2-12-2- روش های اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 49

2-13- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 50

2-14- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 53

2-15- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 56

2-15-1- تجسم طرح 57

2-15-2- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی 57

2-15-3- برنامه ریزی تجهیز کارگاه 58

2-15-4- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت 58

2-15-5- تخمین هزینه ساخت 59

2-15-6- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان 59

2-15-7- هماهنگی بین سیستم ها 59

2-15-8- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی 60

2-15-9- پیش ساختگی 60

2-15-10- بهره برداری و نگهداری 61

2-16- چالشهای پیش روی سیستم BIM 61

2-17- هزینه های بکارگیری تکنولوژی BIM 62

2-18- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM 63

2-19- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان 65

2-20- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی 65

2-21- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها 68

2-22- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت 70

2-23- خواص مدلسازی ساختمان با بهره گرفتن از سیستم BIM 73

2-24- خلاصه فصل 74

3.فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله 75

3-1- مقدمه 76

3-2- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 76

بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها 76

3-3- تعریف مفاهیم و متغیرها 76

3-3-1- متغیر کمی 77

3-3-2- متغیر کیفی 77

3-3-3- جامعه و نمونه آماری 77

3-3-4- روش های برآورد حجم نمونه 78

3-4- جمع آوری داده ها 79

3-4-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود 79

3-4-2- مصاحبه 80

3-4-3- پرسشنامه 81

3-5- پردازش و تفسیر داده ها 82

3-6- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 83

3-7- ابزار گردآوری داده ها 83

3-7-1- جامعه آماری 83

3-7-2- پرسشنامه 84

  1. فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 85

4-1- مقدمه 86

4-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 86

4-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با بهره گرفتن از BIM 87

4-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با بهره گرفتن از BIM 89

4-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با بهره گرفتن از BIM 92

4-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با بهره گرفتن از BIM 94

4-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با بهره گرفتن از BIM 96

4-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با بهره گرفتن از BIM 98

4-2-7- تحلیل مصرف انرژی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان 99

4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه 102

4-4- یافته های توصیفی 102

4-4-1- روایی و پایایی ابزار 102

4-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی 103

4-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی 106

4-4-4- مدیریت تغییرات با بهره گرفتن از BIM 112

4-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان 119

4-4-6- آزمون فرضیات 121

5.فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادها 129

5-1- مقدمه 130

5-2- جمع بندی 130

5-2-1- مزیتهای BIM 131

5-2-2- فواید استفاده از تکنولوژی 133

5-3- تاثیر مدیریت فرایند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 134

5-3-1- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی 135

5-4- فرضیه‏های تحقیق 137

5-1- نتیجه گیری 138

5-2- سخن آخر 138

5-3- ارائه پیشنهادها 139

مراجع 141

پیوست‌ها 146

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات 21

شکل 2-2 نمودار پیگیری دوباره کاری ها 25

شکل 2-3 توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل. 34

شکل 2-4 مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) 36

شکل 2-5 الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی 37

شکل 2-6 مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 39

شکل 2-7 فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM 43

شکل 2-8 بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI) 45

شکل 2-9 ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با بهره گرفتن از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004) 46

شکل 2-10 بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC) 48

شکل 2-11 مقایسه بین روش های مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21]. 51

شکل 2-12 طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 54

شکل 2-13 ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM 54

شکل 2-14 استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction) 56

شکل 2-15 مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM) 70

شکل 4-1 طراحی آسمان خراش دیجیتال با بهره گرفتن از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با بهره گرفتن از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرایندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند. 88

شکل 4-2 نمونه هایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با بهره گرفتن از BIM 90

شکل 4-3 شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified  تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود. 91

شکل 4-4 بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با بهره گرفتن از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 93

شکل 4-5 طراحی اولیه صورت گرفته با بهره گرفتن از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی 96

شکل 4-6 مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit  تولید میشود 97

شکل 4-7 نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان 104

شکل 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 107

شکل 4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 108

شکل 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 109

شکل 4-11 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 110

شکل 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 111

شکل 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112

شکل 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 115

شکل 4-15 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیت‌های سیستم جدیدBIM 116

شکل 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 118

شکل 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 121

شکل 4-18 رابطه میزان آشنایی با  BIM  با مشکلات فعالیت اجرایی 127

شکل 4-19 رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM  با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 128

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 مراحل، منابع و اثرات تغییر 30

جدول 2-2 گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 52

جدول 2-3 نرم افزارهای مورد استفاده در BIM 64

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir