۲-۲) بانک و بانک‌داری: ۱۳
۲-۲-۱) بانک  تجاری : ۱۳
۲-۲-۲) وظیفه ی کلی بانک های تجاری : ۱۴
۲-۲-۳) وظایف عملیات بانک های تجاری : ۱۴
۲-۲-۳-۱) سپرده های دیداری : ۱۵
۲-۲-۳-۲) سپرده های قرض الحسنه: ۱۶
۲-۲-۳-۳) سپرده های سرمایه داری : ۱۶
۲-۲-۳-۴) اعطای اعتبار اضافه برداشت : ۱۶
۲-۲-۳-۵) اعطای اعتبار با تضمین : ۱۶
۲-۲-۳-۶) تنزیل بروات تجاری : ۱۶
۲-۲-۳-۷) اعطای وام : ۱۷
۲-۲-۴) مدیریت منابع و مصارف بانکهای تجاری : ۱۷
۲-۲-۴-۱)  بدهی ها: ۱۷
۲-۲-۴-۲)  دارایی ها : ۱۷
۲-۲-۵) اصول و خط مشی بانک‌های تجاری : ۱۸
۲-۲-۵-۱) اصل نقدینگی : ۱۸
۲-۲-۵-۲)  اصل منفعت : ۱۸
۲-۲-۵-۳) اصل امنیت: ۱۸
۲-۳) ارکان نظام بانکی : ۱۹
۲-۴)  تاریخچه بانک‌‌های ایران و جهان: ۱۹
۲-۵) کارکردهای بانک در حوزه نظام مالی: ۲۰
۲-۶) بانک‌داری خصوصی و تاریخچه آن: ۲۱
۲-۶-۱) ضرورت خصوصی‌سازی: ۲۱
۲-۶-۲) چالش‌‌های بانک‌داری خصوصی در ایران: ۲۱
۲-۶-۳)  تاریخچه بانک‌‌های خصوصی: ۲۱
۲-۶-۳-۱) فعالیت بانکهای خصوصی ایران ۲۲
۲-۶-۳-۱-۱) اقتصاد نوین: ۲۲
۲-۶-۳-۱-۲) پارسیان: ۲۲
۲-۶-۳-۱-۳) کار آفرین: ۲۳
۲-۶-۳-۱-۴) سامان: ۲۴
۲-۶-۳-۱-۵) پاسارگاد: ۲۵
۲-۶-۳-۱-۶) سرمایه: ۲۵
۲-۶-۳-۱-۷) سینا: ۲۶
۲-۶-۳-۱-۸) دی: ۲۶
۲-۶-۳-۱-۹) انصار: ۲۷

۲-۶-۳-۱-۱۰) بانک صادرات: ۲۸
۲-۶-۳-۱-۱۱) بانک ملت: ۲۸
۲-۷) تسهیلات اعطایی: ۲۸
۲-۷-۱) طبقه‌بندی دارایی‌‌ها ۲۹
۲-۷-۱-۱) طبقه جاری: ۲۹
۲-۷-۱-۲) طبقه سررسید گذشته: ۲۹
۲-۷-۱-۳) طبقه معوق: ۳۰
۲-۷-۱-۴) طبقه مشکوک الوصول: ۳۰
۲-۸)  نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری: ۳۱
۲-۸-۱)  ذخیره عمومی: ۳۱
۲-۸-۲) ذخیره اختصاصی: ۳۲
۲-۸-۳) ذخیره مطالبات از دولت. ۳۳
۲-۹) معیارهای کارشناسی لازم در جهت اعطای تسهیلات به منظور جلوگیری از معوق شدن مطالبات: ۳۳
۲-۱۰) بانکهای بورسی ۳۳
۲-۱۰-۱-۱)  حجم و ترکیب درآمدها : ۳۵
۲-۱۰-۱-۲)حجم و نحوه جذب سپرده ها: ۳۵
۲-۱۰-۱-۳) نحوه اعطای تسهیلات: ۳۵
۲-۱۰-۱-۴) مقدار و ترکیب هزینه ها : ۳۶
۲-۱۰-۱-۵) کارایی شعب و پرسنل: ۳۶
۲-۱۱) ریسک اعتباری. ۳۷
۲-۱۱-۱) ریسک و مدیریت ریسک اعتباری: ۳۷
۲-۱۱-۱-۱) مدلهای اعتبارسنجی پارامتری مانند: ۳۸
۲-۱۱-۱-۲) مدلهای اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند: ۳۸
۲-۱۲)خطر ورشکستگی بانک‌ها ۳۹
۲-۱۲-۱) رتبه بندی اعتباری: ۳۹
۲-۱۳) عوامل ایجاد تسهیلات غیر جاری : ۳۹
۲-۱۳-۱) عوامل درون‌سازمانی : ۳۹
۲-۱۳-۲) عوامل برون‌سازمانی : ۴۰
۲-۱۳-۲-۱) تورم. ۴۰
۲-۱۳-۲-۱-۱)اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی ۴۲
۲-۱۳-۲-۲) نرخ بیکاری. ۴۳
۲-۱۳-۲-۳) تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product – GDP 45
۲-۱۴) مروری بر مطالعات گذشته: ۴۸
۲-۱۴-۱) تحقیقات داخلی: ۴۸
۲-۱۴-۲) تحقیقات خارجی : ۵۲

فصل سوم- روش تحقیق. ۵۶
۳-۱) مقدمه. ۵۶
۳-۲) انواع روش های تحقیق ۵۷
۳-۲-۱)  بر اساس ماهیت (روش) ۵۷
۴-۲)  مراحل انجام تحقیق تجربی ۵۸
۳-۲-۲) انواع تحقیق و پژوهش  از نظر هدف. ۵۸
۳-۳) تعریف و تبیین جامعه و نمونه آماری: ۵۸
۳-۴) ابزار و روش گردآوری اطلاعات: ۵۹
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها ۶۲
۳-۵-۱) انواع داده ها و مدل ها : ۶۲
۳-۵-۱-۱) داده های سری زمانی(Time Series Data). 63
۳-۵-۱-۱-۱) مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی کلاسیک ۶۳
۳-۵-۱-۱-۲) برخی از آزمون‌های تشخیصی سری های زمانی ۶۴
۳-۵-۱-۱-۳) مانایی، ریشه واحد و همجمعی ۶۵
۳-۵-۱-۱-۴)  مدل‌های  VAR. 68
۳-۵-۱-۲) مدل داده های پانل((Panel Data. 68
۳-۵-۱-۲-۱) مدل اثرات ثابت. ۷۲
۳-۵-۱-۲-۲)  مدل اثرات تصادفی ۷۳
۳-۵-۱-۳) داده های مقطعی(Cross-Sectional Data). 74
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۹۶
۴-۱ مقدمه. ۹۶
۴-۲ داده های پانلی و مزایای استفاده از آنها ۹۷
۴-۲-۱معرفی روش تخمین ۹۸
۴-۳ تعیین معادله هدف. ۱۰۰
۴-۳-۱ برآورد مدل ۱۰۰
۴-۴ تخمین مدل ۱۰۰
۴-۵ بررسی فرضیه های تحقیق ۱۰۳
۴-۶ نتیجه گیری. ۱۰۵

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۶
۵-۱) کلیات تحقیق: ۱۰۶
۵-۲) نتایج حاصل ازتحقیق ۱۰۷
۵-۳)محدودیت های تحقیق: ۱۰۹
۵-۴)پیشنهادهای تحقیق ۱۱۰

منابع: ۱۱۲
منابع فارسی: ۱۱۲
منابع انگلیسی: ۱۱۴

پیوست‌ها. ۱۱۵
پیوست «۱». ۱۱۵
پیوست «۲». ۱۲۲

Abstract:. 139

فهرست نمودارها و اشکال
نمودار ۲-۱ تسهیلات غیرجاری در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بانک‌های خصوصی ۵۵
نمودار ۳-۱ نرخ تورم. ۸۰
نمودار ۳-۲  نرخ بیکاری. ۸۶
نمودار ۳-۳ تولید ناخالص داخلی ۹۱
نمودار ۳-۴ نرخ سود تسهیلات اعطایی ۹۲
شکل  ۳-۵  نرخ بازدهی بازار سرمایه. ۹۵
شکل۴-۱ آزمون نرمالیته جارک برا ۱۰۲
شکل۴-۲  نمودار جملات پسماند مدل ۱۰۲
شکل ۴-۳: مقدار واقعی و پیش‌بینی شده توسط مدل نرخ تسهیلات غیر جاری برای بانک اقتصاد نوین ۱۰۴

فهرست جداول
جدول ۳-۱. ۶۴
جدول ۳-۲. ۹۱
جدول ۴-۱. ۹۹
جدول ۴-۲. ۱۰۱
جدول ۴-۳. ۱۰۱
جدول ۴-۴. ۱۰۳
جدول ۴-۵. ۱۰۵

فهرست روابط و فرمول‌ها
رابطه ۲-۱ ۴۷
رابطه ۳-۱. ۶۲
رابطه ۳-۲ ۷۲
رابطه ۳-۳ ۶۹
رابطه ۳-۴ ۷۲
رابطه ۳-۵ ۷۱
رابطه ۳-۶ . ۷۲
رابطه ۳-۷ ۷۲
رابطه ۳-۸ ۷۲
رابطه ۳-۹ ۷۳
رابطه ۴-۱. ۹۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱( مقدمه
پیشرفت‌های سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب می‌شود.سیستم مالی شامل شبکه‌ای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت می‌باشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می‌دهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کننده‌ای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،۱۳۹۱)
بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار می‌گیرد.(قربانی،۱۳۹۱)

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *