چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 3

1 – 1 بیان مساله. 4

2 – 1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن: 7

3 – 1 اهداف تحقیق: 12

هدف کلی تحقیق : 12

اهداف فرعی : 12

4 – 1 سوالات یا فرضیه های تحقیق : 12

فرضیه اصلی : 12

فرضیه های فرعی: 12

سوالات جانبی تحقیق.. 13

5 – 1 تعاریف مفهومی و عمیاتی وازه های کلیدی : 13

تعاریف مفهومی: 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 17

1-2بخش اول مدیریت و سبک رهبری.. 18

1-1-2مدیریت و مدیران. 18

2-1-2مدیریت آموزشی.. 21

3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش… 21

4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی.. 22

5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی.. 25

6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی.. 27

7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی.. 29

8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری.. 30

9 – 1- 2 رهبری در مدیریت: 30

10 – 1- 2 شخصیت و انتظارات رهبر. 33

11 – 1- 2 سبک رهبری.. 37

12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار. 39

13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت… 40

2 – 2 بخش دوم انگیزش… 44

1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش… 44

2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش… 46

3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت… 48

4– 2 – 2 قدرت انگیزش… 49

5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه 50

6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار. 52

7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش… 59

بخش سوم : پیشینه تحقیق.. 64

1– 3 – 2 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 64

2 – 3 – 2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 67

نتیجه گیری.. 68

مدل تحقیق.. 69

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه. 71

1- 3 روش پژوهش : 71

2- 3 جامعه آماری : 71

3 – 3 نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن : 72

4- 3 ابزار اندازه گیری داده ها 73

5- 3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: 74

6- 3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه. 80

4-1. سیمای پاسخگویان. 81

4-2. یافته های توصیفی.. 84

4-2-1. توصیف سؤالات پرسشنامه. 84

4-2-1-1. پرسشنامه انگیزه دبیران. 84

4-2-1-2. پرسشنامه سبک رهبری.. 109

4-2-2. توصیف مؤلفه های تحقیق.. 144

4-3. یافته های تحلیلی.. 149

4-3-1. بررسی توزیع مؤلفه های تحقیق.. 149

4-3-2. بررسی فرضیات تحقیق.. 151

4-3-3. یافته های جانبی تحقیق.. 155

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 165

5-2  نتیجه گیری کلی.. 165

5-3خلاصه پژوهش…. 166

5-4فرضیات پژوهش و نتایج آنها 168

5-4-1بررسی فرضیه اصلی.. 168

5-4-2بررسی فرضیه اوّل. 169

5-4-3بررسی فرضیه دوّم. 170

5-4-4بررسی فرضیه سوم. 170

5-5نتایج یافته های جانبی پژوهش…. 171

5-6محدودیت ها 176

5-6-1محدودیت های در کنترل محقق.. 176

5-7پیشنهادات… 176

5-7-1 پیشنهادهایی مبنتی بر یافته های پژوهش…. 176

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 177

پیوست ها و ضمائم. 178

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

 

جدول (3- 1) جامعه آماری.. 71

جدول 3 – 2 نمونه آماری.. 72

جدول 3 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه سبک رهبری.. 73

جدول 4 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه انگیزش… 73

جدول(5 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه انگیزش… 75

جدول(6 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه سبک رهبری.. 76

جدول شماره 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 81

جدول شماره 4-2 . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.. 82

جدول شماره 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه. 83

جدول شماره 4-4. نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید. 84

جدول شماره 4-5. در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید. 85

جدول شماره 4-6. موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید. 86

جدول شماره 4-7. هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید. 87

جدول شماره 4-8. از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود. 88

جدول شماره 4-9. هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید. 89

جدول شماره 4-10. هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود. 90

جدول شماره 4-11. مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید. 91

جدول شماره 4-12. علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید. 92

جدول شماره 4-13. معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد. 93

جدول شماره 4-14. به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید. 94

جدول شماره 4-15. تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید. 95

جدول شماره 4-16. اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید. 96

جدول شماره 4-17.زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار میگیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید. 97

جدول شماره 4-18. معتقدید که داشتن اعتبار و نفوذ در دیگران بسیار مهمتر از عملکرد موثر است. 98

جدول شماره 4-19. آرزو دارید تأثیری ژرف در محیط کار خود پدید آورید و برای پذیرش خطرات آن آمادگی دارید. 99

جدول شماره 4-20. ترجیح می دهید که در موقعیت های رقابتی و عنان آور قرار بگیرید. 100

جدول شماره 4-21. از اینکه در یک گروه رهبر باشید و گروه را سازماندهی کنید لذت می برید. 101

جدول شماره 4-22. در مباحث سازنده شغلی که بتو.انید نطرات  و. عقاید خود را به نحو بهتری به دیگران بقبولانید لذت می برید. 102

جدول شماره 4-23. اعتقاد دارید که منزلت اجتماعی یک شغل اهمیت آن است. 103

جدول شماره 4-24. تمایل دارید که در کارها بیشتر به دیگران دستور بدهید و کمتر دستورات آنها را بپذیرید. 104

جدول شماره 4-25. ترجیح می دهید که اغلب کارها را شخصاً انجام داده و کمتر به مشارکت و تشریک مساعی با دیگران رغبت نشان می دهید. 105

جدول شماره 4-26. در مواردیکه مجبور باشید به تنهایی به کار و فعالیت بپردازید احساس ناخشنودی می کنید. 106

جدول شماره 4-27. ترجیح می دهید در محل کار دوستان صمیمی و زیادی از بین همکاران داشته باشید. 107

. 107

جدول شماره 4-28. در کارهای گروهی مشارکت فعال دارید. 108

جدول شماره 4-29. علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند. 109

جدول شماره 4-30. اضافه کاری را تشویق می کند. 110

جدول شماره 4-31. به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد. 111

جدول شماره 4-32. معلمان را به اجرای روش های یکسان تشویق می کند. 112

جدول شماره 4-33. به معلمین فرصت می دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند. 113

جدول شماره 4-34. نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد. 114

جدول شماره 4-35. به عنوان نماینده معلمان عمل می کند. 115

جدول شماره 4-36. به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. 116

جدول شماره 4-37. نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود. 117

جدول شماره 4-38. به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند. 118

جدول شماره 4-39. برای پیشرفت کار مدرسه  بسیار کوشش می کند. 119

جدول شماره 4-40. به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می کند. 120

جدول شماره 4-41. نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می کند. 121

جدول شماره 4-42. می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. 122

جدول شماره 4-43. افراد  را در انتخاب کار آزاد می گذارد. 123

جدول شماره 4-44. تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله  می دهد. 124

جدول شماره 4-45. کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می کند. 125

جدول شماره 4-46. در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می کند. 126

جدول شماره 4-47. از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. 127

جدول شماره 4-48. راسا” در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می گیرد. 128

جدول شماره 4-49. برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می کند. 129

جدول شماره 4-50. اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می کند. 130

جدول شماره 4-51. مسائل را همانطور که پیش بینی کرده است رخ می دهد. 131

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *