۱-۹-روش تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها.                ۵

۱-۱۰-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق        ۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه.                            ۸

۲-۲ روش های محاسبه P/E          ۹

۲-۳روش رگرسیون در محاسبه P/E.     ۱۰

۲-۴ انواع P/E                                      ۱۰

الف

۲-۴-۱P/E زمانی.                                                                                                              ۱۱

۲-۴-۲P/E قدرتی                                           ۱۳

۲-۴-۳P/E روانی.                                                                                                         ۱۵

۲-۵عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سودهر سهم                                   ۱۹

۲-۵-۱عوامل تعیین کننده ضریب P/E بر پایه مدل گورودن                                            ۱۹

۲-۶ نوع صنعت و ضریب P/E 23

۲-۷ متغیرهای مالی شرکت و ضریب P/E.                     ۲۴

۲-۷-۱ عوامل ریسک و ضریب P/E     ۲۴

۲-۷-۲ اندازه شرکت و ضریب P/E.  ۲۴

۲-۸ مبانی ساختار سرمایه.                                                      ۲۵

۲-۸-۱ الگوی میلر-مودیلیانی بدون مالیات.           ۲۵

۲-۸-۲ الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات          ۲۶

۲-۸-۳ الگوی دادوستد.                                                ۲۷

۲-۸-۴ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشداردهنده.                             ۲۸

۲-۸-۵ ساختار سرمایه مطلوب در عمل       ۲۸

۲-۹ خلاصه.                                   ۲۹

۲-۱۰ مروری بر تحقیقات انجام شده.  ۲۹

۲-۱۰-۱ مقدمه.                                    ۲۹

۲-۱۰-۲ مطالعه باسو(۱۹۷۷) ۳۲

۲-۱۰-۳ مطالع بیور و مورس(۱۹۷۸).  ۳۳

۲-۱۰-۴ مطالعه کاریج، جانسون و جوی(۱۹۷۸).                   ۳۴

۲-۱۰-۵ مطالعه باسو(۱۹۸۳) ۳۵

۲-۱۰-۶ مطالعه درمن(۱۹۸۶)   ۳۵

۲-۱۰-۷ مطالعه یاف، کیم و وسترفیلد(۱۹۸۹)           ۳۵

۲-۱۰-۸ مطالعه زاروین(۱۹۹۰)   ۳۶

۲-۱۰-۹ مطالعه مطالعه فاما و فرنچ(۱۹۹۲)         ۳۶

۲-۱۰-۱۰ مطالعه آلفورد(۱۹۹۲). ۳۷

۲-۱۰-۱۱ مطالعه درمن(۱۹۹۳). ۳۷

۲-۱۰-۱۲ مطالعه چو(۱۹۹۴).    ۳۷

۲-۱۰-۱۳ مطالعه هاتچیسون(۱۹۹۵).  ۳۸

۲-۱۰-۱۴ مطالعه نیکبخت و پولات(۱۹۹۸)         ۳۸

۲-۱۰-۱۵ مطالعه یات هونگ و همکاران(۲۰۰۲).               ۳۸

۲-۱۰-۱۶ مطالعه هامس(۲۰۰۳).   ۳۹

۲-۱۰-۱۷ تحقیقات صورت گرفته در داخل              ۴۱

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه.                            ۴۷

۳-۲ نوع تحقیق.                                    ۴۷

۳-۳ جامعه آماری و نمونه تحقیق.  ۴۸

۳-۴ روش گردآوری داده ها. ۴۹

۳-۵ روایی و اعتبار ابزار گرداوری داده ها.           ۴۹

۳-۶ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها.                   ۴۹

۳-۷ فرضیات تحقیق                                             ۵۱

۳-۸ روش تحلیل و آزمون فرضیات    ۵۱

۳-۸-۱ آزمون کولموگروف اسمیرنوف  ۵۱

۳-۸-۲ آزمون همبستگی پیرسون  ۵۲

۳-۸-۳ آزمون کروسکال والیس.   ۵۲

۳-۹ طرح نحقیق                                               ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه.                            ۵۶

۴-۲ آزمون نرمال بودن متغیر ها.   ۵۶

۴-۲-۱ بررسی نرمال بودن متغیر P/E               ۵۷

۴-۲-۲ بررسی نرمال بودن متغیر نسبت بازدهی.                   ۵۸

۴-۳ آزمون فرضیه اول.                                                  ۶۰

۴-۴ آزمون فرضیه دوم                                                   ۶۲

۴-۵ خلاصه                              ۶۷

فصل پنجم:خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه.                          ۶۹

۵-۲ خلاصه تحقیق.                                          ۶۹

۵-۳ تحلیل یافته ها و نتیجه گیری  ۷۰

۵-۴ محدودیت های تحقیق ۷۲

۵-۵ پیشنهادهای تحقیق.                                                    ۷۲

۵-۵-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق           ۷۲

۵-۵-۲ پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی.             ۷۳

منابع و ماخذ.                               ۷۵

 

  ۱-۱ مقدمه

بازار سرمایه محل مناسبی برای پس انداز و تشکیل سرمایه در اقتصاد می باشد. ویژگی های ممتاز این بازار مانند سهولت ورود و خروج به آن چه از لحاظ میزان سرمایه مورد نیاز و چه از لحاظ سازوکار خرید و فروش موجب شده که علاوه بر سرمایه گذاران نهادی ، افراد غیر حرفه ای نیز برای سرمایه گذاری به راحتی به این بازار مراجعه نمایند.

شاید مهمترین مساله ای که برای سرمایه گذاران مطرح باشد قیمت سهام و روش های صحیح برآورد ارزش ذاتی سهام است. تعیین قیمت مستلزم استفاده صحیح و بجا از مدلهای ارزشگذاری بوده و این یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه از علوم می باشد.

در این میان یکی از روش های ارزیابی سهام نسبت قیمت به سود هر سهم است که بعلت سهولت محاسبه و قابل فهم بودن ، توسط سرمایه گذاران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده صحیح از این نسبت مستلزم شناخت دقیق عوامل موثر بر آن است. در این راستا اقدام در جهت شناسایی این عوامل و همچنین چرایی اثرگذاری آنها می تواند گام مهمی در جهت کمک به فعالان بازار و همچنین ارتقای سطح تصمیم گیری بازار باشد.

۱-۲ تشریح و بیان موضوع

در تحقیقات انجام شده رابطه بین این نسبت و بازدهی سهام تایید شده است(باسو۱۹۷۷). لیکن رابطه فوق ممکن است به وسیله عوامل مختلفی تعدیل شود. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت ، نوع صنعت ، متغیرهای کلان اقتصادی، رویه های حسابداری مورد بررسی قرارگرفته اند(چو۱۹۹۴). از ویژگی های مهم دیگر که ممکن است رابطه بین نسبت  P/E و بازدهی سهام را تعدیل نماید،  نسبت اهرم بکار رفته در شرکتهای آن صنعت است که در واقع بیانگر ساختار سرمایه شرکتهای حاضر در صنعت می باشد(عزیزیان۱۳۸۵). مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهورپارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسک ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث

 

حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی، تعیین می کند.

ایجاد اهرم به جهت افزایش بدهی ریسک مالی را افزایش می دهد و اگر شرکت به میزانی بیش از نرخ وام، کسب درآمد کند رابطه بین وام و بازدهی حقوق صاحبان سهام مثبت می گردد(هاتچینسون۱۹۹۵). درنتیجه وام اثر گذاری مثبتی بر نسبتهای ارزش گذاری خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت افزایش وام در ساختار سرمایه ریسک سهام عادی و بتای سهم افزایش می یابد و نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) نیز افزایش می یابد و این موجب اثر گذاری منفی وام بر نسبت P/E می گردد. لذا تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین P/E و بازدهی سهام نامشخص است و قضاوت در این مورد نیاز به بررسی بیشتر دارد. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است تاثیر تعدیل کننده ساختار سرمایه را بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام مورد آزمون قرار دهد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه اکثر فعالان بازار برای تصمیم گیری در بازار سرمایه نسبت P/E را مورد توجه قرار می دهند شناسایی عوامل موثر بررابطه بین این نسبت و بازدهی سهام می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می­ شود که این تحقیق به دنبال شناسایی میزان حساسیت سرمایه گذاران و سهامداران ایرانی نسبت به افزایش ریسک مالی شرکتها به دلیل استفاده از بدهی بیشتر می­باشد. بدلیل اینکه میزان حساسیت و واکنش آنها در قبال ایجاد اهرم می ­تواند برای مدیران شرکتها از بابت شیوه و روش تامین مالی سرمایه مفید واقع شود.

از دیگر ضرورت های انجام تحقیق، محک زدن کارایی بازار سرمایه می­باشد. چرا که در بازارهای کارا نمی­توان با ایجاد تغییر در ساختار سرمایه به دلیل استفاده از بدهی ارزش شرکت را حداکثر کرد.

۱-۴  هدف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت قیمت به سود (P/E) و بازدهی سهام.

۱-۴-۲ هدف فرعی: ارزیابی ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E) و بازدهی سهام

۱-۵  فرضیات تحقیق

بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبیات تحقیق فرضیاتی به شرح زیر مطرح می­ شود:

فرضیه ۱: بین نسبت P/E و بازدهی سهام ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه ۲: رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام درشرکتهای با درجه اهرم بالاتر قوی تر می باشد.

۱-۶  قلمرو تحقیق

هر تحقیق دارای قلمرو و دامنه مشخصی است تا محقق بتواند در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد، به همین منظور قلمرو این تحقیق شامل دو بعد مختلف به شرح زیر می­باشد:

 ۱-۶-۱ قلمرو زمانی انجام تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۱-۶-۲  قلمرو مکانی تحقیق

مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۷  جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ تشکیل می دهد.

۱-۸ نمونه آماری و روش نمونه گیری

با توجه به نوع تحقیق، برای تعیین نمونه آماری، شرکت هایی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که شرایط ذیل را داشته باشند:

  • سال مالی آن ها منتهی به ۲۹/۱۲ باشد.
  • جزو صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
  • طی دوره مورد پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق برای شرکت ها در دسترس باشد.
  • دردوره محاسبه نسبت P/E یعنی ۲۵/۰۵ تا ۰۵/۰۶ سهام شرکت موردمعامله قرار گرفته باشد.

در نهایت با اعمال محدودیت های فوق تعداد ۱۰۹ شرکت برای هر یک از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت.

 

 ۱-۹  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیرساختار سرمایه بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق  حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش از نوع همبستگی است، چرا که به بررسی همبستگی و رابطه میان متغیرها با بهره گیری از اطلاعات تاریخی می ­پردازد.

در این تحقیق ، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و ارائه می­گردد و جهت آزمون فرضیه ­ها از روش میدانی استفاده می­ شود. برای استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت‌های اینترنتی www.seo.ir ،  www.codal.ir،www.irbourse.com  و بانکهای اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش‌های سازمان بورس استفاده می­ شود.

۱-۱۰  تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

P/Eضریب P/E یا ضریب قیمت به سود هر سهم با تقسیم قیمت بازار سهم به سود هر سهم در سال مالی جاری تعیین می­گردد، منظور از سود هر سهم در اینجا، سود پس از کسر مالیات می­باشد.  در اکثر بازارهای مالی ضریب  P/Eبر­اساس قیمت سهم و سود سهم تخمینی منظور می­گردد.

 بازدهی سهام: عبارت از نسبت تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا و انتهای ماه بعلاوه سود پرداختی بر قیمت سهام درابتدای ماه است.

برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود:

    خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *