۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات ۷۷
۳-۵- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۷۷
۳-۵-۱ پایایی تحقیق. ۷۸
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات ۷۹
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۳-۸- محدودیت های تحقیق. ۷۹
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱-  توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های عمومی) ۸۲
۴-۱-۱-  وضعیت جنسی آزمودنی ها ۸۲
۴-۱-۲-  وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها ۸۳
۴-۱-۳-  وضعیت میزان تحصیلات مادر آزمودنی ها ۸۴
۴-۱-۴-   وضعیت تحصیلات پدران آزمودنی ها ۸۵
۴-۱-۵-  وضعیت  متغیرشاغل بودن مادران آزمودنی ها ۸۶
۴-۱-۶-  وضعیت  متغیرشاغل بودن پدران آزمودنی ها ۸۷
۴-۱-۷-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها ۸۸
۴-۲- بررسی نرمالیته بودن متغیر ها ۸۹
۴-۳-  بررسی فرضیه های تحقیق. ۹۰
۴-۳-۱-  فرضیه اول تحقیق. ۹۰
۴-۳-۲-  فرضیه دوم تحقیق. ۹۱
۴-۳-۳-  فرضیه سوم تحقیق. ۹۲
۴-۳-۴-  فرضیه چهارم تحقیق. ۹۳
۴-۳-۵-  فرضیه پنجم تحقیق. ۹۴
۴-۴- بررسی فرضیات فرعی. ۹۴
۴-۴-۱- فرضیه فرعی اول. ۹۴
۴-۵  خلاصه فصل. ۹۶
فصل پنجم – بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
۵-۱- تفسیر داده ها ۹۸
۵-۲- ارائه ی پیشنهادات ۹۹
منابع
منابع فارسی ۱۰۱
پیوست
پرسشنامه ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                                         صفحه
جدول ۳-۱ جدول پایایی متغیر جامعه پذیری. ۷۹
جدول۴-۱- توزیع فراوانی وضعیت جنسی آزمودنی ها ۸۲
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها ۸۳
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات مادران آزمودنی ها ۸۴
جدول ۴-۴-توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پدران  آزمودنی ها ۸۵
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی متغیر  شاغل بودن مادران آزمودنی ها ۸۶
جدول  ۴-۶- وضعیت اشتغال پدران آزمودنی ها ۸۷
جدول ۴-۷-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها ۸۸
جدول ۴-۸- آماره های تست نرمالیته شاپیرو-ویلک مربوط به متغیر جامعه پذیری کودکان در مهدکودک های شهرستان بندرعباس   ۹۰
جدول۴-۹- آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر فرایند جامعه پذیری کودکان. ۹۱
جدول۴-۱۰-آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان. ۹۲
جدول۴-۱۱- .آزمون تی تک نمونه ای برای استفاده مهدکودک ها از روش های علمی جامعه شناختی. ۹۲
جدول۴-۱۲- آزمون تی تک نمونه ای برای استفاده مهدکودک ها از روش های روانشناختی و تربیتی. ۹۳
جدول۴-۱۳-آزمون تی تک نمونه ای برای مواجه بودن مهدکودک ها با مشکلات در جامعه پذیری کودکان. ۹۴
جدول  ۴-۱۴-تفاوت بین فراوانی ها در تحصیلات مادر در فرستادن کودک به مهدکودک. ۹۵
جدول  ۴-۱۵- تفاوت بین فراوانی ها در شاغل بودن مادر در فرستادن کودک به مهدکودک. ۹۶
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                         صفحه
نمودار۴-۱- درصد فراوانی وضعیت جنس آزمودنی ها ۸۲
نمودار۴-۲-درصد فراوانی وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها ۸۳
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات مادران آزمودنی ها ۸۴
نمودار۴-۴- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پدران آزمودنی ها ۸۵
نمودار  ۴-۵- وضعیت اشتغال مادران آزمودنی ها ۸۶
نمودار  ۴-۶-وضعیت اشتغال پدران آزمودنی ها ۸۷
نمودار ۴-۷-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها ۸۹
 
چکیده:
جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند.این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد  و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و .در آن نقش دارند.ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان ۳ تا ۴ ساله در شهر بندر عباس پرداخته ایم.روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۰/۰ بدست آمده می باشد.در پایان با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر بندر عباس بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر بندر عباس از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر بندر عباس در فرایند جامعه پذیری،کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *