۲ـ۷ـ۸. برابرسازی پایگاه اجتماعی ۳۶
۲ـ۷ـ۹. جذابیت و اثر بخشی ۳۷
۲ـ۷ـ۱۰. چند رسانه‌ای ( مولتی مدیا) بودن ۳۷
فصل دوم: تبشیر مسیحی ۳۸
۲ـ ۱. گفتار اول: ریشه‌ها و مبانی دینی و فرهنگی تبشیر مسیحی؛   39
۲ـ۱ـ۱. تبشیر در لغت و اصطلاح ۳۹
۲ـ۱ـ۲. تبشیر، رسالت انبیاء ۴۰
۲ـ۱ـ۲ـ ۱.حضرت نوح۷. ۴۰
۲ـ۱ـ۲ـ۲.حضرت ابراهیم۷. ۴۱
۲ـ۱ـ۲ ـ۳.حضرت موسی۷. ۴۱
۲ـ۱ـ۲ـ ۴.حضرت عیسی۷. ۴۲
۲ـ۱ـ۲ـ۵.حضرت محمد۹. ۴۴
۲ـ۱ـ۳. عملکرد تبشیری کلیسا ۴۷
۲ـ۱ـ۳ـ۱. کلیسا پس از عروج عیسی۷. ۴۷
۲ـ۱ـ۳ـ۲. تغییر تاکتیک تبشیری در مسیحیت ۴۹
۲ـ۱ـ۳ـ۳. ابزارهای نوین تبلیغی در خدمت تبشیر مسیحی ۵۲
۲ـ۲. گفتار دوم: تاریخچه تبشیر مسیحی در ایران(گاه‌شماری و عملکرد)   53
۲ـ۲ـ۱. مسیحیت در ایران تا صدر اسلام ۵۳
۲ـ۲ـ۲. مسیحیت پس از اسلام تا قاجاریه ۵۷
۲ـ۲ـ۲ـ۱. از عباسیان تا مغول ۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲. طاهریان و آل‌بویه ۵۹
۲ـ۲ـ۲ـ۳. سلجوقیان ۵۹
۲ـ۲ـ۲ـ۴. مغولان و ایلخانان ۶۰
۲ـ۲ـ۲ـ۵. تیموریان،‌ صفویان و  افشاریان ۶۰
۲ـ۲ـ۲ـ۶. افغانها ۶۲
۲ـ۲ـ۲ـ۷. قاجاریه ۶۴
۲ـ۲ـ۳. میسیونر‌ها در ایران ۶۴
۲ـ۲ـ۳ـ۱. مُبلّغین مستقل ۶۵
۲ـ۲ـ۳ـ۲. مُبلغین وابسته ۶۶
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۱. «هوکر» و «روفر» ۶۷
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲. «هنری مارتین» ۶۸
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۳. پیتر گوردون ۷۰
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۴. ژوزف ولف ۷۱
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۵. آنتونی نوریس گرووز ۷۲
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۶. جان کیتو ۷۲
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۷. ژاکوب ساموئل ۷۳
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۸. رابرت بروس ۷۳
۲ـ۲ـ۳ـ۳.میسیونرهای زن ۷۴
۲ـ۲ـ۳ـ۴.اهمّ فعّالیت میسیونرها در ایران ۷۵
۲ـ۲ـ۴. پهلوی ۷۶
۲ـ۲ـ۵. بعد از انقلاب اسلامی ایران ۷۷
۲ـ۲ـ۵ـ۱. تبلیغات تلوزیونی ۷۸
۲ـ۲ـ۵ـ۲. فضای مجازی ۷۸
۲ـ۲ـ۵ـ۳. تبلیغات شهری ۷۸
۲ـ۲ـ۵ـ۴. تبلیغات در اقشار ۷۸
۲ـ۲ـ۵ـ۵. کلیسای خانگی ۷۹
۲ـ۲ـ۵ـ۶. اغواگران ۸۰
۲ـ۲ـ۵ـ۷. شبکه‌های هرمی ۸۰
۲ـ۲ـ۵ـ۸. روش خانه به خانه ۸۱
۲ـ۲ـ۶. فرقه‌های مسیحی فعّال در جامعه ایران ۸۱
۲ـ۲ـ۶ـ۱. کلیسای جماعت ربانی ۸۱
۲ـ۲ـ۶ـ۲. کلیسای اسقفی (انگلیکن) ۸۲
۲ـ۲ـ۶ـ۳. شاهدان یهوه ۸۳
۲ـ۲ـ۶ـ۴. بابتیستها ۸۳
۲ـ۲ـ۶ـ۵. پنطیکاستی‌ها ۸۴
۲ـ۲ـ۶ـ۶. کلیسای انجیلی(پرزبیتری) ۸۵
۲ـ۲ـ۶ـ۷. کلیسای ارامنه ۸۵
۲ـ۲ـ۶ـ۸. کاتولیکها ۸۶
۲ـ۲ـ۷.معرفی برخی از مبشّران مسیحی فارسی‌زبان ۸۶
۲ـ۲ـ۸. نامدارترین مبشران بین‌المللی ۸۸
۲ـ۲ـ۹. رفتارشناسی مبشّران مسیحی ۹۰
۲ـ۲ـ۹ـ۱. تظاهر به نرم خویی و مهربانی ۹۱
۲ـ۲ـ۹ـ۲. جذب عوام ۹۱
۲ـ۲ـ۹ـ۳. مطابق با ادبیات مخاطب سخن گفتن ۹۱
۲ـ۲ـ۹ـ۴. جلب اعتماد و همدردی با مخاطب ۹۱
۲ـ۲ـ۹ـ۵. شبهه افکنی و زیر سوال بردن مذهب ۹۱
۲ـ۲ـ۹ـ۶.  تمسخر اسلام در جامعه مسلمان ۹۲
۲ـ۲ـ۹ـ۷. امتناع از بحث عقلی ۹۲
۲ـ۲ـ۹ـ۸. شادخواری ۹۲
۲ـ۲ـ۹ـ۹. سو استفاده از جهل افراد نسبت به دین مبین اسلام ۹۲
۲ـ۲ـ۹ـ۱۰. سوژه‌سازی از طلبه‌های مسیحی شده مورد ادعا ۹۳
۲ـ۲ـ۹ـ۱۱. تساهل‌افراطی ۹۳
۲ـ۲ـ۹ـ۱۲. بهره‌گیری از غریزه جنسی و عشق منحرف ۹۳
۲ـ۲ـ۹ـ۱۳. استفاده از کمبود محبت و حس تنهایی ۹۴
۲ـ۲ـ۹ـ۱۴. تکیه بر عنصر امید به آینده ۹۴
۲ـ۲ـ۹ـ۱۵. ادعای شفابخشی و کرامات ۹۴
۲ـ۳. گفتارسوم: عملکرد مسلمانان در قبال پدیده تبشیر ۹۵
۲ـ۳ـ۱. ریشه‌های دشمنی مسیحیت تبشیری با اسلام ۹۵
۲ـ۳ـ۲. اهداف اسلام‌ستیزی ۹۶
۲ـ۳ـ۳. نظر قرآن نسبت به اهل ذمّه و لزوم هشیاری در برابر تبشیری‌ها   97
۲ـ۳ـ۴. عکس‌العمل مسلمانان به تبلیغات مسیحیت تبشیری در ابعاد مختلف   102
۲ـ۳ـ۴ـ۱. عکس العمل کلامی ۱۰۳
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۱ سیف الامه و برهان المله ۱۰۳
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ ۲.الهدی الی دین‌ المصطفی ۱۰۳
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۳.اظهار الحق ۱۰۳
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۴. الملل و النحل شهرستانی ۱۰۴
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۵.تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب ۱۰۴
۲ـ۳ـ۴ـ۲.عکس‌العمل فرهنگی ۱۰۴
۲ـ۳ـ۴ـ۳.عکس‌العمل سیاسی ۱۰۵
۲ـ۳ـ۵. پاسخی به ادّعای تبشیری‌ها درباره نقض حقوق مسیحیان در ایران   105
۲ـ۳ـ۵ـ۱. آزادی انجام مراسم دینی ۱۰۶
۲ـ۳ـ۵ـ۲. تشکیل انجمن ۱۰۶
۲ـ۳ـ۵ـ۳. اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه ۱۰۷
۲ـ۳ـ۵ـ۴. داشتن نماینده مجلس ۱۰۷
۲ـ۳ـ۶. تهدیدات رواج مسیحیت تبشیری ۱۰۸
فصل سوم ۱۰۹
تبشیر در اینترنت ۱۰۹
۳-۱.امکانات خاص شبکه اینترنت ۱۱۰
۳ـ۱ـ۱ کلیسای اینترنتی ۱۱۰
نمونه‌ها: ۱۱۲
۳ـ۱ـ۲. هدایت و رهبری کلیسای خانگی از طریق اینترنت ۱۱۳
۳ـ۱ـ۳.ارائه کتاب مقدس با امکانات مختلف ۱۱۷
۳ـ۱ـ۴. تلوزیون‌های مسیحی در سایت‌های اینترنتی ۱۲۰
۳-۱-۴-۱. برخی از اهداف تلویزیون‌های مسیحی ۱۲۰
۳-۱-۴-۱-۱. ارائه چهره‌ای ناموفق از اسلام ۱۲۰
۳-۱-۴-۱-۲. استفاده از موسیقی ۱۲۱
۳-۱-۴-۱-۳. بررسی معضلات خانوادگی ۱۲۱
۳-۱-۴-۱-۴. تمرکز بر جوانان، کودکان و زنان ۱۲۲
۳-۱-۴-۱-۵. جاذبه‌های گردشگری ۱۲۲
۳-۱-۴-۱-۶. استناد به انجیل ۱۲۲
۳-۱-۴-۱-۷. امیددهندگی و نجات ۱۲۳
۳-۱-۴-۱-۸. تکرار وتلقین ۱۲۳
۳-۱-۴-۱-۹. صحنه‌آرائی و ظاهرمجریان ۱۲۳
۳-۱-۴-۱-۱۰. شهادت و نمایش نمونه‌های عینی ۱۲۳
۳-۱-۴-۱-۱۱. ارتباط با ماوراء ۱۲۴
۳-۱-۴-۱-۱۲. سادگی درارائه پیام ۱۲۴
۳ـ۱ـ۴ـ۲. معرفی شبکه‌های تلوزیونی مسیحی ۱۲۵
۳-۱-۴-۲-۱.شبکه TBN 125
۳-۱-۴-۲-۲. شبکه نجات ۱۲۷
۳-۱-۴-۲-۳.شبکه محبت ۱۳۰
۳-۱-۴-۲-۴. شبکه ست سون پارس ۱۳۱
۳-۱-۴-۲-۵شبکه سون ۱۳۱
۳ـ۱ـ ۵. رادیوهای تبشیری در اینترنت ۱۳۲
۳ـ۱ـ۶. مدارس اینترنتی و برنامه شاگردسازی ۱۳۲
۳ـ۱ـ ۷.شبکه‌های خبری در اینترنت ۱۳۵
۳ـ۱ـ ۸. کتاب‌ها و نشریات و مقالات الکترونیکی ۱۳۸
۳ـ۱ـ ۹. دانلود کتاب‌های ممنوعه ۱۴۰
۳-۲.دسته بندی شیوه‌های تبلیغ بر اساس محتوا ۱۴۱
۳ـ۲ـ۱. دفاع از کتاب مقدس و پاسخ به ایرادات وارد شده بر مسیحیان   141
۳ـ۲ـ ۲. شهادت ایمانی ۱۴۵
۳ـ۲ـ۳. ادعای معجزه و شادی و نشاط در مسیحیت ۱۵۰
۳ـ۲ ـ۴. تکیه بر دعا ۱۶۰
۳ـ۲ـ۵. ایراد شبهات (نسبت به اسلام، قرآن، پیامبر۹، پیشوایان معصوم: و احکام اسلامی) ۱۶۲
۳ـ۲ـ۶. مظلوم‌نمایی و ادعای برخورد با نومسیحیان ۱۶۸
۳ـ۲ـ ۷. مواعظ ۱۷۰
۳ـ۲ـ۸. استفاده از مباحث خانواده و برنامه‌های روانشناسی و مشاوره مسیحی   171
۳ـ۲ـ۹. بهره‌گیری و تفسیر نابجا از آثار بزرگان علم و ادب   172
۳ـ۲ـ۱۰. استفاده از لهجه‌های محلی ۱۷۳
۳ـ۲ـ۱۱. استفاده از جذابیّت‌های جنسی ۱۷۴
۳ـ۲ـ۱۲. برنامه‌های ویژه کودکان ۱۷۵
۳ـ۲ـ۱۳. ترویج کنفرانس‌ها و اجتماعات ۱۷۵
فصل چهارم: ۱۷۷
تحلیل و بررسی و ارائه پیشنهادات ۱۷۷
۴ـ۱. گفتار اول: فرصت اینترنت برای تبلیغ مسیحیت  تبشیری در جامعه ایران   178
۴ـ۱ـ۱. مسیحیت به واسطه حضور در اینترنت از چه مزایایی برای تبلیغ بهره می‌برد؟ ۱۷۸
۴ـ۱ـ۱ـ۱. پوشش گسترده شبکه اینترنت ۱۷۸
۴ـ۱ـ۱ـ۲. جاذبه و قابلیّت‌های اینترنت ۱۷۸
۴ـ۱ـ۱ـ۳. احساس امنیّت برای مبلّغان مسیحیت تبشیری ۱۷۸
۴ـ۱ـ۱ـ۴. استفاده از توان ایرانیان مقیم خارج به واسطه حضور دراین شبکه   179
۴ـ۱ـ۱ـ۵. پنهان‌ماندن هویّت کاربران ۱۷۹
۴ـ۱ـ۲. ارزیابی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت ۱۸۰
۴ـ۱ـ۳. ارزیابی میزان مؤفقیت تبشیر اینترنتی ۱۸۳
۴ـ۱ـ۴. فرصت‌ها و تهدیدهای اینترنت ۱۸۵
۴ـ۱ـ۵. مقایسه تبلیغات مسیحیان با مسلمانان ۱۸۶
گفتار دوم: پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای مقابله با تبشیر مسیحی در ایران ۱۸۹
۴ـ۲ـ۱. پیشنهادات کلی ۱۸۹
۴ـ۲ـ۱ـ۱. آگاه‌سازی ۱۸۹
۴ـ۲ـ۱ـ۲. تعمیق باورهای دینی ۱۹۰
۴ـ۲ـ۱ـ۳. تقویت نهاد خانواده و گسترش فرهنگ ازدواج ۱۹۰
۴ـ۲ـ۱ـ۴. فراهم ساختن نیازهای روانی و تفریحی و گسترش ورزش ۱۹۱
۴ـ۲ـ۱ـ۵. برقراری عدالت اجتماعی و رفع آثار فقر و اشتغال‌زایی ۱۹۲
۴ـ۲ـ۱ـ۶. گسترش اخلاق در جامعه ۱۹۲
۴ـ۲ـ۱ـ۷. ضرورت برنامه‌ریزی در تبلیغ ۱۹۳
۴ـ۲ـ۱ـ۸. لزوم مخاطب‌شناسی ۱۹۳
۴ـ۲ـ۱ـ۹. لزوم استفاده از تکنولوژی(خصوصاً اینترنت) در تبلیغ ۱۹۴
۴ـ۲ـ۲. روش‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت ۱۹۸
۴ـ۲ـ۲ـ۱. تشویق و تربیت مبلّغان توانا برای ورود به فضای مجازی ۱۹۸
۴ـ۲ـ۲ـ۲. ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌های پاسخگویی به شبهات و تقویت آن‌ ها ۱۹۹
۴ـ۲ـ۲ـ۳. تأسیس رادیو و تلوزیون اینترنتی در راستای پاسخگویی به مسیحت   199
۴ـ۲ـ۲ـ۴. ایجاد سایت‌های پخش فیلم و سریال اینترنتی ۱۹۹
۴ـ۲ـ۲ـ۵. تاسیس سایت‌ها و وبلاگ‌هایی با موضوع مستبصرین مسیحی ۲۰۰
۴ـ۲ـ۲ـ۶. مناظره با سران مسیحت در اینترنت ۲۰۰
۴ـ۲ـ۲ـ۷. استفاده از توان مسیحیان رسمی ایران در نقد مسیحیت تبشیری ۲۰۰
۴ـ۲ـ۲ـ۸. احیاء و انتشار تراث شیعه و کتاب‌های نقد و پاسخگویی در اینترنت   201
فهرست منابع و مآخذ ۲۰۲
مقدمه:
تبلیغ یا رساندن پیام و نشر اهداف انبیاء، امر مهمی است که می‌توان آن را همزاد بشر دانست. از این‌رو آنرا همزاد بشر دانستیم، که ظهور دین و نبوّت را هم‌زمان با تولّد آدم ابوالبشر۷ می‌دانیم. چرا که انسان موجودی است اجتماعی؛ بنابراین برای تعامل با دیگران و مفاهمه بهتر باید نیّات و اغراض شخصی یا دینی خود را به وسیله ابزار و امکانات موجود منتقل نماید و این همان تبلیغ است.
ابزار و امکانات تبلیغ، در گذر زمان و با تکامل و پیشرفت انسان در هر عصری به شکلی نو و تازه پدید آمد؛ و مبلّغان دین نیز، چه آنان که واقعاً درصدد هدایت انسان بودند و چه آنان که به نام دین و تظاهر به تبلیغ آن، در واقع ضلالت و گمراهی را تبلیغ می‌کردند، با بهره گرفتن از این ابزار برای گسترش و نشر اهداف خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.
بدون شک اختراع و ابداع ابزار تبلیغی الکترونیکی را باید نقطه عطف مهمی در امر تبلیغات دانست؛ چرا که بسیاری از حدود و ثغور و محدودیّت‌ها را از میان برداشت. خصوصاً در دهه اخیر و با گسترش اینترنت، شاید دیگر نتوان در این کره خاکی محدوده‌ای را یافت که از بُرد تبلیغ به دور باشد. پدیده‌ای که باید آن را تلفیقی از رسانه‌های مختلف و مدرن، مثل تلفن، رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله و. دانست.
پیروان ادیان مختلف نیز به تبع سرعت و رشد تکنولوژی از ورود به این عرصه غفلت نکردند؛ آنها علاوه بر تبلیغات سنّتی، که مخاطبان خاص خود را دارد، کوشیدند که خود را به ابزار نوین تبلیغی مجهّز کنند، تا به آسانی و سهولت و با هزینه کمتری بر تعداد پیروان خود بیافزایند.
بر کسی پوشیده نیست که اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ الهی در تمام عالم دارای پیروان فراوانی هستند. در بعضی از ممالک نسبتشان، به اقلّیّت و اکثریّت و گاهی نیز مساوی است. گاهی در صلح و آرامش بودند و گاهی در مخاصمه و جدال؛ اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی همواره مسحیت راستین را به رسمیّت می‌شناسد و مسیحیانی که در سرزمین‌های اسلامی به عنوان اقلیّت مذهبی زندگی می‌کنند، از حقوق خاصّی به عنوان اهل ذمّه برخوردارند؛ همچنانکه محدودیّتهایی برای تبلیغ دین آنها در میان مسلمانان قائل است.
اما در این پژوهش سخن از مسیحیت راستین نیست، بلکه از افرادی است که به آموزه‌های مسیحی ملتزم نیستند، و مسیح۷ را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و استعماری خود می‌دانند. همانطوریکه تاریخ استعمار در مشرق‌زمین و آفریقا گواه بر این مدّعاست، افرادی تحت نام زیبای «تبشیر» به تحمیل ایده‌ها و افکار سیاسی و انحرافیِ پیچیده در زرق و برق محبّت، عشق، نجات و شفاء می‌پردازند. هدف ما در این پایان‌نامه‌ که با عنوان «بررسی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت» تدوین شده، شناخت این شیوه‌ها و راه‌های تاثیر آنها بر جامعه اسلامی ایران و معرفی آسیب‌ها و مشکلاتی است که این پدیده برای تحقق اهداف متعالی اسلام در این کشور به‌وجود می‌آورد. تبلیغات گسترده «مسیحیت‌ِتبشیری» در میان اقشار مختلف جامعه ما، که از طریق ماهواره، اینترنت، کلیسای خانگی، پخش و توزیع کتب رایگان و . انجام می‌شود، می‌تواند به سست شدن پایه‌های ایمانی و دینی مردم بینجامد. ما در این رساله به بررسی تبلیغات اینترنتی آنها، و راه‌کارهای مقابله با آن خواهیم پرداخت.
ضرورت و اهداف تحقیق:
هر مبلّغ متعهّدی باید علاوه بر تجهیز به دانش قرآنی و منابع روایی، نسبت به نقاط آسیب‌پذیر جامعه اسلامی و جوانان عزیز و منافذی که مجرای نفوذ و ورود دشمن است، نیز آگاه باشد. مبلّغان باید بدانند یکی از بزرگترین و خطرناک‌ترین پدیده‌ای که مسلمانان با آن روبرو هستند، تبشیر مسیحیت است که متاسفانه در برخی از آنان نیز موثر افتاده، تاحدّی که فریاد دلسوزانه علمای آگاه و متعهّدمان خصوصاً رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید نسبت به گسترش و رواج آن در جامعه ما بلند است. و شاید در اطراف ما نیز، از اقوام و آشنایان، و یا دوستان و همسایگان کسانی باشند که به طور پیدا یا پنهان گرفتار دام مسیحیت تبشیری شده‌اند.
بنابراین پژوهشی که تحت عنوان فوق‌الذّکر در جامعه ‌المصطفی۹ ‌العالمیه و با راهنمایی و مشاوره اساتید محترم صورت گرفته تلاش می‌کند ضمن بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌ها، شیوه‌های تبلیغی آنها را معرفی نماید. تا با شناساندن اهداف، انگیزه‌ها و روش‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری به جمع بزرگ مبلّغان مسلمان و متصدیّان فرهنگ و مذهب کشور ما، ضمن تنبّه و آگاهی‌بخشی به آنها، اعلام نماید: ضرورت دارد که مبلّغان اسلامی ضمن مجهز‌شدن به وسایل نوین ارتباطی، با ابزارِ تبلیغی از جنس همان ابزاری که دشمن از آنها بهره می‌برد، علاوه بر پاسخگویی به شبهات مسیحیت زمینه هدایت منحرفین و فریب‌خوردگان را نیز فراهم نمایند.
سؤال‌های تحقیق:
سؤال اصلی:
روش‌های تبلیغ «مسیحیت تبشیری» در شبکه جهانی اینترنت برای مخاطبان فارسی زبان و ایرانی چگونه است؟
سؤال‌های فرعی:
۱.اینترنت در میان انواع مختلف رسانه‌های تبلیغی در چه جایگاهی قرار دارد؟

  1. مزایا و کارکردهای این رسانه چیست؟

۳.نگاه ادیان الهی نسبت به تبلیغ چگونه است؟

  1. دیدگاه مسیحیت نسبت به تبلیغ چیست؟

۵.تبشیر چیست؟
۶.مسیحیت تبشیری به چه معناست؟
۷.سابقه تبلیغ مسیحیت در سرزمین ایران چیست؟

  1. انواع شیوه‌های تبلیغ مسیحیت در اینترنت چگونه دسته‌بندی می‌شود؟
  2. راهکارهای مقابله با تبلیغات اینترنتی مسیحیت در ایران چیست؟
  3. چگونه می‌توان تبلیغات منفی مسیحیت تبشیری علیه اسلام در سایت‌ها و وبلاگ‌ها را خنثی نمود؟

فرضیه تحقیق:
با توجه به ظرفیت‌های بالای اینترنت و امتیازاتی که این روش نسبت به سایر روش های تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران از آن برخوردار است، مبشّران مسیحی در آینده توجه بیشتری به آن خواهند داشت و تبلیغات خود را در این شبکه گسترش خواهند داد. به این ترتیب، مسیحیت تبشیری می‌تواند یکی از چالش‌های مهم مسلمانان ایران در آینده باشد و در این خصوص باید ضمن شناخت دقیق و عالمانه این پدیده و قابلیت‌های آن، از هم‌اکنون برای غلبه بر آن چالش پیش‌اندیشی و چاره‌جویی و برنامه‌ریزی کرد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *