۱-۴-۲)  اهداف فرعی   . ۹

  • فرضیه های تحقیق . ۹

۱-۵-۱) فرضیه اصلی   . ۹

۱-۵-۲) فرضیه های فرعی . ۱۰

۱-۶)سوالات پژوهش  ۱۰

۱-۶-۱) سوال اصلی  . ۱۰

۱-۶-۲) سوالات فرعی  . ۱۱

  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق . ۱۱

۱-۷-۱) تعریف مفهومی . ۱۱

۱-۷-۱-۱) هوش معنوی    ۱۲

۱-۷-۱-۲) تعهد سازمانی   ۱۳

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی.     ۱۵

۱-۷-۲-۱) هوش معنوی    ۱۶

۱-۷-۲-۲) تعهد سازمانی.      ۱۶

  • قلمرو تحقیق. ۱۶

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی.    ۱۶

۱-۸-۲) قلمرو مکانی   ۱۷

۱-۸-۳) قلمرو زمانی.    ۱۷

 

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه     ۱۹

۲-۲) معنویت  ۲۰

۲-۲-۱) تعاریف معنویت.   ۲۱

۲-۲-۲) نسبت بین دین و معنویت.    ۲۳

۲-۲-۳) تعاریف معنویت در کار   ۲۷

۲-۲-۴) رویکردهای معنویت در محیط کار   ۲۷

۲-۲-۵) نیازهای معنوی کارکنان و ظهور پارادایم معنویت در محیط کار   ۳۰

۲-۳) هوش معنوی   ۳۳

۲-۳-۱) تعریف هوش.   ۳۳

۲-۳-۲) مدل ها و نظریه های هوش.   ۳۵

۲-۳-۲-۱) نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر   ۳۵

۲-۳-۲-۲) نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال.    ۳۷

۲-۳-۳) تعریف هوش معنوی    ۳۸

۲-۳-۴) مولفه های هوش معنوی.   ۴۲

۲-۳-۵) کاربرد هوش معنوی در محیط کار. ۵۰

۲-۳-۵-۱)هوش معنوی و رهبری ۵۱

۲-۳-۵-۲)هوش معنوی و مدیریت. ۵۴

۲-۴) تعهد سازمانی ۵۶

۲-۴-۱) دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.   ۵۷

۲-۴-۲) تعاریف تعهد سازمانی.    ۶۰

۲-۴-۲-۱)تعریف تعهد.   ۶۰

۲-۴-۲-۲) تعریف تعهد سازمانی. ۶۱

۲-۴-۳) دیدگاه هایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی.   ۶۲

۲-۴-۴) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی.    ۶۴

الف) الگوی تک بعدی.    ۶۴

ب)الگوهای  چندبعدی   ۶۴

۲-۴-۵) مدل آلن و می یر. ۶۸

۲-۴-۶) پیشایندهای تعهد سازمانی   ۷۰

۲-۵) رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی. ۷۱

۲-۶) پیشینه تحقیق. ۷۲

۲-۶-۱) تحقیقات خارجی    ۷۲

۲-۶-۲) تحقیقات داخلی     ۷۴

۲-۷) مدل مفهومی   ۷۷

۲-۷-۱) متغییر مستقل   ۷۷

۲-۷-۲) متغییر وابسته   ۷۸

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه . ۸۰

۳-۲) مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق   ۸۰

۳-۳) روش تحقیق    ۸۲

۳-۴) جامعه‌ی آماری   ۸۲

۳-۵) نمونه آماری ۸۳

۳-۶) ابزار جمع‌ آوری داده‌های تحقیق. ۸۵

۳-۶-۱) پرسشنامه   ۸۵

۳-۶-۱-۱) شرح پرسشنامه ۸۶

۳-۶-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه.    ۸۶

۳-۶-۱-۳) تعیین روایی پرسشنامه. ۸۷

۳-۶-۱-۴) پایایی پرسشنامه   ۸۷

۳-۷) روش تجزیه تحلیل داده ها    ۸۸

۳-۷-۱) مدل معادلات ساختاری.   ۸۹

۳-۷-۲) تحلیل عاملی تاییدی      ۹۰

۳-۷-۳) شاخص برازندگی مناسب   ۹۱

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه   ۹۳

۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری   ۹۳

۴-۲-۱) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت   ۹۴

۴-۲-۲) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن   ۹۵

۴-۲-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات. ۹۵

۴-۲-۴) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل ۹۶

۴-۲-۵) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه استخدامی.   ۹۶

۴-۲-۶) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر نوع استخدامی    ۹۷

۴-۳) تحلیل استنباطی داده ها    ۹۷

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق   ۹۷

۴-۳-۱-۱) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی.   ۹۸

۴-۳-۱-۲) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی ۱۰۱

۴-۳-۱-۳) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری ۱۰۲

۴-۳-۱-۴) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر .  ۱۰۴

۴-۳-۲) توصیف آماری ۱۰۵

۴-۳-۳) بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها    ۱۰۶

۴-۳-۴) تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده    ۱۰۷

۴-۳-۴-۱) آزمون فرضیه اصلی ۱۰۸

۴-۳-۴-۲) آزمون فرضیه فرعی اول.    ۱۰۹

۴-۳-۴-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم   ۱۱۰

۴-۳-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی سوم.     ۱۱۱

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  

۵-۱) مقدمه.   ۱۱۴

۵-۲) نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۱۴

۵-۳) مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مرتبط    ۱۱۶

۵-۴) جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق. ۱۱۶

۵-۵) پیشنهادهای پژوهش.   ۱۲۰

۵-۶)  پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۱۲۱

۵-۷) محدودیت های تحقیق ۱۲۲

منابع فارسی.   ۱۲۳

منابع خارجی ۱۲۵

پیوست ها ۱۲۸

سوالات جمعیت شناختی ۱۲۹

پرسشنامه سنجش هوش معنوی. ۱۳۱

پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر. ۱۳۳

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ۲-۱) مدل مفهومی تحقیق  ۷۸

شکل ۴-۱ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت . ۹۴

شکل ۴-۲ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن   . ۹۵

شکل ۴-۳ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات   ۹۵

شکل ۴-۴ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل . ۹۶

شکل ۴-۵ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه استخدامی  ۹۶

شکل ۴-۶ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر نوع استخدام   . ۹۷

 

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱ تمایز بین دین و معنویت ۲۶

جدول شماره ۳-۱) دسته بندی سوالات پرسشنامه   ۸۶

جدول ۴-۱) ویژگی های جمعیت شناختی ۹۳

جدول۴-۲) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ۹۸

جدول ۴-۳) جدول توصیف آماری ۱۰۶

جدول ۴-۴) توزیع نرمال متغیر ها ۱۰۶

جدول ۴-۵) جدول آزمون فرضیه اصلی.   ۱۰۸

جدول ۴-۶) جدول آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۹

جدول ۴-۷) جدول آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۱۰

جدول۴-۸) جدول آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱

 

فهرست نمودارها

 

نمودار۴-۱) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد. ۹۹

نمودار۴-۲) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۰

نمودار۴-۳) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۱

نمودار ۴-۴)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری.   ۱۰۲

نمودار ۴-۵) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۳

نمودار ۴-۶)مدل اندازه گیری ابعاد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۴

نمودار ۴-۷) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد   ۱۰۴

نمودار ۴-۸)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری. ۱۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *