۵-۱) اهداف تحقیق  ۵

۱-۵-۱) هدف کلی  ۵

۲-۵-۱) اهداف فرعی ۵

۶-۱) فرضیات تحقیق ۵

۱-۶-۱) فرضیه اصلی ۵

۲-۶-۱) فرضیه های فرعی ۵

۷-۱) تعریف متغیرهای تحقیق ۸

۱-۷-۱) تعریف مفهومی متغیرها ۸

۲-۷-۱) تعریف عملیاتی متغیرها ۹

 

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱-۲)  مقدمه ۱۱

بخش اول : مدیریت دانش

۲-۲) مفهوم دانش و انواع آن ۱۲

۱-۲-۲) هرم دانش ۱۴

۲-۲-۲) انواع دانش ۱۴

۳-۲-۲) تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ۱۸

۱-۳-۲-۲) جامعه پذیری از دانش ضمنی به دانش ضمنی ۱۹

۲-۳-۲-۲)  بیرونی سازی از دانش ضمنی به دانش صریح ۱۹

۳-۳-۲-۲) انتشارسازی یا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح ۱۹

۴-۳-۲-۲) درونی سازی (از دانش صریح به دانش ضمنی) ۱۹

۴-۲-۲) شکاف دانش ۲۰

۳-۲)  سازمان دانش مدار ۲۳

۱-۳-۲) ایجاد سازمان دانش مدار ۲۳

۲-۳-۲) خطرات و دام‌ها ۲۵

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                          صفحه

۴-۲) مفهوم مدیریت دانش، فرایندها و مزایای آن ۲۶

۱-۴-۲) تعاریفی از مدیریت دانش ۲۶

۲-۴-۲) رشد و توسعه مدیریت دانش ۲۷

۱-۲-۴-۲) کوچک سازی ۲۸

۲-۲-۴-۲) توسعه تکنولوژی ۲۸

۳-۴-۲) فرایندهای مدیریت دانش ۲۸

۱-۳-۴-۲) شناسایی دانش ۲۹

۲-۳-۴-۲)  تحصیل دانش ۳۰

۳-۳-۴-۲)  خلق دانش ۳۰

۴-۳-۴-۲)  ذخیره سازی و سازماندهی دانش ۳۱

۵-۳-۴-۲)  تسهیم و انتقال دانش ۳۲

۶-۳-۴-۲) کاربرد دانش ۳۳

۴-۴-۲) مزایای مدیریت دانش ۳۴

۵-۲) مدل‌های مدیریت دانش ۳۵

۱-۵-۲) مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش ۳۵

۲-۵-۲) مدل مدیریت دانش میلتون ۳۶

۳-۵-۲) مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان ۳۷

۴-۵-۲) مدل راهبردی مدیریت دانش ۳۸

۵-۵-۲) مدل زنجیره ارزش ۳۹

۶-۵-۲) مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش ۴۰

۷-۵-۲) مدل چرخه حیات دانش ۴۱

بخش دوم : نوآوری سازمانی

۶-۲) مفهوم نوآوری سازمانی ۴۲

۷-۲) مؤلفه های نوآوری ۴۳

۱-۷-۲)انگیزه درونی ۴۴

۲-۷-۲) منابع نوآوری ۴۴

۳-۷-۲) مدیریت نوآوری ۴۴

۸-۲) موانع خلاقیت و نوآوری ۴۵

۹-۲) عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی ۴۸

۱-۹-۲) عوامل فردی ۴۸

۲-۹-۲)  عوامل سازمانی ۴۹

۳-۹-۲) عوامل محیطی ۵۰

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                          صفحه

۱۰-۲) مدلی از خلاقیت و نوآوری ۵۰

۱۱-۲) مراحل فرایند نوآوری سازمانی ۵۳

۱-۱۱-۲) مرحله اول : تنظیم دستور کار ۵۳

۲-۱۱-۲) مرحله دوم : تنظیم گام ها ۵۳

۳-۱۱-۲) مرحله سوم : خلق ایده ها        ۵۴

۴-۱۱-۲) مرحله چهارم : آزمایش و پیاده کردن ایده ها ۵۴

۵-۱۱-۲) مرحله پنجم : ارزیابی پیامدها ۵۴

۱۲-۲) طبقه بندی های نوآوری ۵۵

۱-۱۲-۲) نوآوری در محصول ۵۶

۲-۱۲-۲) نوآوری در بازار ۵۷

۳-۱۲-۲) نوآوری فرایندی ۵۷

۴-۱۲-۲) نوآوری رفتاری ۵۸

۵-۱۲-۲) نوآوری استراتژیک ۵۸

۱۳-۲) ویژگی های سازمان های نوآور ۶۰

۱۴-۲) تفاوت تغییر و نوآوری ۶۱

۱۵-۲)  نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی ۶۲

بخش سوم : پیشینه تحقیق و مدل مفهومی پژوهش

۱۶-۲) پیشینه داخلی ۶۳

۱۷-۲) پیشینه خارجی ۶۴

۱۸-۲) مدل مفهومی ۶۹

 

فصل سوم : روش شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :کلیات تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *