۳-۵-نتایج نظری. ۷۵
منـــابع. ۷۶
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول (۱- ۳ ) توزیع درآمد در گروه های درآمدی سال ۱۳۷۶. ۵۲
جدول (۲-۳) محاسبه ضریب جینی. ۵۳
جدول (۱-۴) جدول توصیف عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها ۵۹
جدول (۲-۴) جدول میانگین عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه کشورها ۶۲
جدول (۳-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  کیفیت درآمدها  و نابرابری اقتصادی. ۶۴
جدول (۴-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  درآمد ملی  و نابرابری اقتصادی. ۶۴
جدول (۵-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  درآمد سرانه  و نابرابری اقتصادی. ۶۵
جدول (۶-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  تولید ناخالص ملی  و نابرابری اقتصادی. ۶۵
جدول (۷-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  بیکاری  و نابرابری اقتصادی. ۶۶
جدول (۸-۴)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  اشتغال زنان  و نابرابری اقتصادی. ۶۶
جدول(۹-۴)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره ۶۷
جدول(۱۰-۴)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره نابرابری اقتصادی کشورها ۶۷
جدول (۱۱-۴)تفاوت میانگین‌های نابرابری اقتصادی بر اساس درجه ی توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی  ۶۹
جدول) ۱۲-۴( LSD (ضریب تعقیبی) عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان درجه توسعه یافتگی کشورها ۶۹
 
چکیده
تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. همچنین عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. روش: روش تحقیق حاضر در این تحقیق تحلیل ثانوی است . یکی از شیوه های مطالعه پدیده های اجتماعی استفاده از داده های موجود است. برای دستیابی به داده های موجود دو طریقه کلی وجود دارد. در پاره ای از موارد داده ها برای یک رشته از تحلیل گردآوری شده اند و برای انجام تحقیقات جدید در دست محققان دیگری قرار می گیرند. این داده های رسماً موجود یا به صورت خام اند و محققان دیگر   می توانند آنها را تحلیل کنند( که تحلیل ثانوی مجموعه اطلاعاتی است که محقق قبلی تهیه کرده است) یا به صورت آمارند که محققان می توانند این آمارهای موجود را دوباره تحلیل کنند. یافته ها:بین کیفیت درآمد و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین درآمد ملی و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین تولید ناخالص ملی  و نابرابری  اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد،بین بیکاری و نابرابری اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد، بین اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.برای بررسی اینکه آیا تفاوت بر اساس تقسیم بندی کشورها به ۳ درجه ی توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته  معنی‌دار است یا خیر؟ از تحلیل واریانس استفاده شد، که نتایج نشان می‌دهد تفاوت نابرابری اقتصادی بین کشورها از نظر توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی می باشد، در سطح  ۰۰۴/۰ > P  معنادار است.
 
 
کلید واژه ها: توسعه- توسعه اقتصادی-کیفیت درآمد-نابرابری اقتصادی-درآمد ملی-درآمد سرانه-تولید ناخالص ملی-بیکاری-اشتغال زنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فصل اول
کلیات تحقیق
                       مقدمه
                    بیان مسأله
        اهمیت و ضرورت تحقیق
    اهداف تحقیق