست‌ها   ۱۴۳
پیوست شماره ۱: نمونه نامه ارسالشده برای کتابخانههای مورد بررسی از طریق نظام اتوماسیون اداری   ۱۴۳
پیوست شماره ۲: نمونه نامهی یادآوری ارسالشده از طریق پست الکترونیک   ۱۴۴
پیوست  شماره ۳: نمونه پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها   ۱۴۵
پیوست شماره ۴: ابزارهای پرسشنامه برخط   ۱۵۳
پیوست شماره ۵. کتابخانه‌های مورد مطالعه   ۱۵۴
الف) کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران   ۱۵۴
ب) کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور   ۱۵۵

کلیات پژوهش

در این فصل به علل و انگیزه­های پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد. ابتدا با ذکر مقدمه­ای، دلایل انتخاب این موضوع مشخص می­ شود، و ذکر انگیزه­ها و آشکار شدن مبانی تحقیق متن را به سمت بیان مسئله تحقیق هدایت خواهد کرد. سؤالات پژوهش، فرضیه ­ها، توضیحاتی در مورد تحقیق و روند اجرای آن و همچنین تعاریف عملیاتی و قلمرو تحقیق از مسائل دیگری هستند که در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نهایت نیز چارچوب کلی پایان نامه به طور مختصر تشریح می­ شود.

۱-۱. مقدمه

امروزه منابع انسانی به عنوان رکن اساسی بقاء، دوام، و پیشرفت یک سازمان در نظر گرفته می­شوند که شکست یا موفقیت سازمان در دستیابی به اهدافش تا حد زیادی وابسته به این فاکتور است. همچنین، انسان به عنوان رکن اساسی توسعه، در چارچوب فعالیت­های گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهمی است، امروزه رشد و توسعه سازمان­ها در گرو برگماری صحیح منابع انسانی است. از لحاظ تاریخی، توجه به عامل نیروی انسانی در کارایی بیشتری سازمان­ها و شرکت­ها از اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شدت گرفته است. از آن زمان تا کنون مدیران همیشه به دنبال راه­هایی برای بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه کارایی بیشتر سازمان بوده ­اند. کیفیت زندگی کاری، به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در افزایش کارایی کارکنان، مفهومی است که نیمه دوم قرن بیستم پا به عرصه مدیریت و سازمان گذاشته است.
مفهوم کیفیت زندگی کاری[۱] مفهومی است که در دهه­های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و امروزه این مفهوم به موضوع اجتماعی عمده­ای در سراسر دنیا تبدیل شده است. این نظریه در جستجوی شیوه ­های جدید جهت کمک به برقراری تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی کارکنان است (میرکمالی و نارنجی ثانی، ۱۳۸۷). کیفیت زندگی کاری به عنوان هر نوع فعالیتی تعریف می­ شود که در سطوح سازمان انجام می­ شود و به دنبال اثربخشی سازمانی بیشتر از طریق رشد و ارتقاء منزلت انسانی می­باشد. کیفیت زندگی کاری فرایندی است که در طی آن گروه­های ذی­نفع در سازمان یاد خواهند گرفت که چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، چگونه برای خود مشخص کنند که چه فعالیت­ها، تغییرات و بهبودهایی مطلوب و مؤثر است تا سازمان به بهره­وری بیشتر بهتر دست یابد. کیفیت زندگی کاری می ­تواند به عنوان کیفیت ارتباط میان کارمندان و سراسر محیط کار تعریف شود. این عبارت جهت توصیف شرایط و انتظارهای کاری اکثر کارکنان در زندگی کاری­شان نیز بکار برده می­ شود (عبدالعزیز[۲] و دیگران، ۲۰۱۱). والتون[۳]، الگویی نظری را برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده و هشت مؤلفه (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت‌های انسانی) را برای آن تعریف کرده است (موورد و ریچی[۴]، ۱۹۹۸، ۵۵۰).
از سوی دیگر، موضوع رضایت شغلی و استرس شغلی نیز از مباحثی هستند که در دنیای پر تکاپوی امروز از مباحث مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت و سازمان از یک طرف و روانشناسان از طرف دیگر می­باشند. رضایت شغلی به برداشتی که شخص از کار خود دارد اشاره می­ کند که دارای عوامل زمینه­ساز و ایجادکننده فراوانی از قبیل جنبه­ های درونی (مانند ویژگی­های شخصیتی، احساسات عاطفی، و حالت­های هیجانی) و جنبه­ های بیرونی (شامل شرایط و ویژگی­های سازمانی، اجتماعی، و فرهنگی) است. این مسئله یکی از عوامل مؤثر در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی کارکنان و احساس رضایت فرد می­گردد (هارت[۵]، ۲۰۱۰). همچنین، مطالعات صورت گرفته نشان داده است که تقریباً در تمام مشاغل استرس وجود دارد. اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون متفاوت است. شیوع و گسترش استرس در محل کار محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. تحقیقات یرکز-دادسن نشان می­دهد که با افزایش استرس تا یک حد معین عملکرد افراد افزایش می­یابد، و سپس با افزایش این میزان استرس عملکرد آنان کاهش خواهد یافت. در نتیجه مؤثرترین عملکرد در وضعیت استرس زمانی است که میزان استرس در حد متوسط باشد (جاهد بزرگان، ۱۳۸۴).
بررسی و مطالعه ارتباطات میان کیفیت زندگی کاری و رضایت و استرس شغلی در کتابداران می ­تواند نتایجی را بدست دهد که متعاقباً بر روی عملکرد کتابداران و کیفیت ارائه خدمات در انواع مختلف کتابخانه ­ها اثرگذار باشد. همچنین شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه­ هایی که تأثیرشان بر میزان رضایت و استرس شغلی کتابداران بیشتر است، چشم­اندازهای جدیدی را می ­تواند فرا روی مدیران و سیاست­گذاران قرار دهد تا نسبت به این مسئله توجه نشان دهند.

۱-۱-۱.‌ هدف از انجام پژوهش

این پژوهش در پی آن است که رابطه میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی و همچنین استرس شغلی در کتابدارانی که در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های کشور در شهر تهران و کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به کار هستند را به منظور شناخت مؤلفه­ های تأثیرگذار بر میزان رضایت و استرس شغلی آن‌ ها و در نتیجه بهبود عملکرد آن‌ ها در محیط کار و افزایش کیفیت خدمات کتابخانه‌ای بررسی کند.

۱-۲. بیان مسئله

اطلاعات، در دنیای امروز، به یک منبع حیاتی و عاملی با ارزش و یک منبع قدرت برای توسعه­های اجتماعی تبدیل شده است. محور اصلی جوامع آینده، بجای ارزش­های مواد، بر مبنای ارزش­های اطلاعاتی خواهد بود، و سرمایه­ های مادی جای خودشان را به سرمایه­ های دانشی در اقتصاد ملی خواهند داد. در نتیجه صنایع اطلاعاتی و دانشی نقش مهم‌تری در اقتصاد ملت­ها ایفا خواهند کرد. اگر کتابخانه ­ها و مراکز اطلاع­رسانی را از نخستین مراکز ذخیره، سازماندهی، و بازیابی اطلاعات در جوامع مدرن به شمار آوریم، بنابراین می­توان ادعا کرد که نقش این مراکز در انتقال دانش و اطلاعات و متعاقباً توسعه­های اجتماعی انکار ناپذیر است. انواع مختلف کتابخانه ­ها و مراکز اطلاع­رسانی، بر اساس نیازهای موجود، شکل گرفته­اند و هرکدام از آن‌ ها اهداف خاص خود را دنبال می­ کنند. در این میان کتابخانه ­های عمومی به عنوان عاملی تأثیرگذار در دستیابی به توسعه­ اطلاعاتی و اجتماعی نقش مهم‌تری نسبت به سایر انواع کتابخانه ­ها دارد.
کتابخانه‌ها، و به خصوص کتابخانه‌های عمومی، امروزه دارای یک نقش کلیدی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جوامع بشری هستند. کتابخانه ­های عمومی به عنوان محیطی پویا، یکی از ابزارهای اصلی توسعه فرهنگی-اجتماعی در جوامع امروزی شناخته شده ­اند (اشرفی‌ریزی و کاظم‌پور، ۱۳۸۸).
از طرف دیگر، منابع و نیروهای انسانی از اجزاء جدایی ناپذیر و مهم برای پیشبرد اهداف سازمان‌ها می‌باشند و مطالعه و پژوهش در رابطه با این منابع در محیط کار به نسبت سایر منابع درون سازمانی اهمیت ویژه‌ای دارد (هارت، ۲۰۱۰). نهادهای فرهنگی و آموزشی در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر به پاسخگویی به نیازهای متعدد و روزافزون جامعه و کاربران خود نخواهند بود.
کتابداران کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌ی انسانی مهمی هستند که دارای نقش اساسی برای موفقیت این نهادها در انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهدافشان خواهند بود، در نتیجه مطالعه موضوعات مرتبط با این گروه جهت افزایش کارایی آن‌ ها امری گریزناپذیر است (کونتز و گوبین[۶]، ۲۰۱۰). با توجه به این که دو عامل بسیار مهم رضایت شغلی (اشرفی‌ریزی و کاظم‌پور، ۱۳۸۸) و استرس شغلی (باب‌الحوائجی و پاشازاده، ۱۳۸۹) بر عملکرد کارکنان و کتابداران در کتابخانه‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، شناخت و مطالعه عوامل و مؤلفه‌های مرتبط و تأثیرگذار بر این دو عامل جهت بهبود عملکرد کتابداران و پیشبرد اهداف سازمانی کتابخانه‌ها مسئله‌ای با اهمیت به نظر می‌رسد.
بسیاری از محققان بر این باورند که توفیق سازمان­ها در استفاده مؤثر از منابع انسانی به طور مستقیم متکی به علوم رفتاری کاربردی است. رفتار و نگرش­های کارکنان، عملکرد آن‌ ها را در محیط کار کنترل می­ کند و تمام عواملی که این رفتارها و نگرش­ها را دست‌خوش تغییر می­ کنند باید به نوعی مدیریت شوند تا منابع انسانی سازمان در کارهایشان موفق باشند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۸). از این رو، توجه به عامل انسانی در سازمان‌ها در علم مدیریت در دهه‌ های اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده است و انجام پژوهش-های مرتبط در این زمینه امری مهم در رشد کیفیت و کارایی سازمان‌ها محسوب می‌شود. در پی تلاش‌های صورت گرفته توسط هاثورن[۷] و پژوهشگران پس از او، مشکلات ناشی از عامل پیچیده انسان با عنوان کیفیت زندگی کاری مورد توجه واقع شده است که به بررسی شرایط واقعی مرتبط با کار و محیط کاری یک سازمان می‌پردازد (میرکمالی و نارنجی ثانی، ۱۳۸۷). کیفیت زندگی کاری، برنامه­ای جامع و گسترده است که مناسب بودن آن باعث بهبود وضعیت کارکنان و تقویت یادگیری آن‌ ها در محیط می‌شود و پایین بودن کیفیت زندگی کاری آن‌ ها تقریباً به همه کارمندان آسیب خواهند رساند.
رضایت شغلی و همچنین استرس شغلی از مهم­ترین متغیرهای سازمانی تأثیرگذار- چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم- بر عملکرد و رفتار کارکنان در محیط کار می­باشند. در وصف میزان اهمیت این متغیرها، همین بس که به تعداد فراوان تحقیقات، مطالعات، و نوشته­های مرتبط با رضایت و استرس شغلی اشاره شود. محیط کتابخانه ­ها- و مخصوصاً کتابخانه ­های عمومی- با وجود اشتراکات بسیار با فضاهای کاری دیگر شغل­ها، تفاوت­های متعددی با آن‌ ها دارد (بانگ[۸]، ۱۹۸۹). به علاوه، کین­مان[۹] (۱۹۹۸) اظهار می­دارد که استرس شغلی در میان پنج عامل اصلی مسائل بهداشتی مرتبط با کار در ایالات متحده قرار دارد؛ همچنین، حرفه­ی کتابداری و اطلاع­رسانی اکنون به یکی از حرفه­های پراسترس تبدیل شده است (آجالا، ۲۰۱۱). می­توان استنباط کرد که این مسئله نمی ­تواند تفاوت زیادی در مورد کشور ایران داشته باشد؛ از این رو پرداختن به مسائل و عواملی که بر این دو متغیر سازمانی تأثیرگذار هستند حائز اهمیت خاصی برای مدیران منابع انسانی در این سازمان­هاست. بنابراین، این پژوهش در صدد است تا تأثیر کیفیت زندگی کاری، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار سازمانی، بر روی این دو متغیر سازمانی را بررسی کند.

۱-۳. سؤالات پژوهش

۱-۳-۱. سؤالات کلی

 1. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌‌های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 2. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌‌های کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 3. کدام یک از مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری از طریق رگرسیون چندگانه قادر به پیش ­بینی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ­های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور می­باشند؟
 4. کدام یک از مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری از طریق رگرسیون چندگانه قادر به پیش ­بینی استرس شغلی کتابداران کتابخانه ­های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور می­باشند؟

۱-۳-۲. سؤالات جزئی

 1. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی پرداخت کافی و منصفانه با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 2. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی محیط ایمن و بهداشتی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 3. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی تأمین فرصت رشد و امنیت با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 4. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی قانون­گرایی در سازمان با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 5. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 6. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی فضای کلی زندگی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 7. آیا میان ضرایب همبستگی کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 8. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 9. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی توسعه قابلیت­های انسانی با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 10. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی پرداخت کافی و منصفانه با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 11. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی محیط ایمن و بهداشتی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 12. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی تأمین فرصت رشد و امنیت با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 13. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی قانون­گرایی در سازمان با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 14. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی وابستگی اجتماعی زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 15. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی فضای کلی زندگی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 16. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 17. آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی توسعه قابلیت­های انسانی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟
 18. آیا میان ضرایب همبستگی کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟

۱-۴. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

این پژوهش برای بررسی و تعیین تأثیر مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری کتابداران بر رضایت و استرس شغلی آن‌ ها در کتابخانه ­های عمومی شهر تهران انجام شده است. در حال حاضر هیچ پژوهش یا نتایج تجربی در زمینه ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت و استرس شغلی کتابداران در مقیاس مورد بررسی این پژوهش در دست نیست. از این رو، نتایج و ملاحظات حاصل از انجام این پژوهش می ­تواند بر روی استراتژی­ها و تصمیماتی که در دو سازمان مورد بررسی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­ها عمومی کشور) در رابطه با کتابخانه ­های عمومی اتخاذ می­ شود تأثیرگذار بوده و در نتیجه می ­تواند در بهبود وضعیت کاری کتابداران و در نهایت بهبود ارائه خدمات کتابخانه­ای کتابخانه ­های عمومی شهر تهران به کاربران مفید واقع شود.

۱-۵. قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش، از لحاظ جغرافیایی، مربوط به شهر تهران می­ شود. کتابخانه ­های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهر تهران، در این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند. از لحاظ زمانی، قلمرو این پژوهش محدود به نیمه اول سال ۱۳۹۱ شمسی است و داده ­های پژوهش در تابستان سال مذکور جمع­آوری خواهند شد؛ و در نهایت، این پژوهش محدود به کتابداران کتابخانه ­های عمومی (به عنوان یکی از انواع کتابخانه ­ها) می­باشد، بنابراین، با وجود آنکه نتایج بدست آمده مختص جامعه مورد بررسی است، اما امکان بسط آن به سایر کتابخانه ­های عمومی وجود دارد.

۱-۶. فرضیه‌های پژوهش

 1. بین مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور ارتباط مثبت وجود دارد.
 2. بین مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه ­های عمومی کشور ارتباط منفی وجود دارد.

۱-۷. متغیرهای مستقل و وابسته

به طور کلی، همان­طور که در عنوان آمده است، در این پژوهش سه متغیر مورد مطالعه قرار می­گیرند. متغیر کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه ­های عمومی وابسته به سازمان­های مورد مطالعه، به عنوان متغیر مستقل، و رضایت شغلی و استرس شغلی به عنوان متغیرهای وابسته در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هرچند، در برخی از تحقیقات متغیرهای رضایت و استرس شغلی به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ­اند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *