۳-۲-۱. کانادا ۳۹

۳-۲-۲. ژاپن ۴۰

۳-۲-۳. چین ۴۰

۳-۲-۴. فرانسه ۴۱

۳-۲-۵. کره جنوبی ۴۱

۳-۲-۶. ترکمنستان ۴۲

۳-۳ تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران ۴۲

۳-۳-۱. قبل از انقلاب ۴۲

۳-۳-۲. بعد از انقلاب ۴۳

۳-۴. تعریف رشوه ۴۳

۳-۴-۱. تعریف لغوی رشوه ۴۳

۳-۴-۲. تعریف رشوه در کتب حقوقی ۴۴

۳-۴-۳. رشوه در شرایع و ادیان ۴۵

۳-۴-۴. رشوه در عرف بازاری ۴۵

۳-۴-۵. ترمینولوژی حقوق ۴۵

۳-۵ مبحث اول: ارکان  جرم رشوه ۴۶

۳-۵-۱. عنصر قانونی ۴۶

۳-۶ شرح ماده ۴۸

۳-۷ ادله شرعی جرم انگاری رشوه ۵۴

۳-۷-۱. قرآن ۵۴

۳-۷-۲. سنت ۵۶

۳-۷-۳. اجماع ۵۸

۳-۷-۴. عقل ۵۹

۳-۸ عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء ۵۹

۳-۹ عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : ۶۰

۳-۱۰. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران ۶۱

۳-۱۰-۱. موارد تشدید مجازات مرتشی ۶۵

۳-۱۱ مجازات جرم رشاء در حقوق ایران ۶۶

۳-۱۱-۱. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی ۶۷

۳-۱۲. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند ۷۰

۳-۱۲-۱. رشوه اهدائی ۷۰

۳-۱۲-۲. رشوه بیانی ۷۰

۳-۱۲-۳. رشوه طعامی ۷۰

۳-۱۲-۴.رشوه خیالی یا سیاسی ۷۰

۳-۱۲-۵. رشوه زور و قلدری ۷۱

۳-۱۲-۶. رشوه ناموسی ۷۱

۳-۱۲-۷. رشوه مادی ۷۱

۳-۱۳ فرق بین رشوه و هدیه ۷۲

۳-۱۳-۱. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی ۷۲

۳-۱۴. تفاوت رشوه با جعل ۷۴

۳-۱۵. ابهامات در این زمینه ۷۴

۳-۱۶. آثار فردی رشوه ۷۷

۳-۱۶-۱. قساوت و سنگدلی ۷۷

۳-۱۶-۲. قبول نشدن دعا و عبادت ۷۸

۳-۱۷. آثار اجتماعی رشوه ۷۸

۳-۱۷-۱. مانع اجرای عدالت و قانون ۷۸

۳-۱۷-۲. فساد مالی و اداری ۷۹

۳-۱۸ نقاط ضعف قوانین ایران ۷۹

فصل ۴ ۸۲

۴-۱. اختلاس ۸۳

۴-۲. تعریف جرم اختلاس ۸۴

۴-۲-۱. معانی لغوی ۸۴

۴-۲-۲. تعریف فقهی جرم اختلاس ۸۴

۴-۲-۳. اختلاس در تعریف حقوقی ۸۵

۴-۳ عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس ۸۹

۴-۳-۱. عنصر قانونی ۸۹

۴-۳-۲. عنصر مادی ۹۰

۴-۳-۲-۱. رفتار مادی ۹۰

۴-۳-۲-۲. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس ۹۱

۴-۳-۲-۲-۱. سمت مرتکب ۹۲

۴-۳-۲-۲-۲. ویژگی مال مورد اختلاس ۹۳

۴-۳-۲-۲-۳. مالکیت مال مورد اختلاس ۹۶

۴-۳-۲-۲-۴. سپرده شدن مال به نفع متهم ۹۷

۴-۳-۲-۲-۵. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور ۹۸

۴-۳-۲-۲-۶. نتیجه حاصله ۹۹

۴-۳-۲-۳. شروع به جرم اختلاس ۹۹

۴-۳-۳. عنصر روانی ۱۰۰

۴-۴. مجازات اختلاس ۱۰۱

۴-۴-۱. مجازات قانونی اختلاس ۱۰۱

۴-۴-۲. تخفیف مجازات ۱۰۲

۴-۴-۳. تعلیق مجازات ۱۰۵

۴-۵. اختلاس باندی ۱۰۸

۴-۶. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه ۱۱۰

۴-۶-۱. اختلاس و سرقت ۱۱۰

۴-۶-۲. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱

۴-۶-۳. اختلاس و خیانت در امانت ۱۱۲

۴-۶-۴. اختلاس و فروش و. اموال دولتی ۱۱۳

۴-۷ موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴

۴-۷-۱. قرار تأمین ۱۱۴

۴-۷-۲. تعلیق شغل ۱۱۵

۴-۸ خلاصه فصل ۱۱۹

فصل ۵ ۱۲۱

۵-۱. معاملات دولتی ۱۲۲

۵-۲. مفهوم معامله ۱۲۴

۵-۳. مفهوم مزایده و مناقصه ۱۲۶

۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶

۵-۳-۲. مناقصه ۱۲۶

۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه ۱۲۷

۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷

۵-۴. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود ۱۲۷

۵-۵.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸

۵-۶. تاریخچه معاملات دولتی در ایران ۱۲۹

۵-۷ تغییرات پس از انقلاب ۱۳۲

۵-۸. پورسانت ۱۳۴

۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵

۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶

۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران ۱۳۷

۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت ۱۴۰

۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰

۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت ۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی ۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲

۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳

۵-۸-۴-۳. رکن مادی ۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال ۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶

۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال ۱۴۶

۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶

۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت ۱۴۷

۵-۹ تعدد جرم ۱۴۷

۵-۱۰. تکرار جرم ۱۴۸

۵-۱۱ مجازات گیرندگان اخذ پورسانت ۱۴۸

۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸

۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹

۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹

۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹

۵-۱۲. خلاصه مبحث ۱۵۰

۵-۱۳ شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت ۱۵۱

۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت ۱۵۲

۵-۱۴ تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء ۱۵۲

۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲

۵-۱۵ تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲

۵-۱۵-۱. تدلیس ۱۵۳

۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳

۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴

۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم ۱۵۴

۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله ۱۵۶

۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم ۱۵۶

۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام ۱۵۶

۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷

۵-۱۷ مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷

۵-۱۸ نتیجه گیری ۱۵۷

۵-۱۹ پیشنهادات کلی ۱۵۹

۵-۲۰ منابع ۱۶۱

۱-۱.                      تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

۱-۲.                      اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

۱-۳.                      سوالات در این پژوهش

۱.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

۳.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

۱-۴.                      فرضیه ها

۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

 

۱-۵.                      پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر

باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایان نامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱-۶.                      دامنه

این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و

از آنجایی  که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در  جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی  که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *