ادبیات تحقیق

۱۴ مبحث اول : مقدمه

۱۵ مبحث دوم : پیشینه تحقیق

۱۷ گفتار اول : پیشینه خارجی تحقیق

۱۷ گفتار دوم : پیشینه داخلی تحقیق

۱۷ گفتار سوم : جمع بندی پیشینه تحقیق

۲۵ مبحث سوم : تعریف فرار

۲۶ گفتار اول : انگیزه های فرار

۲۸ گفتار دوم : انواع فرار

۲۸ مبحث چهارم : سبب شناسی فرار از منزل

۳۲ گفتار اول : خانواده

۳۵ بند اول ـ خانواده بی کفایت

۳۸ بند دوم  ـ خانواده ضد اجتماعی

۳۸ بند سوم  ـ خانواده آشفته

۳۸ بند چهارم ـ خانواده از هم گسیخته

۳۹ بند پنجم –  خانواده‌های نابسامان و پرستیز

۳۹ بند ششم –  خانواده از هم گسیخته

۴۱ گفتار دوم : قاچاق مواد مخدر و اعتیاد خانواده

۴۳ گفتار سوم : زندانی بودن والدین

۴۴ گفتار چهارم : تسلیم به امید ازدواج

۴۶ مبحث پنجم : ویژگیهای فردی

۴۶ گفتار اول : افسردگی و عزت نفس پائین

۴۸ مبحث ششم : مشکلات اقتصادی ( فقر )

۴۹ مبحث هفتم : فقر فرهنگی

۵۴ گفتار اول : آزار و سوء استفاده جنسی

۵۴ گفتار دوم : وسائل ارتباط جمعی

۵۹ گفتار سوم : دوستان و همسالان

۶۰ گفتار چهارم : دوست داشتن و عشق

۶۳ گفتار پنجم : شهرنشینی

۶۴ گفتار ششم : تغییر ارزشها

۶۵ مبحث هشتم : نظریه های اجتماعی و جرم شناسی فرار دختران

۶۵ گفتار اول : علل ا نحرافات اجتماعی از نظر اندیشمندان

۶۵ گفتار دوم : نظریه ها جامعه شناسی انحراف

۶۶ بند اول : نظریه بر چسب زنی

۶۷ بند دوم : نظریه انتقال فرهنگی

۶۷ بند سوم : نظریه کنترل اجتماعی

۶۸ بند چهارم : مکتب تبادل روانی

۶۹ بند پنجم :مکتب محیط اجتماعی

۶۹ بند ششم : نظریه تضاد

۷۰ بند هفتم : مکتب شیکاگو

۷۱ گفتار سوم : مکتب جامعه شناسی جنایی

۷۱ مبحث نهم : پیامدهای فرار دختران

۷۲ گفتار اول : پیامدهای فردی

۷۲ گفتار دوم : پیامدهای خانوادگی

۷۳ گفتار سوم : پیامدهای اجتماعی

۷۴ گفتار چهارم : قاچاق زنان و دختران

۷۵ گفتار پنجم : سرقت

۷۵ گفتار ششم : روسپیگری

۷۶ مبحث نهم : پیشگیری

۷۸ گفتار اول : انواع اقدامات پیشگیری پایه

۷۹ گفتار دوم : تقسیم بندی مداخلات برمبنای مفاهیم پیشگیری

۸۳ گفتار سوم : اقدامات پیشگیری عمومی

۸۵ گفتار چهارم : آموزش عمومی والدین

۸۶ فصل سوم
روش شناسی
 

۹۰ روش تحقیق

۹۱ جامعه و نمونه آماری

۹۱ تکنیک تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات

۹۱ شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

۹۲ فصل چهارم
 تجزیه و تحلیل داده ها

۹۳ گفتار اول : یافته های توصیفی

۹۴ گفتار دوم : آمار استنباطی

۹۷ فصل پنجم
بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۹۹ نتیجه گیری

۱۰۶ انتقاد و پیشنهاد

۱۰۷ فهرست منابع

۱۱۳

مقدمه
فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی،  در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.
علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده  بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:
آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.
عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.
خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.
به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که زنان و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.
پایان نامه حاضر بر گرفته از کتب و تحقیقات انجام شده ، مقالات ، سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران و زنان از منزل در استان مرکزی تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.
 
فصل اول :
کلیات

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *