۲-۷ اثر تعدیلی ساختارهای مالکیتی ۳۰

۲-۸ جریانهای نقد آزاد ۳۰

۲-۹ جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها ۳۴

۲-۱۰پیشینه پژوهش: ۳۵

فصل سوم روش اجرای تحقیق ۴۳

۳-۱- مقدمه ۴۴

۳-۲- روش تحقیق ۴۴

۳-۲-۱- از نظر هدف ۴۴

۳-۲-۲- ازنظر روش: ۴۵

۳-۳ جامعه آماری و نمونه ۴۵

۳-۴- روش های گردآوری داده ها ۴۶

۳-۵- فرضیه تحقیق ۴۶

۳-۶-روش تجزیه وتحلیل: ۴۷

۳-۷-معرفی آزمون‌های آماری ۴۸

۳-۸-آزمون t 48

۳-۹-آزمون دوربین- واتسون ۴۹

۳-۱۰ آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۴۹

۳-۱۱ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها ۵۰

۳-۱۲ بررسی ناهمسانی واریانس ۵۰

۳-۱۳ آزمون Fلیمر۵۱..

۳-۱۴ آزمون هاسمن۵۲

۳-۱۵ آزمون چاو ۵۲

۳-۱۶تعریف متغیر ها: ۵۳

۳-۱۷دسته بندی متغیر ها: ۵۳

۳-۱۸ نحوه اندازه گیری متغیر ها: ۵۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ۵۹

-۱-۴ مقدمه ۶۰

-۲-۴آمار توصیفی ۶۰

۴-۳ تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق ۶۲

۴-۴  سایر پیش فرض ها ۶۲

-۱-۴-۴بررسی ناهمسانی واریانس.۶۲

۲-۴-۴آزمونF   لیمروآزمون هاسمن۶۴

۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۶۴

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۱

۵-۱- مقدمه ۷۲

۵-۲-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها   ۷۲

۵-۲-۱-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول۷۲

۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم۷۲

۵-۲-۲-۱- نتایج فرضیه فرعی اول.۷۳

۵-۲-۲-۲-   نتایج فرضیه فرعی دوم۷۳

۵-۲-۲-۳- نتایج فرضیه فرعی سوم۷۴

۵-۲-۳-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش۷۶

۵-۲-۴-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی۷۶

۵- تاثیر ساختار مالکیت بر مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد.   ۷۶

۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۷۶

منابع ۷۷

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی  تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت با بهره گرفتن از پنل دیتا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت مورد بررسی قرارگرفت که جنبه ساختار مالکیت، بحث ماهیت مالکیت می باشد.

در این تحقیق به ازای هر یک از سال های پنج گانه بازه تحت مطالعه،که  طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲  می باشد.جهت تعیین روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا Data Panel استفاده شده است. در راستای تعیین نوع تحلیل مورد استفاده از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین در این تحقیق نشان داده شد که ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: جریان نقدی ، رشد شرکت ، ساختار مالکیت

فصل اول کلیات تحقیق

 ۱-۱مقدمه

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد، جریان‌ نقد آزاد۸ در واحد تجاری است. مدیران در واحدهای تجاری که جریان نقد آزاد بالایی دارند، در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازده غیر پولی را به­وجود می‌آورد و موجب گسترش سرمایه‌گذاری واحد تجاری و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد می‌شود(جنسن۹، ۱۹۸۶).

وجوه نقد  عامل کلیدی در ایجاد مسأله­ سرمایه‌گذاری بیش از حد است. نظریه­ی جریان‌های نقد آزاد، پیش‌بینی می‌کند که به موازات افزایش در جریان نقد آزاد، امکان دارد طرح‌هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد شود(جنسن، ۱۹۸۶؛ پالینا و رنبوگ۱۵، ۲۰۰۵). از­این­رو، تضاد منافع در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، شدیدتر است و مدیران به­ منظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه­ی بیش‌تری جهت استفاده از جریان نقد آزاد برای پذیرش سرمایه‌گذاری بیش از حد دارند(یانگ و جیانگ، ۲۰۰۸؛ بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).

 ۱-۲- شرح و بیان مسأله تحقیق

تحقیقات  خارجی زیادی   به اهمیت جریان وجوه نقد برای رشد و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت پرداخته اند مطالعات تجربی ای مانند ( الیوریا و فورتونیتو (۲۰۰۶) – الستون (۲۰۰۲) – هاتچینسون و اکساویر (۲۰۰۶) – فاگیولو و لوزی (۲۰۰۴) ) به این نتیجه رسیدند که محدودیت های نقدینگی کمک به توضیح هزینه های سرمایه گذاری و رشد شرکت است . با توجه به نظریه بازارهای سرمایه کامل ، این محدودیت ها ممکن است ناشی از اطلاعات نامتقارن سازگار با جریان پول نقد خارجی پرهزینه برای شرکت های کوچک می باشد .ما نشان می دهیم که کمبود داخلی در جریان نقد ی با سرمایه گذاری کمتر و نرخ رشد پایین تر همراه است

ادبیات مربوط به پویایی شرکت نشان می دهد که بازمانده شرکت های کوچک تمایل به رشد سریع تر نسبت به شرکت های بزرگتر دارند (ایوانز ۱۹۷۸ ، هال ۱۹۸۷ ،دوون و همکاران ۱۹۸۹) در توضیح باید گفت که در دسترسی به منابع مالی خارجی ، مقیاس های شرکت های مختلف ناهمگن می باشد .

جریان نقد  آزاد ، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها ، در اختیار دارد .جریان نقدی آزاد از این جهت اهمیت دارد که  به شرکت اجازه می دهد تا فرصت های را جست و جو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست . از سوی دیگر وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که ین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود .( یحیی زاده و همکاران ،۱۳۹۲).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد ، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار در آمد را کنار می گذارد . سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و درحال رشد باشد ،اما تازمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است ، نمی توان به این نکته پی بردکه آیا این سود برابر ، نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر ؟ ( مهام ،فرج زاده وحسینی ،۱۳۸۵).

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت  از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی های مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاری بورس های کشورهای مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،۱۹۹۸ )

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که  تا چه حد رشد یک شرکت بستگی به دسترسی آن به نقدینگی دارد و اینکه آیا دسترسی به آن باتوجه به ساختارهای مالکیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

-۳-۱اهداف تحقیق

هدف اصلی اول : بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت.

هدف اصلی دوم : بررسی رابطه ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی ۱:. بررسی رابطه مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی ۲: بررسی رابطه مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی ۳: بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف کاربردی تحقیق:

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانون مندی ها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند به عنوان یک راه حل جهت کاهش هزینه های نمایندگی و جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه مدیران مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران ،حرفه حسابرسی وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد.

 

۱-۴- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت با بهره گرفتن از پنل دیتا می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی اول : بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی ۱:. مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی ۲: مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی ۳: تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

 

۱-۵- قلمرو تحقیق

۱-موضوعی: در حیطه بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۲-مکانی: این تحقیق به بررسی تاثیر بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۳-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای ۵ ساله، از ابتدای سال۱۳۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ است.

 

۱-۶-جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ساله، از ابتدای سال۱۳۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :

–   به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند هر سال باشد.

–   سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۸۸ باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)

–   طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *