۱-۱۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش   ۲۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- فناوری اطلاعات    ۳۱

۲-۱-۱- مقدمه    ۳۱

۲-۲- تعریف فناوری اطلاعات    ۳۳

۲-۲-۱- فناوری (تکنولوژی) چیست؟    ۳۳

۲-۲-۲- اطلاعات چیست؟    ۳۴

۲-۳- مفهوم فناوری اطلاعات  .  ۳۶

۲-۴- تعریف جامع    ۳۸

۲-۵- اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان    ۴۰

۲-۶- مزایای فناوری­های اطلاعات برای سازمان­ها    ۴۲

۲-۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات  .  ۴۴

۲-۸- سیستم­های اطلاعاتی    ۴۵

۲-۸-۱- انواع سیستم­های اطلاعاتی    ۴۶

۲-۸-۲- سیستم­های سطح عملیاتی  .  ۴۶

۲-۸-۳- سیستم­های سطح دانشی    ۴۷

۲-۸-۴- سیستم­های سطح مدیریت  .  ۴۷

۲-۸-۵- سیستم­های سطح استراتژیک    ۴۸

۲-۸-۶- پایگاه داده  .  ۴۹

۲-۸-۷- سیستم پردازش عملیات (TPS)  .  ۵۰

۲-۸-۸- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  .  ۵۱

۲-۸-۹- سیستم پشتیبانی تصمیم ­گیری (DSS)  .  ۵۱

۲-۸-۱۰- سیستم­های خبره (ES)    ۵۲

۲-۹- بکارگیری فناوری اطلاعات  .  ۵۲

۲-۹-۱- سخت افزار    ۵۴

۲-۹-۲- نرم افزار  .  ۵۴

۲-۹-۳- شبکه­ ها    ۵۶

۲-۹-۴- ارتباطات    ۵۶

۲-۱۰- هزینه­ های کیفیت    ۵۷

۲-۱۰-۱- مقدمه  .  ۵۷

۲-۱۱- تاریخچه­ای از هزینه­ های کیفیت    ۶۰

۲-۱۲- مفهوم هزینه­ های کیفیت  .  ۶۴

۲-۱۲-۱- مفهوم کیفیت    ۶۵

۲-۱۲-۲- ابعاد کیفیتی خدمات  .  ۶۶

۲-۱۳- هزینه­ های کیفیت    ۶۸

۲-۱۴- تعاریف هزینه­ های کیفیت  .  ۷۱

۲-۱۵- دلایل اهمیت هزینه­ های کیفیت    ۷۳

۲-۱۶- مدل­های مختلف هزینه­ های کیفیت    ۷۵

۲-۱۶-۱- مدل مویس و راجرسون    ۷۵

۲-۱۶-۲- مدل نیکس    ۷۶

۲-۱۶-۳- مدل کوه یخی  .  ۷۶

۲-۱۶-۴- روش BSC  .  ۷۷

۲-۱۶-۵- مدل فایگنبام (P-A-F)  .  ۷۸

۲-۱۶-۶- قانون ۱-۱۰-۱۰۰    ۷۹

۲-۱۶-۷- مدل کرازبی  .  ۷۹

۲-۱۶-۸- مدل هزینه فرصت    ۷۹

۲-۱۶-۹- مدل هزینه فرایند    ۸۰

۲-۱۶-۱۰- مدل هزینه­یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  .  ۸۱

۲-۱۷- هزینه­یابی کیفیت    ۸۳

۲-۱۸- مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت  .  ۸۵

۲-۱۸-۱- شرکت­های با فرایند سنتی    ۸۵

۲-۱۸-۲- شرکت­های با فرایند در حال توسعه    ۸۶

۲-۱۹- تشریح عناصر هزینه­ های کیفیت  .  ۸۸

  1. هزینه­ های پیشگیری . ۸۹
  2. هزینه­ های ارزیابی و آزمایش . ۹۶
  3. هزینه­ های خطای داخلی . ۱۰۳
  4. هزینه­ های خطای خارجی . ۱۰۸

۲-۲۰- سازمان­های خدماتی و بانک­ها  .  ۱۱۰

۲-۲۰-۱- تاریخچه بانکداری در ایران  .  ۱۱۲

۲-۲۱- بانک مسکن  .  ۱۱۴

۲-۲۱-۱- تاریخچه تاسیس بانک مسکن    ۱۱۴

۲-۲۲- پیشینه پژوهش  .  ۱۱۷

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه  ۱۲۵

۳-۲- روش انجام پژوهش  .  ۱۲۷

۳-۳- جامعه آماری مورد بررسی  .  ۱۲۸

۳-۳-۱- جامعه    ۱۲۸

۳-۳-۲- جامعه هدف  .  ۱۲۹

۳-۴- روش نمونه گیری  .  ۱۲۹

۳-۵- اندازه نمونه  .  ۱۳۰

۳-۶- روش جمع­آوری اطلاعات    ۱۳۰

۳-۷- اعتبار پرسشنامه    ۱۳۳

۳-۷-۱- روایی و پایایی  .  ۱۳۳

۳-۸- مقیاس­های مورد استفاده    ۱۳۶

۳-۹- آزمون­های آماری  .  ۱۳۷

۳-۹-۱- مدل­سازی معادلات ساختاری  .  ۱۳۸

۳-۹-۲- تحلیل عاملی  . ۱۳۹

۳-۹-۳- تحلیل عاملی اکتشافی    ۱۳۹

۳-۹-۴- تحلیل عاملی تاییدی  .  ۱۴۰

۳-۹-۵- شاخص KMO  .  ۱۴۰

۳-۹-۶- آزمون کرویت بارتلت  .  ۱۴۱

۳-۹-۷- ضریب همبستگی پیرسون  .  ۱۴۲

۳-۱۰- متغیرهای پژوهش    ۱۴۲

۳-۱۱- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)    ۱۴۱

فصل چهارم: تحلیل داده­ ها

۴-۱- مقدمه  .  ۱۴۵

۴-۲- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی اعضای نمونه    ۱۴۵

۴-۲-۱- جنسیت    ۱۴۶

۴-۲-۲- سن    ۱۴۷

۴-۲-۳- تحصیلات  .  ۱۴۸

۴-۲-۴- سابقه خدمت  .  ۱۴۹

۴-۳- آمار استنباطی    ۱۵۰

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش    ۱۵۰

۴-۳-۲- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  .  ۱۵۱

۴-۴- ارزیابی بخش اندازه ­گیری مدل  .  ۱۵۲

۴-۴-۱- تحلیل عاملی تاییدی شاخص ­های متغیر فناوری اطلاعات    ۱۵۳

۴-۴-۲- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­ های کیفیت    ۱۵۵

۴-۵- مدل­سازی معادلات ساختاری    ۱۵۶

۴-۵-۱- فرضیه اصلی    ۱۵۹

۴-۵-۲- فرضیات فرعی    ۱۶۱

۴-۶- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از آزمون تی تک نمونه ­ای    ۱۶۳

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه    ۱۶۶

۵-۲- تحلیل فرضیه اصلی    ۱۶۸

۵-۳- تحلیل فرضیات فرعی    ۱۶۸

۵-۳-۱- فرضیه فرعی اول  .  ۱۶۸

۵-۳-۲- فرضیه فرعی دوم    ۱۶۹

۵-۳-۳- فرضیه فرعی سوم  .  ۱۶۹

۵-۳-۴- فرضیه فرعی چهارم  .  ۱۷۰

۵-۴- تحلیل میانگین متغیرها  .  ۱۷۰

۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن    ۱۷۴

۵-۶- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی    ۱۷۵

فهرست منابع    ۱۷۶

پیوست

پرسشنامه ­های پژوهش  .  ۱۸۲

چکیده لاتین  .  ۱۸۸

چکیده

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به طور مشخص مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینه­ های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است. هزینه­ های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­ های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­ های کیفیت می­ شود. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب بیان شده این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش ۹۵ شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. جهت گردآوری داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تحلیل داده­ ها ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و سپس با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و بررسی فرضیه ­های پژوهش پرداخته شده است. در نهایت تمام فرضیه ­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­ های کیفیت، بانک مسکن

-۱- مقدمه

در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتی­تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده ­اند. بسیاری از سازمان­ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می­ کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول پیدا کرده و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، ۱۳۸۶).

تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­ های دستیابی به آن است. این هدف می ­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­ های کیفیت برآورده شود. معمولا سازمان­ها هزینه­ های کیفیت را به طور مشخص محاسبه نمی­ کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه تراز نامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­ های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و نحوه کنترل آنها را مشخص کنند و نیز چون هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­ های کیفیت وجود ندارد، آنچه در این هزینه­ها می­گنجد، متغیر و متفاوت است (رئیسی اردلی و رئیسی، ۱۳۸۳).

مبحث هزینه­ های کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاو برانگیز است. به طور رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با­کیفیت باشد تمجید می­ کنند اما کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه­ای قابل توجه است. به هر حال بحث هزینه­هایی که دقیقا به کیفیت مربوط می­ شود و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد می ­تواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موارد مقایسه هزینه­ها می ­تواند مدیران را قانع سازد که انجام برخی هزینه­ها که نهایتا کیفیت را تضمین می­ کنند، از زیان­های احتمالی می­کاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار است (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).

هزینه­یابی کیفیت به دنبال تعیین سطح بهینه کیفیت برای محصول و خدمات تولید شده در سازمان است که در این سطح هزینه­ های کیفیت بهینه خواهد بود. به عبارت دیگر، این سطح بهینه نمایانگر درجه­ای از کیفیت محصول یا خدمت است که در آن بیشترین منفعت برای تولیدکننده وجود دارد. از آنجا که افزایش کیفیت معمولا با افزایش هزینه­ها همراه است، بنابراین میتوان انتظار داشت که در سطحی از کیفیت، هزینه­ها حداقل و منافع حداکثر باشند. در سطوح پایین­تر به دلیل کاهش کیفیت، منافع کاهش می­یابد و در سطوح بالاتر نیز به دلیل افزایش هزینه­ های ناشی از کیفیت مطلوب­تر، باز هم منافع کاهش خواهد یافت (رادن و دیل[۱]، ۲۰۰۰).

هزینه­یابی کیفیت یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت است که می ­تواند در جهت بهبود پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته شود و بنابراین به عنوان یک بازوی کیفیتی در راستای مدیریت ارتقای سازمانی عمل نماید (سوپریله و گوپتا[۲]، ۲۰۰۱).

از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت وجود دارد این است که هزینه­ های کیفیت به طور کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه­ های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه کرد (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).

از طرفی پیدایش فناوری اطلاعات باعث بروز تغییرات عمده­ای در ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت در سطح سازمانی و ملی شده است به طوری که امروزه سازمان­هایی دارای مزیت رقابتی می­باشند که بتوانند به صورت بهینه از فناوری اطلاعات استفاده نمایند. فناوری اطلاعات در زمینه ­های مختلف اقتصادی تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از اینرو امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زمینه ­های نوین به سرعت در حال تاثیر­گذار بر اقتصاد است (فتحیان و مهدوی نور، ۱۳۸۷).

اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. از طرفی به منظور بهبود کیفیت، کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وری، ابزارهای مختلفی توسط شرکت­ها به کار گرفته می­ شود که به عنوان مثال میتوان به مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نگهداری و تعمیرات بهره­ور فراگیر (TPM)، مهندسی مجدد فرایندهای سازمان (BPR)، برنامه ­ریزی منابع ساخت (MRP)، تولید به هنگام (JIT) و غیره اشاره کرد (رئیسی اردلی و خاکباز، ۱۳۸۴).

امروزه در دنیا پس از صنعت مخابرات و تلفن همراه، صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به خدمات فناوری اطلاعات دارد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۱۰% درآمد بانک­ها صرف فناوری اطلاعات می­ شود. بنابراین از دیدگاه کلیه بانک­ها فناوری اطلاعات و سرمایه ­گذاری بر روی آن، سرمایه ­گذاری معنی­داری است (فرید فتحی، ۱۳۸۹).

۱-۲- بیان مساله

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به طور مشخص مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینه­ های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است (کروتی[۳]، ۲۰۰۱).

همه سازمان­ها متحمل هزینه­ های کیفی می­شوند، حتی اگر رسما این هزینه­ها را جمع­آوری، محاسبه و گزارش نکنند. هزینه­ های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­ های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به ۱۰٪ تا ۲۰٪ کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­ های کیفیت می­ شود (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).

از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت وجود دارد این است که هزینه­ های کیفیت به طور کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه­ های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه کرد (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).

از طرفی با گسترش فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. تکنولوژی­های نوین ارتباطی، ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی درآورده­اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم، فکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می ­تواند در ایجاد بازار تولیدات تاثیر داشته باشد و شیوه ­های کار و زندگی مردم را تغییر دهد (الهیاری، ۱۳۸۴).

دوان و کرامر (۲۰۰۰) دریافته­اند که سرمایه ­گذاری بر روی فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر روی تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته دارد، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه چنین نیست.

فناوری اطلاعات بسیاری از جنبه­ های زندگی ما را و همچنین همه بخش­های چرخه حیات، تولیدات، خدمات و کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است (پینتلن، ۱۹۹۹). امروزه توجه زیادی به اهمیت فناوری اطلاعات در همه رشته­های علوم اجتماعی شده است. فناوری اطلاعات یک تکنولوژی فراگیر است که همه جنبه­ های عملکرد سازمان­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد و دارای یک پتانسیل بالقوه برای تغییر موقعیت اقتصادی و اجتماعی ملت ها و کشورها می­باشد (آوجری و کریسانتی[۴]، ۲۰۰۵).

استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان­ها را هم تغییر داده است. فناوری اطلاعات موجب توسعه و بهینه­سازی عملیات داخلی سازمان­ها، کاهش هزینه­ های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه­ها، فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین­تر را برای محصولات ممکن ساخته است. فناوری اطلاعات به یاری فرایندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی خصوصا در مواردی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت­ها می­ شود را بهبود بخشیده است (زرگر، ۱۳۸۳).

اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند (کیگان[۵]، ۱۹۹۴).

از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه ­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه­ها که به صورت ضد و نقیض می­باشد و در بالا به آن اشاره شد و همچنین معنی­دار بودن سرمایه ­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم است. با توجه به اینکه بانک­ها امروزه سرمایه ­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند بنابراین شناخت نوع تاثیر و میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت می ­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. لذا سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه­ های کیفیت در محیطی  خدماتی مانند بانک می­گردد؟  حال این سوالات نیز مطرح می­شوند:

  • میزان هزینه­ های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟
  • هر یک از انواع هزینه­ های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟
  • بکارگیری فناوری اطلاعات در بانک چه تاثیراتی بر انواع هزینه­ های کیفیت دارد؟

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

یکی از وظایف مهم مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­ های دستیابی به آن است. این هدف می ­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­ های کیفیت برآورده شود. معمولا سازمان­ها هزینه­ های کیفیت را به طور مشخص محاسبه نمی­ کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه ترازنامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­ های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و نحوه کنترل آنها را مشخص کنند و نیز چون هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­ های کیفیت وجود ندارد، آنچه در این هزینه­ها می­گنجد متغیر و متفاوت است (جواهریان، ۱۳۷۸). بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که هزینه­ های کیفیت اغلب مقادیر بالایی را به خود اختصاص می­ دهند. در بسیاری از شرکت­ها این هزینه­ها بیش از ۲۰ درصد فروش و حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه­ های عملیاتی را تشکیل می­ دهند (کامپانلا[۶]، ۱۹۹۹).

از طرفی سازمان­ها باید در عصر فناوری اطلاعات در بازاری چالش­برانگیز به رقابت بپردازند. بازاری که بسیار متغیر، پیچیده، چند رقیبه و مبتنی بر مشتری است. بسیاری از سازمان­ها در پاسخ به فشارهای تجاری، تلاشی مداوم جهت ارتقای کیفیت و بهره­وریشان دارند. سازمان­ها می­توانند با افزایش خروجی، کاهش هزینه­ها، افزایش سریع­تر خروجی نسبت به هزینه­ها و ترکیبی از این روش­ها، بهره­وری خود را افزایش دهند. فناوری اطلاعات به شکل گسترده هم برای بهبود کیفیت و هم بهره­وری مورد استفاده قرار می­گیرد غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست (فرید فتحی، ۱۳۸۹).

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی، بسیار موثر می­باشد و سازمان­ها تا حد زیادی به آن وابسته­اند. در طول دهه اخیر، فناوری اطلاعات نقش مهمی برای رسیدن سازمان ها به اهدافشان بازی کرده است. با افزایش روز افزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی، سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی هزینه­ های زیادی صرف فناوری اطلاعات نموده ­اند و به واسطه آن، مزایا و منافع زیادی از فناوری اطلاعات در راستای اهداف کسب و کاری خود انتظار دارند (فرید فتحی، ۱۳۸۹).

از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه ­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با توجه به معنی دار بودن سرمایه ­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم است. با توجه به اینکه بانک­ها امروزه سرمایه ­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند بنابراین شناخت نوع تاثیر و میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت می ­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. همچنین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در بانک­ها ‏بر انواع هزینه­ های کیفیت نامعلوم است و با توجه به اغفال و ثبت نشدن بسیاری از هزینه های کیفیت، سطوح واقعی هزینه­ های کیفیت در نهادهای خدماتی مانند بانک­ها نامعلوم می­باشد. با توجه به این که سابقه پژوهش کاملی در کشور در این زمینه یافت نشد بنابراین لزوم انجام پژوهش در مورد بررسی تاثیر و چگونگی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در موسسات خدماتی مانند بانک­ها احساس میشود. واضح است که پژوهش در این مقوله باعث ایجاد مبنایی در زمینه نقش و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر انواع هزینه­ های کیفیت و همچنین تعیین سطوح انواع هزینه­ های کیفیت می­گردد که می ­تواند باعث استفاده بهتر از منابع سازمان­ها گردد.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش تعیین نقشی است که بکارگیری فناوری اطلاعات می ­تواند بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن ایفا نماید. همچنین اهداف فرعی زیر نیز قابل بررسی است:

– بررسی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن

– ارائه بستری جهت شناخت بهتر سطوح انواع هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *