۲-۳صادرات و ضرورت آن   ۱۹

۲-۴مزایای صادرات ۲۱

۲-۵انواع صادرات ۲۲

۲-۵-۱صادرات مستقیم. ۲۲

۲-۵-۲صادرات غیرمستقیم. ۲۴

۲-۶بازاریابی صادرات. ۲۵

۲-۷عملکرد صادرات ۲۷

۲-۸ابعاد عملکرد صادرات   ۲۹

۲-۸-۱رویکردهای مطرح ابعاد عملکرد صادرات ۳۰

۲-۹معیارهای سنجش عملکرد صادراتی ۳۱

۲-۹-۱عملکرد مالی ۳۴

۲-۹-۲عملکرد استراتژیک ۳۴

۲-۹-۳ رضایت مدیر از عملکرد صادراتی ۳۵

۲-۱۰عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات   ۳۵

۲-۱۰-۱تحقیقات انجام‌گرفته در داخل کشور ۳۶

۲-۱۰-۱-۱حقیقی و همکاران(۱۳۸۷)۳۶

۲-۱۰-۱-۲محمدیان و همکاران(۱۳۹۲).۳۷

۲-۱۰-۲تحقیقات انجام‌گرفته در خارج. ۴۰

۲-۱۰-۲-۱دوموسوگلو و همکاران ( ۲۰۱۲ ).۴۱

۲-۱۰-۲-۲مدل لئونیدو و همکاران(۲۰۰۲).۴۱

۲-۱۰-۲-۳مدل هاهتی و همکاران(۲۰۰۵)۴۲

۲-۱۰-۲-۴مدل کاووسگیل و زو(۱۹۹۴).۴۳

۲-۱۱گرایش کارآفرینانه. ۴۴

۲-۱۱-۱ابعاد گرایش کارآفرینانه. ۴۵

۲-۱۱-۱-۱ریسک‌پذیری۴۷

۲-۱۱-۱-۲رویکرد نوآورانه.۴۷

۲-۱۱-۱-۳پیشگامی.۴۸

۲-۱۱-۲روش‌های اندازه‌گیری گرایش کارآفرینانه. ۴۹

۲-۱۲تعهد سازمانی. ۵۰

۲-۱۲-۱ابعاد تعهد سازمانی ۵۲

۲-۱۲-۱-۱تعهد عاطفی.۵۲

۲-۱۲-۱-۲تعهد مستمر.۵۳

۲-۱۲-۱-۳تعهد هنجاری۵۳

۲-۱۲-۲مدل سه‌جزئی تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۱) ۵۳

۲-۱۳عملکرد نوآوری ۵۵

۲-۱۳-۱ضرورت عملکرد نوآوری ۵۶

۲-۱۳-۲شاخص‌های عملکرد نوآوری ۵۶

۲-۱۳-۲-۱نوآوری در فرایند۵۷

۲-۱۳-۲-۲نوآوری سازمانی.۵۸

۲-۱۳-۲-۳نوآوری در محصول.۵۹

۲-۱۴ قابلیت یادگیری سازمانی ۶۰

۲-۱۴-۱یادگیری ۶۰

۲-۱۴-۲یادگیری سازمانی ۶۱

۲-۱۴-۳قابلیت یادگیری سازمانی ۶۲

۲-۱۴-۴ضرورت یادگیری سازمانی ۶۳

۲-۱۴-۵فرایند یادگیری سازمانی ۶۴

۲-۱۴-۵-۱اکتساب /خلق اطلاعات.۶۴

۲-۱۴-۵-۲تعبیر و تفسیر/ انتقال اطلاعات.۶۵

۲-۱۴-۵-۳به‌کارگیری اطلاعات/ ایجاد دانش.۶۵

۲-۱۴-۵-۴نهادینه کردن دانش۶۵

۲-۱۴-۶ابعاد(مؤلفه‌های)قابلیت یادگیری سازمانی ۶۶

۲-۱۴-۶-۱تعهد مدیریت..۶۷

۲-۱۴-۶-۲دید سیستمی...۶۷

۲-۱۴-۶-۳فضای باز و آزمایشگری..۶۸

۲-۱۴-۶-۴انتقال و یکپارچه‌سازی دانش۶۹

۲-۱۵ظرفیت جذب دانش. ۷۰

۲-۱۵-۱پیش‌نیازهای ظرفیت جذب دانش. ۷۲

۲-۱۵-۲ابعاد ظرفیت جذب دانش. ۷۳

۲-۱۵-۲-۱مدل ظرفیت جذب دانش زهرا و جورج۷۵

۲-۱۶ پیشینه تحقیق ۷۶

۲-۱۶-۱گرایش کارآفرینانه و عملکرد صادرات ۷۶

۲-۱۶-۲گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآوری ۷۸

۲-۱۶-۳گرایش کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی ۸۰

۲-۱۶-۴گرایش کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش. ۸۲

۲-۱۶-۵تعهد مستمر و عملکرد صادرات ۸۳

۲-۱۶-۶تعهد عاطفی و عملکرد نوآوری ۸۶

۲-۱۶-۷تعهد عاطفی و قابلیت یادگیری سازمانی ۸۸

۲-۱۶-۸عملکرد نوآوری و عملکرد صادرات ۹۱

۲-۱۶-۹ظرفیت جذب دانش و عملکرد صادرات ۹۳

۲-۱۶-۱۰قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد صادرات ۹۵

۲-۱۷ نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ۹۸

۲-۱۷-۱مدل مفهومی تحقیق ۱۰۰

۳-فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق. ۱۰۳

۳-۱مقدمه. ۱۰۳

۳-۲روش تحقیق. ۱۰۴

۳-۲-۱هدف تحقیق ۱۰۴

۳-۲-۲نحوه گردآوری داده‌ها ۱۰۴

۳-۳فلسفه پژوهش. ۱۰۵

۳-۴جامعه آماری تحقیق ۱۰۶

۳-۴-۱نمونه آماری تحقیق ۱۰۶

۳-۴-۲قلمرو مکانی تحقیق ۱۰۷

۳-۴-۳قلمرو زمانی تحقیق ۱۰۷

۳-۵متغیرهای تحقیق ۱۰۷

۳-۶ابزار گردآوری داده‌های تحقیق ۱۰۸

۳-۶-۱پرسشنامه حضوری ۱۰۹

۳-۶-۲تشریح پرسش‌نامه. ۱۱۰

۳-۶-۲-۱سؤالات جمعیت شناختی ۱۱۰

۳-۶-۲-۲سؤالات تخصصی.۱۱۰

۳-۷روایی و پایایی پرسش‌نامه. ۱۱۲

۳-۷-۱روایی پرسشنامه. ۱۱۲

۳-۷-۲پایایی پرسشنامه. ۱۱۲

۳-۸تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۱۵

۳-۸-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۱۱۵

۳-۸-۲آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۱۶

۳-۸-۳آزمون تی ۱۱۶

۳-۸-۴آزمون دوجمله‌ای ۱۱۷

۳-۸-۵مدل معادلات ساختاری ۱۱۸

۴-فصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق. ۱۲۰

۴-۱مقدمه. ۱۲۰

۴-۲تحلیل توصیفی یافته ‏های تحقیق ۱۲۱

۴-۲-۱جنسیت پاسخ‏دهندگان. ۱۲۱

۴-۲-۲ سن پاسخ‌دهندگان. ۱۲۲

۴-۲-۳وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان. ۱۲۳

۴-۲-۴پست سازمانی پاسخ‏دهندگان. ۱۲۵

۴-۲-۵سابقه کار پاسخ‏دهندگان. ۱۲۶

۴-۲-۶سال تأسیس شرکت ۱۲۷

۴-۲-۷سابقه صادراتی شرکت ۱۲۸

۴-۲-۸کشورهای مقصد صادرات ۱۲۹

۴-۲-۹توصیف کمی متغیرهای تحقیق ۱۳۰

۴-۲-۱۰توصیف کیفی متغیرهای تحقیق ۱۳۰

۴-۳تحلیل استنباطی یافته ‏های تحقیق ۱۳۴

۴-۳-۱بررسی فرض نرمال. ۱۳۴

۴-۳-۲همبستگی میان متغیرها ۱۳۶

۴-۳-۳آزمون مدل تحقیق ۱۳۷

۴-۳-۴ بررسی وضعیت متغیرها در شرکت‏ها ۱۴۵

۵-فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۵۰

۵-۱مقدمه. ۱۵۰

۵-۲بحث و نتیجه‌گیری ۱۵۰

۵-۲-۱نتایج به‌دست‌آمده از اطلاعات جمعیت شناختی ۱۵۰

۵-۲-۱-۱اطلاعات عمومی پاسخ‌دهندگان۱۵۰

۵-۲-۱-۲اطلاعات عمومی شرکت‌ها۱۵۱

۵-۲-۲نتایج به‌دست‌آمده از آمار استنباطی ۱۵۱

۵-۳مدل نهایی تحقیق ۱۶۶

۵-۴پیشنهادها ۱۶۷

۵-۴-۱پیشنهادهای کاربردی ۱۶۷

۵-۴-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۷۰

۵-۵    محدودیت‌های پژوهش. ۱۷۱

منابع و مأخذ.۱۷۲

منابع فارسی۱۷۳

منابع انگلیسی.۱۸۱

پیوست­ها.۱۹۳

پیوست الف) پرسش­نامه.۱۹۴

پیوست ب) خروجی داده ­های تحقیق.۱۹۹

چکیده انگلیسی.۲۱۴

 • مقدمه

زمانی خوداتکایی لازمه استقلال کشورها محسوب می‌شد، اما امروزه حضور فعال و قدرتمند در عرصه‌های اقتصادی جهان لازمه عزت و استقلال کشورها محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که دادوستد با کشورهای خارجی امری کاملاً ضروری است و نمی‌توان کشوری را یافت که صد درصد مستقل از این تجارت باشد. در نظام تجارت جهانی، دولت‌ها بیش از گذشته فعال‌شده‌اند و تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های متنوعی منابع خود را تأمین کنند. در میان این سیاست‌ها، مرسوم‌ترین و ابتدایی‌ترین راه ورود به بازار بین‌المللی، صادرات است.

صادرات معمول‌ترین راه پیش روی شرکت‌ها برای شروع فعالیت‌های بازاریابی در خارج از کشور می­باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش‌های بین‌المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف، شرکت‌های خود را به صادرات تشویق می‌کنند؛ زیرا این فعالیت مهم، اشتغال را در داخل کشور آن‌ ها افزایش، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‌بخشد. شرکت‌ها به دلیل علاقه‌مندی به رشد و توسعه و فشار رقابتی، تلاش‌های فراوانی را جهت افزایش صادرات انجام می‌دهند. دراین‌بین افزایش صادرات مواد غذایی به‌عنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی به جهت لزوم خروج از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، ورود به بازار اقتصاد جهانی، استفاده از پتانسیل‌های کشور در تولید مواد غذایی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. در این راستا؛ دولت باید در جهت تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی گام بردارد تا به بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها کمک نماید.

 • تعریف مسأله

صادرات فرصت‌های رشد و توسعه را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند و با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می‌تواند به سطح بالاتری از تولید برسد. این امر باعث کاهش بهای تمام‌شده واحد و دستیابی به نرخ‌های سود بالاتر می‌شود. صادرات فرصت‌های ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، به‌علاوه به شرکت اجازه بهره‌برداری از نرخ‌های رشد متفاوت در بازارهای متفاوت را داده و وابستگی شرکت به یک بازار خاص را کاهش می‌دهد. صادرات فرصت یادگیری به‌واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می‌شود شرکت توانایی بقا در محیط‌های غیر آشنا و غریبه را کم‌کم به دست آورد(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۹).

عملکرد صادرات[۱] موتور رشد اقتصادی کشور و هم‌چنین برای کسب مزیت رقابتی مهم می­باشد. عملکرد صادراتی به حوزه‌ای اشاره دارد که شرکت به اهداف استراتژیک خود دست می‌یابد؛ مثل بهبود رقابت‌پذیری، افزایش سهم بازار و تقویت موقعیت استراتژیک. رضایت مدیر هم در رابطه با عملکرد صادراتی در برابر رقبای اصلی به‌عنوان مزیت محسوب می‌شود (تاینی و شارون[۲]، ۲۰۱۱). از طرفی عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرح‌ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می‌شود (مشبکی و همکاران، ۱۳۹۱).

صادرات در مقایسه با روش‌های دیگر ورود به بازارهای خارجی به منابع کمتری نیاز دارد و تا حد زیادی بر عملکرد کلی شرکت‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت‌ها به دلیل نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها بازی می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به نقش صادرات در افزایش تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و درنتیجه افزایش سطح اشتغال، تعادل تراز پرداخت­ها، ایجاد درآمد قابل‌توجه و ورود ارز به داخل کشور و درنتیجه باثبات شدن پول کشور، بالا رفتن استاندارد زندگی، موضوع صادرات و عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها در صنایع مختلف، امری حیاتی برای کشورها می‌باشد که باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.

مسأله مهم در اینجا این است که چگونه می‌توان ‌یک صادرکننده موفق بود؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی به بررسی عواملی که برای صادرات شرکت‌ها حیاتی هستند، پرداخت (فرناندز و آلگره[۳]، ۲۰۱۵).

درزمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات در ایران و در سطح بین‌الملل تحقیقاتی انجام‌شده است که در زیر به چند مورد از آن‌ ها اشاره می­ شود.

ابی و اسلاتر[۴](۱۹۸۹) متغیرهای مربوط به عملکرد صادرات را به چهار دسته تقسیم می­ کنند:۱) ویژگی‌های شرکت (اندازه شرکت، تعهد مدیریتی، ادراک مدیریت) ۲) صلاحیت‌های شرکت (فناوری، دانش بازار، برنامه‌ریزی بازار، سیاست‌گذاری صادرات، سیستم‌های کنترل کیفیت، مهارت‌های ارتباطی) ۳) استراتژی صادرات (انتخاب بازار، استفاده از واسطه‌ها، آمیخته کالا، توسعه کالا، ارتقاء، قیمت‌گذاری) ۴) محیط خارجی.

در طبقه‌بندی دیگری این عوامل شامل: ۱) صلاحیت‌های شرکت (سابقه صادرات) ۲) ویژگی‌های شرکت (اندازه شرکت) ۳) سطح درک شده از موانع صادراتی۴) استراتژی بازاریابی صادرات و۵) انگیزه برای صادرات، است (دن[۵] و همکاران،۲۰۰۰).

لئونیدو[۶] و همکاران (۲۰۰۲) با بررسی سی‌وشش پژوهش تجربی، عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دسته‌بندی کرده‌اند. این عوامل عبارت‌اند از: عوامل مدیریتی (شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصه‌ های مربوط به تصمیم گیران شرکت‌های صادراتی)، عوامل سازمانی (عناصر مرتبط با مشخصه‌ ها، عملیات، منابع و اهداف سازمان )، عوامل محیطی (فاکتورهایی که محیط عملیاتی و کلان شرکت‌های صادرکننده را شکل می‌دهند)، هدف‌گیری بازارهای صادراتی ( شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بین‌المللی)، متغیرهای آمیخته بازاریابی (استراتژی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع).

به‌منظور بررسی تأثیر برنامه‌های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها، یک پژوهش پیمایشی و علّی توسط حسنقلی پور و همکاران (۱۳۸۹) در محدوده صنعت برق ایران انجام‌شده است. نتایج تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که آگاهی و استفاده از برنامه‌های تشویق صادرات در ایران به‌طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت‌ها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل گامی است مؤثر برای بررسی نقاط قوت و ضعف موجود به‌منظور تقویت صادرات مواد غذایی. همان­گونه که نشان داده شد، تحقیقات مختلفی درزمینه شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است. در هرکدام از این تحقیقات، متغیرهایی ارائه‌شده‌اند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده ­اند. در این پژوهش سعی خواهد شد تا با بهره گرفتن از مدل مفهومی ارائه‌ شده که از مقاله فرناندز و آلگره (۲۰۱۵) اقتباس‌شده است به بررسی گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی در ایران بپردازیم. هم­چنین سعی بر این است که با بررسی تأثیر هرکدام از متغیرهای موردمطالعه بر عملکرد صادرات، شرایطی را جهت بهبود وضعیت صادرات مواد غذایی کشور ایجاد نمود.

در مقاله فرناندز و آلگره (۲۰۱۵) به بررسی متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و متغیرهای میانجی مانند عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر شدت صادرات پرداخته شده است. در این تحقیق به بررسی همزمان دو متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی و متغیرهای مداخله‌گر؛ ظرفیت جذب دانش، عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات پرداخته می‌شود و سعی بر توسعه مدل فرناندز و آلگره با اضافه کردن متغیرهای تعهد سازمانی و ظرفیت جذب دانش و عملکرد صادرات به‌جای شدت صادرات بوده است. سازمان­ها برای حضور مؤثر در محیط پیچیده کسب‌وکار امروزی، نیازمند کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار برای بقا و تأمین خواسته‌های ذینفعان خود هستند. دو دیدگاه اصلی در مدیریت استراتژیک، عملکرد سازمان­ها را به عوامل متفاوتی نسبت می‌دهند. درحالی‌که طرفداران رویکرد مبتنی بر بازار، عواملی چون قدرت چانه‌زنی و موقعیت انحصاری را عامل برتری رقابتی می­دانند. رویکرد مبتنی بر منابع، عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیت­های سازمان­ها می­داند. از بین منابع سازمانی، دانش، مهم­ترین آن­ها قلمداد شده است.

یکی از مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی، مفهوم ظرفیت جذب دانش است که به‌عنوان توانایی یک سازمان در شناسایی، کسب و به‌کارگیری اطلاعات خارج از سازمان در فرایندها و محصولات نهایی خود تعریف می­ شود. در این تحقیق به دلیل شناسایی اطلاعات مربوط به مشتریان و بازارهای خارجی، ذخیره­سازی در پایگاه دانش مشتریان و به‌روزرسانی این اطلاعات، بررسی قابلیت ظرفیت جذب دانش در شرکت­های مواد غذایی جهت توسعه صادرات این بخش موردتوجه می­باشد.

هم­چنین ازآنجایی‌که تعهد مدیران به صادرات از طریق شناخت مشتریان و بازارهای خارجی و برقراری ارتباط با آن­ها باعث تبادل اطلاعاتی و یکپارچگی عملیاتی سازمان می­ شود و به‌عنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی، به کشور جهت خروج از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک می­ کند؛ باید در سازمان‌ها موردتوجه ویژه قرار گیرد. ازاین‌رو در این مطالعه بر آن شدیم تا علاوه بر گرایش کارآفرینانه که در مدل فرناندز و آلگره موردبررسی قرارگرفته است به بررسی اثر تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات هم بپردازیم.

 • ضرورت تحقیق

در جهان امروز توسعه تجارت خارجی بخصوص صادرات که از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها محسوب می­گردد، مفهوم تازه­ای یافته و در اقتصاد کشورها دارای جایگاه مهمی است و از آن به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه نام می­برند. صادرات در ساختار اقتصادی امری پایه‌ای است و هر اقتصادی که بتواند در یک مبادله قرار گیرد، پویایی خود را نشان می­دهد. بنابراین، نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی در دوران گذر صنعتی برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، ضرورت شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و تصمیم شرکت‌ها در صنایع مختلف به صادرات و ورود به بازارهای بین‌الملل، بیش از گذشته احساس می­ شود (همدانی،۱۳۹۲).

از طرفی صنایع غذایی و تبدیلی به‌عنوان صنایعی وابسته به محصولات کشاورزی ازجمله مهم‌ترین گروه­های صنعتی است که می‌تواند در توسعه‌ی اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، نقش کارآمدی ایفاء کند. از دلایل این امر، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، وجود نیروی کار ارزان، سرمایه‌گذاری و ارزبری کم موردنیاز این محصولات می‌باشد. ایجاد این صنایع می‌تواند در افزایش ارزش‌افزوده‌ی محصولات کشاورزی تأثیر ویژه‌ای داشته  باشد و ارزش صادرات این بخش را نیز افزایش دهد. لذا بررسی عامل‌های کارآمد بر عرضه‌ی صادرات صنایع غذایی، امری ضروری به نظرمی­رسد(ترکمانی و ذوقی پور، ۱۳۸۷).

در هیچ‌یک از مطالعات صورت گرفته در موردبررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد صادرات به تأثیر نقش گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات به‌طور همزمان توجه نشده است. به همین دلیل در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر این عوامل درون‌سازمانی بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی بررسی شود و هم­چنین این تأثیرات باهم مورد مقایسه قرار گیرند تا مشخص گردد که کدام‌یک از این عوامل به بهبود عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی کمک بیشتری می کند.

 • سوا لات تحقیق
 1. چه عوامل درون‌سازمانی برافزایش عملکرد صادرات شرکت اثرگذار هستند؟
 2. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادرات چگونه است؟
 3. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری چگونه است؟
 4. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر ظرفیت جذب دانش چگونه است؟
 5. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر قابلیت یادگیری سازمانی چگونه است؟
 6. تأثیر تعهد مستمر بر عملکرد صادرات در بازارهای بین‌المللی چگونه است؟
 7. تأثیر تعهد عاطفی بر عملکرد نوآوری چگونه است؟
 8. تأثیر تعهد عاطفی بر قابلیت یادگیری سازمانی چگونه است؟
 9. تأثیر عملکرد نوآوری بر عملکرد صادرات چگونه است؟
 10. تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد صادرات چگونه است؟
 11. تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات چگونه است؟
  • اهداف تحقیق
 • طراحی و توسعه مدل عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت‌های مواد غذایی؛
 • بررسی نقش میانجی عوامل عملکرد نوآوری، ظرفیت جذب دانش و قابلیت یادگیری سازمانی؛
 • ارائه راهکارهای مدیریتی به‌منظور ارتقاء عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدی مواد غذایی؛
  • فرضیه‌های تحقیق

فرضیه ۱: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه ۲: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.

فرضیه ۳: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه ۴: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر ظرفیت جذب دانش دارد.

فرضیه ۵: تعهد مستمر تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه ۶: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.

فرضیه ۷: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

فرضیه ۸: عملکرد نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه ۹: ظرفیت جذب دانش تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

فرضیه ۱۰: قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.

[۱] Export Performance

[۲] Theingi and Sharon

[۳] Ferna´ndez&  Alegre

[۴] Aaby and Slater

[۵] Dean

[۶] Leonidou

 • مواد و روش انجام تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- توسعه‌ای و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، از روش­های کتابخانه­ای و پیمایشی استفاده می­گردد که روش پژوهش پیمایشی مربوط به زمان حال بوده و در آن با گردآوری داده‌ها و اطلاعات درباره شرایط فعلی به شناخت بهتر و کامل‌تری از وضع موجود می­رسیم. روش کتابخانه­ای عمدتاً به‌منظور مطالعه ادبیات موضوع، بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته مورداستفاده قرار می­گیرد. به‌منظور جمع­آوری داده ­های تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات و با کمک خبرگان طراحی و تدوین خواهد شد. به‌منظور تنظیم، تجزیه‌وتحلیل، محاسبات آماری، پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش، نرم‌افزارهای SPSS و PLSبه کار گرفته خواهد شد.

 • جامعه آماری

جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق شرکت‌های فعال صادراتی در صنعت مواد غذایی شهر تهران می­باشد. نمونه آماری تحقیق بخشی از جامعه آماری فوق است که از طریق تعیین حجم نمونه مشخص می­گردد.

 • روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

برای تجزیه‌وتحلیل داده ­های این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)[1] استفاده می‌گردد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری کلی و بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی”[۲] است که به پژوهشگر امکان می­دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به‌طور هم‌زمان مورد آزمون قرار دهد و به بررسی هم‌زمان روابط بین متغیرهای مختلف بپردازد. اهمیت این تکنیک در پژوهش‌های علوم انسانی ازآنجاست که غالباً در این حوزه از مطالعات، پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف در قالب مدل یا شبکه‌ای از روابط می‌پردازند؛ بنابراین آن­ها، مبتنی بر فرضیه‌های خود در مورد روابط بین متغیرها، شمای کلی از این ‌روابط را در قالب مدلی از پیش‌ساخته طراحی می‌نمایند (علوی، ۱۳۹۲).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *