۲-۲-۴- برنامه درسی پنهان در آموزش عالی. ۱۹

۲-۲-۵- برنامه درسی آموزش عمومی . ۲۱

۲-۲-۶- تربیت بدنی. ۲۲

۲-۲-۷- اهداف تربیت بدنی. ۲۳

۲-۲-۸- برنامه درسی پنهان در درس تربیت بدنی .۲۳

۲-۳- پیشینه تجربی تحقیق. ۲۴

۲-۴- خلاصه و نتیجه ­گیری. ۲۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۳۰

۳-۲- جامعه آماری. ۳۰

۳-۳- نمونه آماری. ۳۰

۳-۳-۱- حجم نمونه. ۳۰

۳-۳-۲- روش نمونه گیری. ۳۰

۳-۴- ابزار گردآوری داده­ ها. ۳۱

۳-۴-۱- اعتبار و قابلیت اطمینان ابزار پژوهش. ۳۱

۳-۴-۲- چگونگی جمع­آوری داده­ ها. ۳۱

۳-۵- روش کار. ۳۱

۳-۵-۱- نوع روش تحقیق. ۳۱

۳-۵-۲- روش تحلیل داده­ ها. ۳۲

فصل چهارم: تحلیل یافته­ ها

۴-۱- مقدمه. ۳۵

۴-۲- جدول مضمون های حاصل از مصاحبه با دانشجویان. ۳۵

۴-۳- مضمون های به دست آمده از تحلیل یافته ها. ۳۵

۴-۳-۱- مضمون عوامل مؤثر بر یادگیری. ۳۵

۴-۳-۲- مضمون موانع یادگیری . ۳۸

۴-۳-۳- مضمون­ های فرعی مشکلات آموزش تربیت بدنی. ۴

۴-۳-۴- مضمون های فرعی مهارت های اجتماعی. ۴۳

فصل پنجم: یافته­ ها و بحث

۵-۱- مقدمه. ۵۰

۵-۲- نتیجه گیری. ۶۲

۵-۳- محدودیت های تحقیق. ۶۳

۵-۴- پیشنهادها . ۶۳

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی. ۶۳

۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی. ۶۳

۵-۵- منابع مورد استفاده ۶۴

۵-۵-۱- منابع فارسی  . ۶۴

۵-۵-۲- منابع انگلیسی  . ۷۱

۱-۱) مقدمه

در عصری که هر روز جوامع بشری شاهد نوآوری های چشمگیر در حوزه های مختلف علوم است، پیشرفت های تکنولوژیک نیازهای آدمی را گسترش می دهد. این فرایند با افزایش پیچیدگی های زندگی انسان در جامعۀ مدرن و صنعتی توسعۀ روزافزون می یابد، به نحوی که در برخی شرایط بدون مرتفع ساختن آنها ، زندگی عادی افراد به مخاطره می افتد. یکی از نیازهای انکارناپذیر افراد در جوامع توسعه یافته، نیاز به «آموزش» است. بسیاری از اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت، هدف نظام آموزش و پرورش را ایجاد و پرورش رفتارهای مطلوب یا تعدیل و حذف رفتارهای نامطلوب در افراد جامعه تلقی می نمایند و معنی حقیقی تربیت را روی آوردن فرد به سوی ارزش ها می دانند. نوع تغییراتی که قرار است در رفتار مخاطبان یک نظام آموزشی ایجاد شود، در منشور برنامه درسی آن انعکاس می یابد که برنامه های درسی درصدد ایجاد تغییرات مطلوب در فراگیران هستند. به طور کلی یک بعد از برنامه ریزی درسی، تهیه و تدوین منطقی محتوا و سند مکتوب برنامه درسی است و بعد دیگر آن مربوط به فرایند آموزش و نحوه انتقال آن به مخاطبان برای رسیدن به هدفهای مورد نظر است. هر جامعه ای با توجه به نظام های ارزشی حاکم بر آن، درصدد تعلیم و تربیت افرادی است که آرمان های خود را در وجود آن ها متبلور سازد که بخش اعظمی از این اهداف از طریق نظام های آموزشی (رسمی و غیررسمی) تحقق می یابد (رضازاده، دلگشایی و سلطان-رضوانفر، ۱۳۹۰).

بنابراین برنامه درسی می تواند محیطی را فراهم کند تا فراگیران ضمن کسب آگاهی های لازم، زندگی کردن را بیاموزند و تجربۀ زندگی کردن را به دست بیاورند و چارچوبی برای تصمیم گیری فراهم آورد، که در قالب آن با بحث از مؤلفه های آن تلاش می شود تجربیات یادگیری و یاددهی سازماندهی شود، اما نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارزش ها تنها از طریق برنامه درسی صریح و اعلام شده انتقال نمی یابند بلکه گاه بیش ترین تأثیر از راه های ضمنی و پنهانی صورت می پذیرد. صاحب نظران تعلیم و تربیت برای تشریح آموخته ها و نگرش هایی که تحت تأثیر این عوامل ضمنی در فراگیران قرار می گیرند و هم چنین پیامدهای آن ها، از عنوان «برنامۀ درسی پنهان» بهره گرفته اند، که دارای اثرات مثبت و منفی فراوان بر فراگیران است (همان).

۱-۲) بیان مسأله

برنامۀ درسی  به عنوان یکی از ستونهای الزامی سازۀ علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکرد های تربیتی داشته است  و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته، فرایندهای غیررسمی را در بر گرفته است . برنامۀ درسی، به منزلۀ ظرف و ظرفیتی در نظر گرفته شده است که کارکردهای چندگانه پیدا کرده و در صدد بر آمده تا همۀ اتفاق های آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملی شدن انتظارات و مقاصد آموزشی را در خود جای دهد . برنامۀ درسی به منزلۀ یک فرایند، می خواهد مسیری باشد که آغاز و پایان جریان یادگیری و آموزش را به هم پیوند دهد (اسکندری، ۱۳۸۷).

برنامۀ درسی عمومی شامل اندیشۀ اسلامی، تاریخ اسلام، اخلاق، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی، تربیت بدنی  و دروسی است که دارای اطلاعات و معلومات عمومی مانند زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی می باشد. با اشاره به تعریف آیین نامه های آموزشی، دربارۀ دروس عمومی گفته می شود: دروس عمومی به منظور توسعۀ اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان و همجنین تقویت جنبه های شخصیتی دانشجویان ارائه می شود که گذراندن آن برای هر دانشجو الزامی است (دلویی، ۱۳۸۹).

در حیطۀ دروس عمومی پژوهشهای کمی صورت گرفته و بیشتر در شاخه دروس معارف اسلامی، که درواقع زیرمجموعه ای از دروس عمومی هستند پژوهشهایی صورت گرفته است که بیشتر آنها نیز کمی می باشند. نتایج این پژوهشها نشان می دهد که عمده ترین مشکلات دانشجویان در ارتباط با دروس معارف اسلامی عبارتنداز: مشکلات مربوط استادان ۴۵ درصد، محتوای درس ۲۸/۵ درصد، نداشتن انگیزه برای خواندن درس۸/۲ درصد، برنامه ریزی دروس ۳/۸ درصد، نامناسب بودن درس ۴۰ درصد (یوسفی لویه، ۱۳۷۹).

تربیت بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های دروس عمومی، فرایندی است آموزشی- تربیتی که هدف آن تکامل همه جانبۀ انسان در طول زندگی است. به عبارتی بخشی از جریان تعلیم و تربیت است که به واسطۀ حرکت و ورزش، جریان رشد را در تمامی ابعاد انسانی تسهیل و هماهنگ می نماید و به شکوفایی استعدادهای مطلوب کمک می کند و در کلیۀ نظامهای آموزش و پرورش جایگاه ویژه- ای دارد. تربیت بدنی علاوه بر رشد و تقویت قوای جسمانی فراگیران، شرایطی را فراهم می آورد تا سایر ابعاد اخلاقی، اعتقادی، جسمانی، عقلانی، ادراکی، مهارتی، اجتماعی و عاطفی آنان را رشد و توسعه دهد و نقش اساسی در تربیت افراد جامعه ایفا نماید (رضازاده و همکاران، ۱۳۹۰).

تحقیقات مختلفی ثابت کرده است که تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی می تواند به عنوان یک روش کمکی در کنار سایر روش های درمانی، نقش بسزایی در درمان بیماری افسردگی داشته باشد چون:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *