تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                  ۲۷

شواهد تحقیق                                                                                                ۲۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                                          ۳۰

نوع و روش تحقیق                                                                                            ۳۱

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                              ۳۱

روش گرد آوری اطلاعات                                                                                      ۳۱

جامعه آماری و نمونه                                                                                         ۳۲

نمونه گیری                                                                                                     ۳۲

اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                                    ۳۲

پایایی پرسشنامه                                                                                              ۳۳

روش تجزیه و تحلیل                                                                                            ۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                      ۳۴

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                               ۳۵

جدول مربوط به مبانی نظری                                                                                  ۳۶

جدول توزیع درصد فراوانی                                                                                      ۳۷

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       ۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                        ۵۵

اهم نتایج تحقیق                                                                                                 ۵۶

پیشنهادات                                                                                                         ۵۷

محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۵۸

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *