الف: تعریف جرم شناسی ۹

ب: موضوع جرم شناسی ۹

گفتار دوم: انواع جرم شناسی ۱۰

بند اول: جرم شناسی نظری. ۱۰

الف: جرم شناسی خرد. ۱۰

ب: جرم شناسی کلان. ۱۱

بند دوم: جرم شناسی کاربردی ۱۱

الف: جرم شناسی بالینی ۱۱

ب: جرم شناسی حقوقی. ۱۲

ج: جرم شناسی پیشگیرانه. ۱۲

۱- مفهوم موسع پیشگیری ۱۳

۲- مفهوم مضیق پیشگیری. ۱۳

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی ۱۴

بند اول: نظریه برچسب زنی ۱۴

بند دوم: نظریه فشار ساختاری. ۱۷

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی. ۱۹

مبحث دوم: جرم سرقت. ۲۱

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت. ۲۱

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت ۲۲

بند اول: تعریف لغوی. ۲۲

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران. ۲۳

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴ ۲۳

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی. ۲۳

۱- قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ۲۳

۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۲۴

۳- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲۴

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر. ۲۴

۱- فرانسه. ۲۴

۲-آلمان. ۲۴

۳- انگلیس. ۲۴

د: تعریف فقهی سرقت. ۲۴

بند سوم: مبانی جرم انگاری. ۲۵

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی. ۲۶

درآمد. ۲۷

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت ۲۷

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت. ۲۷

بند اول: حبس گرایی گسترده. ۲۸

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس ۲۹

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی. ۳۰

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   ۳۰

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت ۳۱

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی ۳۱

بند اول:  معایب زندان. ۳۲

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه ۳۲

۱: عدم اصلاح و درمان مجرم:. ۳۳

۲: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:. ۳۵

۳: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه. ۳۵

۴: آموزش و انتقال جرائم: ۳۶

ب: اثرات سوء زندان بر فرد ۳۶

۱: جرم زا بودن محیط زندان: ۳۶

۲: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:. ۳۸

۳: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان. ۳۹

۴: بیکاری و طرد اجتماعی: ۴۰

۵: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:. ۴۰

۶: برچسب خوردن ۴۰

۷: زوال حس مسئولیت ۴۱

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  ۴۳

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی. ۴۳

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان ۴۳

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی ۴۳

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   ۴۴

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری ۴۴

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی. ۴۴

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت. ۴۵

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:. ۴۵

ب: آموزش تخصصی به نیروها: ۴۵

ج: آگاهی رسانی: ۴۵

د: آموزش همگانی:. ۴۵

و: هماهنگی با سایر نهادها:. ۴۵

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی ۴۶

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها ۴۶

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص. ۴۷

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار. ۴۷

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا. ۴۷

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا ۴۸

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا ۴۸

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  ۴۸

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  ۵۰

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت. ۵۱

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه ۵۱

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:. ۵۲

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه ۵۵

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب. ۵۶

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه ۵۶

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    ۵۶

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. ۵۷

بند اول: ارائه ی آمار ۵۷

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری ۶۰

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام. ۶۱

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   ۶۱

ج: تراکم پرونده‌ها:. ۶۱

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری. ۶۲

درآمد. ۶۳

مبحث اول: توصیف داده ها ۶۴

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری ۱۲۲

گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲

الف: جنسیت ۱۲۲

ب: سن. ۱۲۳

ج: تحصیلات. ۱۲۴

د: وضعیت تأهل یا تجرد. ۱۲۴

بند دوم: وضعیت اقتصادی. ۱۲۵

الف: اشتغال. ۱۲۵

ب: میزان درآمد ۱۲۶

ج: وضعیت مسکن. ۱۲۶

د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷

بند سوم: وضعیت اعتقادی. ۱۲۷

بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی. ۱۲۹

بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰

بند هفتم : رابطه نامشروع. ۱۳۰

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان. ۱۳۲

بند اول: خانواده. ۱۳۲

الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲

ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲

ج: تحصیلات والدین ۱۳۳

د: شغل والدین. ۱۳۴

۱- شغل پدر. ۱۳۴

۲- شغل مادر ۱۳۵

ه: رفتار والدین. ۱۳۷

۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان. ۱۳۷

۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷

۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸

ت: درآمد والدین. ۱۳۸

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹

چ: اعتیاد والدین ۱۳۹

ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰

بند دوم: اقوام. ۱۴۰

الف: روابط با اقوام. ۱۴۰

ب: اعتیاد اقوام. ۱۴۱

ج: سابقه سرقت در میان اقوام. ۱۴۱

د: اعتقادات مذهبی اقوام. ۱۴۱

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲

بند سوم: دوستان ۱۴۲

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست. ۱۴۲

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲

ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳

د:  اعتیاد دوستان ۱۴۳

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان. ۱۴۴

بند اول: محل زندگی. ۱۴۴

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی. ۱۴۶

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶

بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶

الف: رفتار معلمان. ۱۴۶

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن. ۱۴۷

بند سوم: تأثیر زندان. ۱۴۷

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸

الف: تأثیر مال باخته ها. ۱۴۸

ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸

نتیجه گیری. ۱۵۰

راهکارهای پیشنهادی. ۱۵۴

منابع و مآخذ. ۱۵۸

پیوست ها. ۱۶۲

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­ شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه ­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۰۳۰۹۸۷ نفر برآورد شده است. [۱] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

۳- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

۲- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

۳- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­ های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه ­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­ شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

۱-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

۲-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه ، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

۲- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

۳-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه ­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­ شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­ شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­ کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­ شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­ های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[۲]

ژان ایولاسال[۳] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *