گفتار دوم : اراضی جنگلی ۲۸
گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه  ۲۸
گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ ۲۹
گفتار پنجم : اراضی کشت موقت  ۲۹
گفتار ششم : اراضی «بند ج» ۳۰
فصل دوم : الگوهای مالکیت اراضی در ایران  ۳۱
مبحث نخست : تحولات ارضی و ا لگوهای مالکیت در قبل از مشروطیت  .۳۱
مبحث دوم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت از مشروطیت تا سال ۱۳۳۹ .۳۲
گفتار اول : مالکیت خصوصی .۳۲
گفتار دوم : املاک دیوانی (املاک خالصه ) ۳۳
گفتار سوم : املاک درباری .۳۴
گفتار چهارم : مالکیت وقفی ۳۴
مبحث سوم : تحولات ارضی و الگوهای مالکیت از سال ۱۳۴۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی ۳۴
مبحث چهارم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت در دوره پس از انقلاب اسلامی۳۵
فصل سوم : اهداف و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی ۳۶
مبحث نخست : تعریف اصلاحات ارضی ۳۷
مبحث دوم : چگونگی پیدایش اصلاحات ارضی .۳۷
گفتار اول : سابقه تقسیم اراضی مزروعی ۳۸
گفتار دوم : روند تاریخی ایجاد اصلاحات ارضی ۳۸
مبحث سوم : اهداف اصلاحات ارضی .۳۹
گفتار اول : اهداف سیاسی  ۴۰
گفتار دوم : اهداف اجتماعی  .۴۰
گفتار سوم: اهداف اقتصادی  ۴۰
مبحث چهارم : لوایح اصلاحات ارضی  .۴۱
بخش سوم : مراحل اجرایی و نحوه صدور اسناد مالکیت اصلاحات ارضی
فصل اول : مرحله اول اصلاحات ارضی (تحدید مالکیت ها ) .۴۴
مبحث نخست : روند اجرایی ۴۴
مبحث دوم : نحوه خرید املاک  .۴۵
مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت . ۴۷
فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی .۴۸
مبحث نخست : روند اجرایی ۴۸
گفتار اول : شق اجاره  .۴۸
گفتار دوم : شق فروش به تراضی ۴۹
گفتار سوم : شق تقسیم  ۵۰
گفتار چهارم : شق تشکیل حق ریشه زارعین  ۵۰
گفتار پنجم : شق تشکیل واحد سهامی زراعی ۵۱
فصل سوم : مرحله سوم اصلاحات ارضی .۵۲
مبحث نخست : روند اجرایی ۵۲
گفتار اول : شق فروش ۵۲
گفتار دوم : شق تقسیم  ۵۳
فصل چهارم : شورای اصلاحات ارضی  ۵۶
مبحث نخست : اهداف و وظایف .۵۶
مبحث دوم : روند اجرایی  ۵۸
فصل پنجم : اصلاحات ارضی از دیدگاه فقها  .۶۱
مبحث نخست : علت مخالفت روحانیون با اصلاحات ارضی ۶۲
مبحث دوم : فتاوی فقها و مراجع تقلید راجع به اصلاحات ارضی .۶۳
گفتار اول : فتوای آیت الله سید ابوالقاسم خویی .۶۳
گفتار دوم : فتوای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی  ۶۴
گفتار سوم : فتوای حضرت امام خمینی (ره) .۶۴
مبحث سوم : اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی ۶۵
بخش چهارم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در حقوق موضوعه
فصل اول : بررسی و تشریح اسناد اصلاحات ارضی  ۶۹
مبحث نخست : اعتباد اسناد اصلاحات ارضی ۶۹
گفتار اول : ارزش محتویات اسناد اصلاحات ارضی .۶۹
گفتار دوم : ارزش مندرجات اسناد اصلاحات ارضی ۷۱
مبحث دوم : اوصاف و ویژگی اسناد اصلاحات ارضی ۷۱
گفتار اول : اوصاف شکلی ۷۲
گفتار دوم : اوصاف ماهوی ۷۳
فصل دوم : بررسی ماهوی اسناد اصلاحات ارضی ۷۳
مبحث نخست : ماهیت حقوقی اسناد اصلاحات ارضی ۷۴
مبحث دوم : جایگاه اسناد مشتمل بر رهن در قوانین  ۷۵
مبحث سوم : شرح و بررسی ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ .۷۹
فصل سوم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم  .۸۴
مبحث نخست : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم حقوقی و کیفری ۸۴
گفتار اول : دلایل عدم پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  ۸۶

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *