ورودی ها، فرایندهای آموزشی و خروجی های آموزش های فنی و حرفه ای ۳۵

فراگیران دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای ۳۵

مربیان و مدرسان دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای ۳۵

خروجی های دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای ۳۵

آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران. ۳۶

دلایل ایجاد نظام مهارت آموزی در ایران و اصول حاکم بر آن. ۴۰

سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۴۲

مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ۴۸

۱-آموزش در مراکز  ثابت. ۴۸

الف) آموزش در زندان ها ۴۹

ب) آموزش در پادگان ها ۴۹

۲- آموزش در واحدهای سیار. ۴۹

۳- آموزش در صنایع. ۵۰

الف- آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی ۵۰

ب- آموزش من کار. ۵۰

ج- آموزش خودیاری فنی ۵۰

۴- آموزش در مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای ۵۱

استفاده از شبیه سازی برای مهارت آموزی ۵۱

مزایای استفاده از شبیه سازی در مهارت آموزی ۵۲

وضعیت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران و چالش های آن. ۵۳

چالش های های بیرونی و درونی سیستم های آموزش فنی و حرفه ای ایران. ۵۹

الف) چالش های درونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: ۵۹

ب- چالش های بیرونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: ۶۰

سایر چالش های پیش رو. ۶۲

تاثیر جهانی شدن  در آموزش های فنی و حرفه‌ای ۶۵

۱- آینده ی مهارت سازی: مسائل فشار زا و ارزیابی ها ۶۶

۲- ارتقا مهارت های نیروی کار. ۶۷

۳- فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی ۶۷

چالش های آموزش فنی و حرفه‌ای در قرن بیست و یکم. ۶۸

۱- اقتصاد آموزش حرفه‌ای ۶۹

۲- موقعیت اجتماعی آموزش حرفه‌ای ۷۰

۳- جنبه های منطقه ای و بین اللملی آموزش حرفه‌ای ۷۱

۲- معرفی سطوح آموزش های فنی و حرفه‌ای ۷۲

گواهی مهارت درجه دو. ۷۲

گواهی مهارت درجه یک. ۷۲

گواهی مهارت تخصصی (طرح ۱۸ ماهه) ۷۲

معرفی طرح آموزش ممتاز (طرح ۱۸ ماهه) : ۷۳

مقدمه. ۷۳

اجرای اولین دوره آموزش نمونه کارگر ماهر. ۷۶

ویژگی‌های آموزش های طرح ۱۸ ماهه. ۷۹

۳- کارایی ۸۰

۴- پیشینه تحقیق ۸۳

تحقیقات داخلی ۸۳

تحقیقات خارجی ۸۷

پیشینه پژوهشی کارایی ۸۸

تحقیقات داخلی ۸۸

تحقیقات خارجی ۹۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۹۴

روش شناسی پژوهش. ۹۴

جامعه، نمونه و ذینفعان. ۹۷

نمونه و روش نمونه گیری ۹۸

حجم نمونه در بخش کمی پژوهش. ۹۹

حجم نمونه در بخش کیفی ۱۰۰

ابزار گردآوری داده ها ۱۰۱

ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش. ۱۰۱

روال مصاحبه. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷

بخش کمی ۱۰۷

بخش کیفی ۱۰۷

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

  1. یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های نمونه تحقیق ۱۱۰

۲- یافته های مربوط به کارآموزان. ۱۱۱

۲-۳-  مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه مربیان. ۱۳۶

۳-۳ مقیاس امکانات و تجهیزات از دیدگاه مربیان. ۱۳۸

۵-۳- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مربیان. ۱۴۵

۴- یافته های مربوط به مدیران و کارشناسان. ۱۴۷

۵-۴- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مدیران و کارشناسان. ۱۵۸

۲-۵- مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۴

۳-۵- مقیاس امکانات و تجهیزات مرکز از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۶

۴-۵- مقیاس استاندارد آموزشی از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۹

۵-۵- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه کارفرمایان. ۱۷۱

نتیجه گیری کلی از دیدگاه های کارآموزان، مربیان، مدیران-کارشناسان و کارفرمایان. ۱۷۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۷۸

محدودیت های تحقیق ۲۲۶

پیشنهادهای پژوهشی ۲۲۶

پیشنهادات کاربردی ۲۲۸

منابع فارسی ۲۳۶

منابع انگلیسی ۲۴۸

 

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول ۱-۲ تعاریف آموزش های فنی و حرفه‌ای ۲۰

جدول ۲-۱- طبقهبندی مهارتهای مورد نیاز در عصر اطلاعات و ارتباطات. ۴۰

جدول ۲-۲- سرفصل دروس و مهارت های آموزشی در دوره های ۱۸ ماهه. ۷۵

جدول ۱-۳ مراحل انجام پژوهش را نشان می دهد. ۹۶

جدول شماره ۳-۳ حجم نمونه در بخش کمی پژوهش. ۱۰۰

جدول شماره ۴-۳ : حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش. ۱۰۱

جدول شماره ۵-۳ : نتایج ضریب پایایی برای هر یک از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه در سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان. ۱۰۴

جدول ۱-۴ توزیع کارآموزان بر حسب وضعیت شغلی را نشان می دهد. ۱۱۰

جدول ۲-۴ توزیع کارآموزان بر حسب رشته های طرح ۱۸ ماهه مورد مطالعه. ۱۱۰

جدول ۳-۴ توزیع کارآموزان طرح ۱۸ ماهه بر حسب مدرک تحصیلی ۱۱۱

جدول ۴-۴ توزیع میانگین کارآموزان بر حسب دلایل انتخاب رشته های طرح ۱۸ ماهه برای کسب مهارت   ۱۱۲

جدول ۵-۴ توزیع کارآموزان بر حسب امکان انتخاب مجدد رشته های طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۳

جدول ۶-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان نسبت به مدیریت طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۳

جدول ۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۹

جدول ۸-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۲۲

جدول ۹-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۲۶

جدول ۱۰-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۲۸

جدول ۱۱-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی کارآموزان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۰

جدول ۱۲-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان نسبت به مقیاس مدیریت طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۱

جدول۱۳-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۶

جدول۱۴-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۹

جدول۱۵-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۲

جدول۱۶-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۴۵

جدول ۱۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی مربیان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۷

جدول ۱۸-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان نسبت به عوامل مدیریتی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۸

جدول۱۹-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه ۱۵۱

جدول ۲۰-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۵۴

جدول۲۱-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه ۱۵۶

جدول ۲۲-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۵۸

جدول ۲۳-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی مدیران و کارشناسان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۰

جدول ۲۴-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان نسبت به عوامل مدیریتی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۱

جدول ۲۵-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۴

جدول ۲۶-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۷

جدول ۲۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۹

جدول ۲۸-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۷۱

جدول ۲۹-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی کارفرمایان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۷۳

جدول ۳۰-۴  مقایسه توزیع میانگین نظرات پاسخگویان بر حسب مقیاس های مورد مطالعه. ۱۷۴

جدول ۱-۵ طبقه بندی نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدات بر اساس تحلیل دورنی و بیرونی مرکز اجرا کننده رشته های طرح ۱۸ ماهه استان اصفهان. ۲۰۶

جدول۲-۵ مشکلات موجود طرح ۱۸ ماهه، مسائل کلیدی از دیدگاه پاسخگویان (مربیان، کارآموزان، مدیران- کارشناسان و کارفرمایان) نسبت به این مشکلات و راهکارهای قابل ارائه برای حل مشکلات موجود. ۲۱۷

 

 

 

فصل اول

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *