۱-۴-۱-هدف اصلی:.۵

۱-۴-۲- اهداف فرعی:۵

۱-۵- فرضیه های تحقیق : ۶

۱-۵-۱-فرضیه اصلی: ۶

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی:۶

۱-۶-تعریف نظری واژگان کلیدی تحقیق: ۷

۱-۶-۱- کیفیت زندگی کاری: ۷

۱-۶-۱-۱- نیازهای بهداشتی و امنیت: ۷

۱-۶-۱-۲- نیازهای اقتصادی و خانوادگی: ۷

۱-۶-۱-۳-نیازهای اجتماعی: ۸

۱-۶-۱-۴-نیازهای احترام: ۸

۱-۶-۱-۵-نیازهای خودیابی: ۸

۱-۶-۱-۶-نیازهای دانش:.۹

۱-۶-۱-۷-نیازهای زیبایی شناختی: .۹

۱-۶-۲- رضایت شغلی: ۹

۱-۷) تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.

۱-۷-۱- کیفیت زندگی کاری: .۹

۱-۷-۱-۱- نیازهای بهداشتی و امنیت: ۹

۱-۷-۱-۲- نیازهای اقتصادی و خانوادگی: ۱۰

۱-۷-۱-۳-نیازهای اجتماعی: ۱۰

۱-۷-۱-۴-نیازهای احترام: .۱۰

۱-۷-۱-۵-نیازهای خودیابی: .۱۰

۱-۷-۱-۶-نیازهای دانش:۱۰

۱-۷-۱-۷-نیازهای زیبایی شناختی: ۱۰

۱-۷-۲- رضایت شغلی: ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 ۲-۱-کیفیت زندگی کاری

۲-۱-۱) مقدمه: ۱۳

۲-۱-۲) تاریخچه کیفیت زندگی کاری: ۱۴

۲-۱-۳) اهمیت کیفیت زندگی کاری :۱۵

۲-۱-۴)مفاهیم کیفیت زندگی کاری: ۱۶

۲-۱-۵) ویژگی های کیفیت زندگی کاری: ۲۳

۲-۱-۶) مهمترین مشخصه ها و عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی کاری:۲۳

۲-۱-۶-۱) روند روابط انسانی :.۲۳

۲-۱-۶-۲)روند دوگانه علم مدیریت یا نظریه تصمیم گیری و جنبش انسان گرای: ۲۴

۲-۱-۶-۳) نظریه عمومی سیستم ها و رویکرد سیستم در مدیریت:.۲۶

۲-۱-۷) استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری: ..۲۶

۲-۱-۷-۱)مدیریت مشارکتی: ۲۷

۲-۱-۷-۲) تیمهای کاری خود گردان: .۲۷

۲-۱-۷-۳) غنی سازی و طراحی مجدد شغل:.۲۷

۲-۱-۷-۴) رهبری موثر: ۲۸

۲-۱-۸) برنامه های کیفیت زندگی کاری:۲۸

۲-۱-۸-۱)ارتباط با کارکنان:.۲۹

۲-۱-۸-۲)حلقه های کیفیت: ۲۹

۲-۱-۸-۳) نوسازی سبک سازمانی:.۲۹

 

۲-۱-۹) ویژگی برنامه های کیفیت زندگی کاری: ۳۰

۲-۱-۱۰) محدودیت های  برنامه کیفیت زندگی کاری:.۳۰

۲-۱-۱۱) اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری: .۳۰

۲-۱-۱۲) شاخصها و عناصر کیفیت زندگی کاری: .۳۱

۲-۱-۱۳) نتیجه گیری:۳۴

 

۲-۲) رضایت شغلی

۲-۲-۱) مقدمه :۳۷

۲-۲-۲)مفهوم رضایت شغلی:.۳۷

۲-۲-۳)اهمیت رضایت شغلی: ۳۹

۲-۲-۴)عوامل موثر بر رضایت شغلی:.۳۹

۲-۲-۵)پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی : ۶۱

۲-۲-۶) نظریه های زیر بنایی رضایت شغلی: .۶۵

۲-۲-۷)نتیجه گیری:۷۹

رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی

۲-۳ ) بخش کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی:۸۰

۲-۳ -۱) مقدمه: ۸۱

۲-۳ -۲) رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی: ۸۱

۲-۳-۳)بخش پیشینه تحقیق: ۸۴

۲-۳-۳-۱) تحقیقات داخلی: ۸۴

۲-۳-۳-۲)تحقیقات خارجی: ۸۵

۲-۳-۴) نتیجه: ۸۷

۲-۳-۴-۱) متغیر مستقل: ۸۷

۲-۳-۴-۲) متغیر وابسته: ۸۷

۲-۳-۴-۳) مدل مفهومی: ۸۸

۲-۳-۴-۴) نتیجه گیری: ۸۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه: ۹۱

۳-۲) روش شناسی تحقیق : ۹۱

۳-۴) جامعه آماری: ۹۲

۳-۴)روش نمونه گیری : ۹۳

۳-۵) تعیین حجم نمونه : ۹۴

۳-۶)روش گرد آوری داده ها: ۹۵

۳-۷) ابزار سنجش تحقیق : ۹۶

۳-۸) متغیرهای تحقیق: ۹۸

۳-۹) روایی و پایایی پرسشنامه: ۹۹

۳-۱۰) روش تجزیه تحلیل داده ها : ۱۰۳

۳-۱۰-۱)آمار توصیفی ۱۰۳

۳-۱۰-۲)آمار استنباطی: ۱۰۳

۳-۱۱) آزمون های آماری به کار گرفته شده در تحقیق:..۱۰۴

۳-۱۲) قلمرو تحقیق:..۱۰۵

۳-۱۲-۱)قلمرو موضوعی:۱۰۵

۳-۱۲-۲) قلمرو مکانی:۱۰۵

۳-۱۲-۳) قلمرو زمانی: .۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱ ) مقدمه: ۱۰۷

۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۱۰۸

۴-۲-۱)توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت. ۱۰۸

۴-۲-۲) توزیع فروانی نمونه بر حسب وضعیت تأهل ۱۰۹

۴-۲-۳) توزیع فروانی نمونه بر حسب سن. ۱۱۰

۴-۲-۴) توزیع فروانی نمونه بر حسب سابقه کار ۱۱۱

۴-۲-۵)توزیع فروانی نمونه بر حسب تحصیلات. ۱۱۲

۴-۳) اطلاعات توصیفی شاخص ها : ۱۱۳

۴-۴)آزمون نرمال بودن شاخص ها : ۱۱۴

۴-۵)آزمون فرضیه های تحقیق : ۱۰۶

۴-۵-۱-آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۲۵

۴-۵-۲-آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۲۶

۴-۵-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۲۷

۴-۵-۴-آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۲۷

۴-۵-۵-آزمون فرضیه فرعی پنجم: ۱۲۸

۴-۵-۶-آزمون فرضیه فرعی ششم:.۱۲۹

۴-۵-۷-آزمون فرضیه فرعی هفتم:۱۲۹

۴-۵-۸-آزمون فرضیه فرعی هشتم:۱۳۰

۴-۵-۹-آزمون فرضیه فرعی نهم:.۱۳۱

۴-۵-۱۰-آزمون فرضیه اصلی: ۱۳۲

۴-۶) یافته های جانبی:.۱۳۲  ۴-۶-۱)آزمون فریدمن:۱۳۲

۴-۷) خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق:.۱۳۵

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه:.۱۳۷

۵-۲)خلاصه تحقیق:.۱۳۷

۵-۳)نتایج حاصل از تحلیل های آمار توصیفی:..۱۳۷

۵-۴)نتایج حاصل  از تحلیل های آمار استنباطی:.۱۳۸

۵-۵)پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق:۱۴۷

۵-۶)پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: ۱۵۴

۵-۷)موانع و مشکلات تحقیق : ۱۵۴

فصل ششم: فهرست منابع

۶-۱)منابع:.۱۵۷

۶-۱-۱)منابع فارسی:۱۵۷

۶-۱-۲)منابع لاتین:۱۶۱

فصل هفتم: پیوست ها

۷-۱) پرسشنامه: ۱۶۷

فهرست شکل ها

شکل (۲-۱): ابعاد کیفیت زندگی کاری.۱۹

شکل (۲-۲): تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری۲۲

شکل(۲-۳): شاخص های کیفیت زندگی کاری.۳۲

شکل (۲-۴): عوامل اساسی موثر در میزان و سطح رضایت شغلی۴۰

شکل(۲-۵) : طبقه بندی جامع عوامل موثر بر رضایت شغلی .۶۰

شکل (۲-۶): مدل رضایت شغلی.۶۴

شکل(۲-۷): طرح رضایت شغلی لوکه و لاتمن۷۷

شکل(۲-۸): مدل مفهومی تحقیق.۸۸

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت۱۰۸

نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.۱۰۹

نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.۱۱۰

نمودار (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه ی کار.۱۱۱

نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات۱۱۲

فهرست جداول

جدول(۲-۱): ویژگی های برجسته روند روابط انسانی۲۴

جدول(۲-۲): ویژگی های برجسته روند دوگانه علم مدیریت و انسان گرایی۲۵

جدول(۲-۳): نظریه های رضایت شغلی از دیدگاه لاوسون و شن ۶۷

جدول(۲-۴):  سلسله مراتب نیازها و روش های ارضاء آن در سازمان.۶۹

جدول(۲-۵): مراتب نیازها، عوامل سازمانی ارضاء آنی از دیدگاه لوسیر.۶۹

جدول(۳-۱): تعداد کارکنان رسمی به تفکیک مناطق.۹۳

جدول( ۳-۲): شاخص های تعیین حجم نمونه۹۴

جدول(۳-۳): تعداد نمونه به تفکیک مناطق.۹۵

جدول(۳-۴):پایای ابعاد هفت گانه رضایت شغلی.۹۷

جدول(۳-۵): نحوه توزیع سؤالات کیفیت زندگی کاری۹۷

جدول(۳-۶): نحوه توزیع سؤالات رضایت شغلی.۹۸

جدول(۳-۷) تعداد نمونه به تفکیک مناطق.۱۰۱

جدول(۳-۸): آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات مربوط به کیفیت زندگی کاری۱۰۱

جدول (۳-۹): آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات مربوط به رضایت شغلی.۱۰۱

جدول(۳-۱۰): آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات مربوط به شاخص هایQWL.102

جدول(۳-۱۱): آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات مربوط به شاخص های JB.102

جدول (۳-۱۲): مقیاس فاصله‌ای پنج­تایی و عناوین به ازای آن‌ ها۱۰۴

جدول (۳-۱۳): شرح آزمون های بکار گرفته شده.۱۰۵

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.۱۰۸

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.۱۰۹

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.۱۱۰

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه ی کار.۱۱۱

جدول (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات۱۱۲

جدول (۴-۶ ): شاخصهای توصیفی کیفیت زندگی کاری.۱۱۳

جدول (۴-۷ ): شاخص های توصیفی رضایت شغلی۱۱۴

جدول(۴-۸)آزمون نرمال بودن برای شاخص کیفیت زندگی کاری۱۱۴

جدول(۴-۹)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیازهای بهداشتی۱۱۵

جدول(۴-۱۰)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیازهای امنیت.۱۱۶

جدول(۴-۱۱)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیازهای اقتصادی.۱۱۶

جدول(۴-۱۲)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیازهای خانوادگی.۱۱۷

جدول(۴-۱۳)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیاز های اجتماعی.۱۱۷

جدول(۴-۱۴)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیاز های احترام.۱۱۸

جدول(۴-۱۵)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیاز های خودیابی۱۱۸

جدول(۴-۱۶)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیاز های دانش.۱۱۹

جدول(۴-۱۷)آزمون نرمال بودن برای شاخص نیاز های زیبا شناختی.۱۲۰

جدول(۴-۱۸)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت شغلی.۱۲۰

جدول(۴-۱۹)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از نظارت۱۲۱

جدول(۴-۲۰)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از ماهیت کار۱۲۱

جدول(۴-۲۱)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از خط مشی و حمایت سازمانی.۱۲۲

جدول(۴-۲۲)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از ارتقا و پیشرفت۱۲۲

جدول(۴-۲۳)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از حقوق ماهیانه۱۲۳

جدول(۴-۲۴)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از همکاران۱۲۴

جدول(۴-۲۵)آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت از مشتریان۱۲۴

جدول (۴-۲۶) ضریب همبستگی اسپیرمن میان نیاز های بهداشتی و رضایت شغلی.۱۲۵

جدول (۴-۲۷) ضریب همبستگی اسپیرمن میان نیاز های امنیت و رضایت شغلی.۱۲۶

جدول (۴-۲۸) ضریب همبستگی اسپیرمن میان اقتصادی و رضایت شغلی۱۲۷

جدول (۴-۲۹) ضریب همبستگی اسپیرمن میان خانوادگی و رضایت شغلی۱۲۸

جدول (۴-۳۰) ضریب همبستگی اسپیرمن میان اجتماعی و رضایت شغلی۱۲۸

جدول (۴-۳۱) ضریب همبستگی اسپیرمن میان احترام و رضایت شغلی۱۲۹

جدول (۴-۳۲) ضریب همبستگی اسپیرمن میان نیاز های خود یابی و رضایت شغلی۱۳۰

جدول (۴-۳۳) ضریب همبستگی اسپیرمن میان نیاز های دانش و رضایت شغلی.۱۳۰

جدول (۴-۳۴) ضریب همبستگی اسپیرمن میان نیاز های زیبا شناختی و رضایت شغلی.۱۳۱

جدول (۴-۳۵)ضریب همبستگی اسپیرمن میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی.۱۳۲

جدول (۴-۳۶): نتایج آزمون فریدمن۱۳۳

جدول(۴-۳۷): رتبه بندی ابعاد کیفیت زندگی کاری۱۳۳

جدول(۴-۳۸): نتایج آزمون فریدمن۱۳۴

جدول (۴-۳۹): رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی.۱۳۴

جدول (۴-۴۰): خلاصه آزمون های فرضیه هایتحقیق۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *