۲-۳-۱- تعریف اعتماد الکترونیک    ۱۶

۲-۳-۲- ابعاد اعتمادالکترونیک    ۱۷

۲-۳-۳- مولفه های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک    ۱۸

۲-۳-۴- مشخصات اعتماد الکترونیک    ۱۹

۲-۳-۵- فرایند شکل گیری اعتماد الکترونیکی   ۲۱

۲-۳-۶- اهمیت اعتماد الکترونیک    ۲۲

۲-۳-۷- استراتژی های ایجاد اعتماد در مشتریان                                                                                                                 ۲۴                         ۲-۳-۷-۱- آزمون مقدماتی   ۲۴

۲-۳-۷-۲- خرید اکتشافی   ۲۵

۲-۳-۷-۳- تصمیم گیری های توسعه یافته  ۲۶

۲-۳-۷-۴- استراتژی تعمیر و نگهداری و قرار دادهای ضمانت نامه  ۲۷

۲-۴- گردشگری   ۲۸

۲-۵- گردشگری الکترونیک    ۲۸

۲-۵-۱- تعریف گردشگری الکترونیک    ۲۸

۲-۵-۲- مزایای گردشگری الکترونیک    ۳۱

۲-۵-۳- توسعه گردشگری الکترونیک    ۳۳

۲-۵-۴- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی   ۳۴

۲-۶- پیشینه تحقیق  ۳۶

۲-۶-۱-پژوهش های داخلی   ۳۶

۲-۶-۲- پژوهش های خارجی   ۴۰

۲-۷- ویژگی های وب سایت   ۵۱

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری   ۵۱

۲-۷-۲ – سفارشی سازی(انجام سفارش) ۵۲

۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی   ۵۳

۲-۷-۴- امنیت   ۵۴

۲-۸- ویژگی های کاربران  ۵۵

۲-۸-۱ – آشنایی با وب سایت   ۵۵

۲-۸-۲- تجربه خرید اینترنتی   ۵۶

۲-۹- خلاصه فصل  ۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش            ۵۸

۳-۱- مقدمه  ۵۹

۳-۲- روش تحقیق  ۵۹

۳-۳- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش    ۶۰

۳-۴- مراحل انجام تحقیق  ۶۱

۳-۵- جامعه آماری   ۶۱

۳-۶- نمونه آماری   ۶۲

۳-۶-۱- تعیین حجم نمونه  ۶۲

۳-۷- ابزار سنجش    ۶۳

۳-۷-۱- پرسشنامه  ۶۴

۳-۷-۱-۱- تعیین روایی پرسشنامه  ۶۶

۳-۷-۱-۲- تعیین پایایی پرسشنامه  ۶۶

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷

۳-۸-۱- آمار توصیفی   ۶۷

۳-۸-۲- آزمون آلفای کرونباخ  ۶۸

۳-۸-۳-۱- آزمون نرمال بودن  ۶۸

۳-۸-۳-۲- آزمون همبستگی   ۶۸

۳-۸-۴-۱- تکنیک معادلات ساختاری   ۶۹

۳-۸-۴-۱-۱-مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی) ۶۹

۳-۸-۴-۱-۲-مدل معادله ساختاری   ۶۹

۳-۸-۴-۲-شاخص های برازش    ۷۰

۳-۸-۴-۲-۱- شاخص های مطلق  ۷۰

۳-۸-۴-۲-۲- شاخص های نسبی   ۷۰

۳-۸-۴-۲-۳- شاخص های تعدیل یافته  ۷۰

۳-۹- خلاصه فصل  ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری           ۷۲

۴-۱- مقدمه  ۷۳

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها ۷۳

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه  ۷۳

۴-۲-۱-۱- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت   ۷۳

۴-۲-۱-۲- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن  ۷۴

۴-۲-۱-۳- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات   ۷۶

۴-۲-۱-۴- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شغل  ۷۷

۴-۲-۱-۵- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل  ۷۸

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها ۷۹

۴-۳-۱- آزمون  فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) ۷۹

۴-۳-۲- مدل های اندازه گیری( تحلیل عاملی تاییدی) متغیرهای تحقیق  ۸۱

۴-۳-۲-۱- مدل اندازه گیری  ویژگی های سایت   ۸۱

۴-۳-۲-۲- مدل اندازه گیری  ویژگی های کاربر  ۸۳

۴-۳-۲-۳- مدل اندازه گیری متغیر وابسته اعتماد الکترونیک    ۸۵

۴-۳-۳- آزمون فرضیه ها ۸۶

۴-۳-۳-۱- بررسی نرمال بودن متغیرها ۸۶

۴-۳-۳-۲- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق  ۸۷

۴-۳-۳-۳- آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل ساختار یافته خطی   ۸۹

۴-۴- خلاصه فصل  ۹۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها        ۹۵

۵-۱- مقدمه  ۹۶

۵-۲- خلاصه و یافته های تحقیق  ۹۶

۵-۳- بحث و نتیجه گیری   ۹۷

۵-۴- پیشنهادات کاربردی   ۱۰۵

۵-۵- محدودیت های پژوهش    ۱۱۰

۵-۶- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی   ۱۱۰

منابع و مآخذ  ۱۱۲

پیوست ها ۱۲۰

پیوست۱: پرسشنامه تحقیق  ۱۲۰

پیوست۲: آدرس و تصویر صفحه اول سایت آژانس های مسافرتی   ۱۲۲

پیوست ۳: خروجی نرم افزارspss ( آلفای کرونباخ) ۱۲۴

پیوست ۴: آزمون نرمال بودن متغیرها ۱۲۷

پیوست ۵: خروجی نرم افزار SPSS (آزمون همبستگی پیرسون  برای ویژگی سایت) ۱۲۸

پیوست ۶: خروجی نرم افزار AMOS برای تحلیل عاملی تاییدی   ۱۳۰

پیوست ۷: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها (اصلی) ۱۳۳

پیوست ۸: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها(فرعی) ۱۳۶

پیوست ۹: خروجی نرم افزار AMOS برای نمودار آزمون فرضیه ها ۱۳۹

چکیده به زبان انگلیسی   ۱۴۱

مقدمه

امروزه شاهد توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف زندگی بشری از جمله کاربرد آن در صنعت گردشگری می باشیم. که موجب بوجود آمدن نوعی از گردشگری به نام گردشگری الکترونیکی گردیده است. گردشگری الکترونیک، مزیت های شگفت آوری را برای گردشگران به همراه داشته است. مواردی مانند: راحتی انجام تراکنش، ارتباطات، دسترسی های سریع، خرید ۲۴ ساعته در طول شبانه روز، مقایسه بهتر شرایط و قیمت ها، تنها بخشی از تاثیرات مثبت الکترونیکی شدن فعالیت های آژانس های گردشگری از دید کاربران می باشد. اما با وجود تمام مزایای ذکر شده و با اینکه مشتریان انجام معامله و خرید را از طریق اینترنت بسیار می پسندند، تنها بخش کمی از کاربران اقدام به انجام خرید اینترنتی می نمایند. براساس تحقیقات انجام شده، دلیل اصلی این مساله، عدم اعتماد الکترونیک است که از پذیرش وب سایت ها به عنوان یک کانال خرید جلوگیری می‌کند. در این راستا با توجه به نقش بسیار مهم اعتماد کاربران در موفقیت کسب و کار الکترونیکی، آژانس های گردشگری باید به فکر راهکارهایی جهت افزایش اعتماد مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران  و سرمایه ‌گذاری جهت بهبود آن‌ ها است. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری می پردازد. فصل اول این پژوهش به بیان کلیات طرح تحقیق می پردازد و ساختار موضوع مورد مطالعه مشخص می شود. با مطالعه این فصل خواننده قادر است تا اطلاعات کافی از بخش های مختلف تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق، بدست آورد. در پایان فصل  نیز تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش بیان می شود.

۱-۲- بیان مساله

گردشگری یکی از صنایع پیشرو اقتصادی در جهان می باشد که حجم زیادی از اشتغال و تولید ملی را به خود اختصاص داده است و یکی از منابع مناسب درآمد ارزی، و از مولفه های قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی یک کشور محسوب می گردد(لی[۱]،۲۰۰۱). در سال ۲۰۱۴ صنعت گردشگری، برای اقتصاد جهانی ۶/ ۷ تریلیون دلار(۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان) و ۲۷۷ میلیون شغل ایجاد کرده، به گونه‏ای که از هر یازده شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگری بوده است(میرزاخانی، ۱۳۹۴).
همزمان با رشد صنعت گردشگری، فن آوری اطلاعات نیز با سرعت روز افزونی در مجاری مختلف فعالیت های اقتصادی و تجاری نفوذ کرده و یکی از ملزومات کلیدی در حوزه کسب و کارهای مختلف از جمله گردشگری به شمار می آید که در این میان پیاده سازی و نهادینه کردن کسب و کار الکترونیک در بخش گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل ایجاد جهش اقتصادی در صنعت فوق محسوب می گردد(دهدشتی و جمال آباد،۱۳۹۲). فناوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی این صنعت را هم در سمت مشتریان و هم در سمت سازمان ها و شرکت های گردشگری شدیدا متحول نموده است(بوهالیس و لا[۲]،۲۰۰۸). اینترنت به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگری در زمینه های اطلاعاتی، رزرو و سفارش دهی، خرید و حمل و نقل زنجیره ارزش گردشگری الکترونیک وارد شده است(یوستا[۳] و همکاران،۲۰۰۸). در این میان اعتماد در فضای سایبری به دلیل ماهیت ریسک پذیر آن، از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد(سیدنقوی و شکیبا،۱۳۹۲). اگر چه تعداد کاربران اینترنت بطورقابل ملاحظه افزایش یافته است، اما بسیاری از کاربران خرید آنلاین انجام نمی دهند. آن ها تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات معاملاتی برای پرداخت های الکترونیکی آنلاین ندارند، زیرا آنها به تجارت الکترونیک اعتماد ندارند(کیم[۴] و همکاران،۲۰۱۱). مطالعه در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده که بیش از ۸۷ درصد از کاربران در مورد امنیت و حفاظت از حریم خصوصی در خرید آنلاین نگران هستند(رای[۵] و همکاران،۲۰۱۱). پژوهش های متعددی در سراسر دنیا در مورد موانع توسعه تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر توسعه و  موفقیت  تجارت  الکترونیکی انجام  شده است یکی از  مهمترین  عواملی  که در توسعه، رونق و موفقیت  تجارت الکترونیکی  موثر شناخته شده است، اعتماد می باشد(لطیفی و کاشانی،۱۳۸۹). در زمینه گردشگری، نیز ثابت شده که اعتماد یکی از متغیرهای مربوطی است که کسب و کار الکترونیکی  را در صنعت مسافرتی موفق می سازد(پونته[۶] و همکاران،۲۰۱۵).

با توجه به مطالب بیان شده، نقش و اهمیت حیاتی اعتماد برای هر کسب و کار الکترونیکی از جمله گردشگری الکترونیک مشخص گردید. با وجود تحقیقات متعدد صورت گرفته در موضوع اعتماد الکترونیک در چند دهه اخیر در دنیا و ایران، در زمینه اعتماد الکترونیک در صنعت گردشگری تحقیقات محدودی صورت گرفته است. لذا با نظر به اهمیت موضوع و خلا پژوهشی درک شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر اعتماد الکترونیک کاربران فعال در وب سایت های گردشگری موثر می باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

طی شصت سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده، به طوری که به یکی از بخشهای اقتصادی با رشد بالا در جهان تبدیل شده است. گردشگری بین المللی با رشد سالانه ۶.۵ درصد، از ۲۵ میلیون گردشگر در سال ۱۹۵۰ به تعداد بیش از ۱.۱۳میلیارد نفر در سال ۲۰۱۴ رسیده است. بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری[۷] تا سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به ۱.۵ میلیارد نفر خواهد رسید(پور برات،۱۳۹۴). از این رو، بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، ۱۳۸۴). آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرارمی دهد، باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی،۱۳۸۴). یکی از مفاهیم نوینی که در عرصه گردشگری در دو دهه اخیر بسیار بدان اهمیت داده شده، گردشگری الکترونیک است. آمار ۶۶ درصدی گرایش کاربران اینترنتی به گردشگری الکترونیک، دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی که ضرورت انکارناپذیر هزاره سوم بوده و برای پیشرفت و ارائه خدمات بهتر نیازمند تغییرات رفتاری اساسی است. امروزه گردشگری الکترونیک، یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها بشمار می رود(قرخو و دیگران، ۱۳۸۸). به گفته مرکز تحقیقاتی بی ام آی[۸]  در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۳۵ ، ۳۸.۲، ۴۱.۱و ۴۳.۴ درصد مردم ایران در اینترنت حضور خواهند داشت. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم نگرانی های مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. از این رو، صاحبان شرکت هایی که استراتژی های بسیاری را جهت اینترنتی کردن معاملات و بازاریابی خود برگزیده اند، باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزایش اعتماد مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب به تجارت الکترونیکی می گردد که هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود(یکه خانی،۱۳۸۹). یکی از چالش اصلی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری نیز جلب اعتماد کاربران می باشد پس، می توان با شناسایی عواملی که موجب فراهم آوردن اعتماد در وب سایت های گردشگری می شوند، درآمد بیشتری را برای صنعت گردشگری ایجاد کرد. در نتیجه، شناخت عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های فعال در صنعت گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

۱۴- اهداف انجام تحقیق

هدف این پژوهش این است که با بررسی و در نهایت شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در سایت های گردشگری، راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران ارائه گردد. لذا این پژوهش سعی دارد به آژانس های مسافرتی درجلب اعتماد و رضایت مشتریان آنلاین کمک کند.

 ۱-۵- قلمرو مکانی، زمانی، موضوعی تحقیق

قلمرومکانی: پژوهش در تعدادی از آژانس های مسافرتی استان مازندران که دارای وب سایت هستند نظیر(نیکوپرواز، الماس پنج قاره، راشا جهان سیر) و در حوزه ارائه خدمات گردشگری آنلاین فعالیت می کنند، می باشد.

قلمروزمانیقلمرو زمانی تحقیق، از فروردین تا خرداد ۱۳۹۴می باشد.

قلمرو موضوعیاین پژوهش در زمینه گردشگری و یکی از حوزه های آن به نام گردشگری الکترونیک می باشد از آنجا که اعتماد یک موضوع مهم برای انواع کسب و کار های الکترونیک از جمله گردشگری الکترونیک است این پژوهش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک را در سایت های گردشگری بررسی می کند.

۱-۶- سوال های تحقیق

سوال اصلی

  • چه عواملی بر اعتماد الکترونیک اثرگذاراست؟

سوال های فرعی

  • آیا ویژگی های کاربر بر اعتماد الکترونیک اثرگذار است؟
  • آیا ویژگی های وب سایت بر اعتماد الکترونیک اثر گذاراست؟

 ۱-۷- متغیرهای تحقیق

متغیرها وابسته و مستقل این پژوهش  به شرح زیر می باشد.

متغیر وابسته: (اعتماد الکترونیک)             متغیرهای مستقل: (ویژگی های سایت- ویژگی های کاربر)

 ۱-۸- تعریف مفهومی واژه ها

اعتماد الکترونیک: اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی های نظارتی و کنترلی  خود سوء استفاده نخواهد کرد (یوسف زای[۹]،۲۰۰۵).

ویژگی های کاربر: ویژگی کاربر شامل موارد آشنایی با وب سایت و تجربه خرید اینترنتی می باشد(اوربان[۱۰] وهمکاران، ۲۰۰۵).

ویژگی وب سایت: ویژگی وب سایت شامل موارد: قدرت نام تجاری، سفارشی سازی، حفظ حریم خصوصی، امنیت می باشد(اوربان و همکاران، ۲۰۰۵).

۱۹- تعریف عملیاتی واژه ها

-ویژگی کاربر

الف – آشنایی با سایت

۱-آشنایی قبلی با سایت

۲- انجام خرید قبلی از این سایت

۳- چندبار از سایت دیدن کردن(اوربان و همکاران،۲۰۰۵).

ب  تجربه خرید

۱-استفاده از اینترنت برای خرید

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *